Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-08

PExA: Kommuniké från extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Idag, den 8 juni 2016, hölls extra bolagsstämma i PExA AB. Vid den
extra bolagsstämman fattades nedanstående beslut. Beslutet fattades
enhälligt.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020

Extra bolagsstämma i PExA AB (publ), org. nr. 556956-9246, beslutade
om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av
nya aktier i bolaget.

Emission av teckningsoptioner 2016/2020

Emissionen, vilken omfattar högst 220 000 teckningsoptioner av serie
2016/2020, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska utge högst 220 000 teckningsoptioner vilka berättigar till
teckning av högst 220 000 nya B-aktier i bolaget.

2. Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma verkställande
direktören Erik Ekbo och utvecklingschefen Svante Höjer. Teckning kan
även ske genom helägt bolag.

· Erik Ekbo får teckna högst 200 000 teckningsoptioner.
· Svante Höjer får teckna högst 20 000 teckningsoptioner.

3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 12 maj 2016 baserat
på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 20
kronor per aktie, se separat bilaga. Beräkningen har utförts av en
oberoende värderingsexpert.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 13 juni 2016
till och med den 20 juni 2016 på separat teckningslista. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Tilldelningsbeslut och betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas tecknare omkring den 22 juni 2016. Betalning av
optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den
29 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
betalning.

6. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 27 500 kronor med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske
till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och
med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020, nyttjas för
teckning av nyemitterade B-aktier i bolaget. Teckningsoptionerna
skall dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd
av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2. Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid
Bolagsverket.

3. Omräkningsvillkor m.m.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för
teckningsoptionerna framgår av separat villkorsbilaga.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om
att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till
verkställande direktören Erik Ekbo och utvecklingschefen Svante Höjer
varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i
bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets
utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att
fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet
aktier öka med 220 000 B-aktier och aktiekapitalet öka med 27 500
kronor;

2. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets
nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande
om högst cirka 3,1 procent av aktierna. Förbehåll görs för sådana
omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de
fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga andra utestående teckningsoptioner.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets
bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för
bolaget till följd av optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket samt
eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Göteborg i juni 2016

PExA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-pex...
http://mb.cision.com/Main/12904/2025641/526386.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.