Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

PExA: PExA AB (publ) Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2017

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed
delårsrapport för årets första nio månader 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 183 088 SEK (1 047 995).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 889 466 SEK
(-1 491 904).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,16) före
utspädning och -0,41 SEK (-0,16) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 95,0 % (89,8).
Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 335 000 SEK (1 047 995).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -980 180 SEK
(111 047).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,01) före
utspädning och -0,10 SEK (0,01) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800
aktier per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

· PExA erhåller i augusti 2017 en andra beställning från
Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund avseende PExA
2.0-systemet.

· PExA meddelar att fem abstracts baserade på Bolagets metod har
godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano.

· PExA meddelar att Bolagets metod nådde vetenskapliga framgångar
under världens största lungkongress med 25 000 deltagare, ERS i
Milano, 9-13 september 2017. Forskarna bakom PExA tolkade det som
rapporterades som ett genombrott för metoden bland forskare inom
området.

· PExA erhåller i slutet av september 2017 en order från ett
ledande barnsjukhus i Finland. Affären innebär att kunden hyr ett
komplett PExA 2.0-system under minst sex månader med start i oktober.

Övriga händelser under det tredje kvartalet 2017

· PExA medverkar i juli på mötet "New collaboration opportunities
to develop low cost diagnostic tools in asthma" som arrangerades i
London. Mötet syftade bland annat till att få prioritet inom NHS,
National Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för
förbättrad diagnostik. NHS är den statliga organisation som ansvarar
för den offentliga sjukvården i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· PExA meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget erhållit en
order om tre PExA 2.0-system från Göteborgs universitet. Leverans
sker omgående.

· PExA meddelar att bolaget rekryterat Jörgen Östling (PhD), senior
forskare inom Life Science. Jörgen tillträder sin tjänst som
'Manager, Biochemical Analysis and Research' med början i januari
2018

· Bolaget rapporterar första ordern från Storbritannien. Ett
komplett system, PExA 2.0, beställs från ett ledande
universitetssjukhus i England. Affären innebär att kunden hyr ett
komplett PExA 2.0-system under minst sex månader med start i januari
2018.

VD Erik Ekbo kommenterar

Det tredje kvartalet har varit framgångsrikt för PExA och jag tar
härmed tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest
väsentliga händelser och lämna en uppdatering kring PExAs utveckling.

En av kvartalets viktigaste händelser var att vår icke-invasiva
forskningsmetod nådde vetenskapliga framgångar under världens största
lungkongress, ERS i Milano som har mer än 25 000 deltagare. På
kongressen presenterades fem betydelsefulla studier baserade på PExA,
som alla belyser metodens potential ur olika aspekter. Den verkligt
stora nyheten på kongressen var att prover från PExA, från en och
samma individ, med en känslig analysmetod lyckats detektera och
kvantifiera minst 145 olika proteiner och dessutom kunde man
identifiera en proteinbaserad profil med kapacitet att skilja ut
personer med astma från friska kontrollpersoner. Genom att jämföra
proteinprofiler i PEx-prover från olika personer möjliggör PExA nu på
ett unikt sätt detaljerade studier av de små luftvägarna som annars
är en mycket svåråtkomlig del av lungan. En annan viktig studie som
presenterades var en jämförelse mellan PEx-prover och den invasiva
och i många fall smärtsamma metoden, så kallad bronkoalveolärt lavage
(BAL), dvs. bronksköljning, som visade på en stark korrelation mellan
de båda metoderna. Dessa resultat visar att PEx-prover bär på
biologiskt relevant information och kan bana väg för upptäckter som
kan leda till nya och förbättrade mediciner och diagnostik inom bland
annat astma och KOL. Vi har en mycket spännande framtid framför oss
inom detta område samtidigt som man måste komma ihåg att vi alltjämt
befinner oss i en tidig utvecklingsfas.

Kvartalet har även försäljningsmässigt varit lyckat. I början av
augusti erhöll vi en uppföljningsorder från Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund som beställde ett andra PExA 2.0-system.
Thoraxkliniken bedriver ett pilotprojekt inom biomarkörsforskning
kring lungtransplantation och genom ordern utökas deras kapacitet att
studera biomarkörer i studien. Att tidigt få en uppföljningsorder
från ett ledande center är mycket glädjande och ett kvitto på att vår
produkt uppskattas. Vi erhöll även i slutet av september en order
från ett ledande barnsjukhus i Finland, vilka avser använda produkten
i forskning kring lungsjukdomar bland barn och unga. Affären innebär
att kunden hyr ett komplett PExA 2.0-system under sex månader och
systemet kommer därmed att utvärderas för användning på barn och unga
som drabbats av lungsjukdomar. Mycket glädjande kunde vi i oktober
rapportera om vår första beställning från Storbritannien där vår kund
är bland Englands ledande universitetssjukhus. Affären innebär att
kunden hyr ett komplett system, PExA 2.0, under sex månader.

Efter periodens utgång erhöll vi en större order från Göteborgs
universitet om tre PExA 2.0-system. Instrumenten ska primärt användas
som en del i det världsunika forskningsprojektet SCAPIS, Swedish
Cardio Pulmonary bioImage Study, med Hjärt-Lungfonden som
huvudfinansiär. Studien pågår vid ett antal universitetssjukhus i
Sverige och har som övergripande målsättning att hitta metoder för en
förbättrad riskbedömning för hjärt- och lungsjukdomar. Totalt inom
SCAPIS kommer cirka 30 000 svenska individer genomgå omfattande
undersökningar och materialet kommer utgöra en av världens största
kunskapsbanker och skapa goda möjligheter för nya
forskningsgenombrott. PExAs metod kommer att användas för att
karakterisera sjukdomsprocesser i små luftvägar och mer specifikt
identifiera skillnader vid astma och KOL. Vi hoppas att resultaten på
sikt kan bidra till förbättrad individualiserad behandling utifrån
biomarkörer i utandningsluften.

Slutligen kan jag meddela att PExA har förstärkt organisationen med
spetskompetens. I januari 2018 börjar Jörgen Östling (PhD) tjänsten
som "Manager, Biochemical Analysis and Research". Östling är en av de
forskare som presenterade de nya forskningsresultaten med PExA vid
ERS i Milano och kommer närmast från AstraZeneca där han varit
involverad i bland annat utveckling av metoder för biokemisk analys
av PEx-prover. Jörgen är alltså redan insatt i vår metod och kommer
således att ha en kort startsträcka från det att han påbörjar
tjänsten. Jag är oerhört glad över att få ombord Jörgen som kommer
tillföra bolaget helt nya möjligheter. Utöver sina
specialistkunskaper har Jörgen ett stort upparbetat internationellt
nätverk bland ledande lungforskare inom akademin och
läkemedelsindustrin, vilket kommer att vara mycket värdefullt för
PExA i samband med fortsatta kunddialoger och etablering av
forskningssamarbeten.

Med vind i ryggen genom vetenskapliga framgångar på världens största
lungkongress, ERS i Milano, har jag stor tilltro till PExAs framtid.
Jag vill också passa på att tacka aktieägare och övriga investerare
för det intresse som visas.

Göteborg, 2017-10-27

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-ab--publ--delarsrapport-1-jan---30...
http://mb.cision.com/Main/12904/2377013/742932.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.