Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

PExA: PExA beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt forskning och utveckling mot kliniska applikationer

Styrelsen i PExA AB ("PExA") har, med stöd av bemyndigande från
årsstämman, beslutat om genomförande av en företrädesemission av
aktier vilken kan tillföra bolaget högst cirka 17 MSEK före
emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta.
Kapitalet är främst avsett att finansiera en fortsatt utbyggnad av
marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade
analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och
att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att
verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Inför
företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa parter
ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK.
Härutöver har PExA avtalat om garantiteckningar (top-down, med en
premie om tio procent) med externa parter om totalt cirka 5,8 MSEK.
Sammanlagt har PExA därmed erhållit teckningsförbindelser och
garantiteckningar (top-down) motsvarande cirka 76 procent av
emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att
finnas tillgängligt på bolagets (www.pexa.se), Spotlight Stock
Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med
teckningstidens inledande. I samband med företrädesemissionen har
styrelsen även beslutat att ingå avtal med Sedermera Fondkommission
om att återuppta likviditetsgarantin för bolagets aktie på Spotlight
Stock Market.

Erik Ekbo, VD för PExA, kommenterar:
"Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden,
eftersom detta är första steget i valideringen av vårt instrument.
Visionen har alltid varit att i ett andra steg utveckla produkter för
användning i kliniska applikationer och vi har på senaste tiden tagit
viktiga steg mot vår långsiktiga vision. Vi befinner oss i en unik
position att ta tillvara vårt instruments kapacitet samt
vidareutveckla vår verksamhet med produkter för analysmetoder och
engångsartiklar. Vi vill göra strategiska investeringar för utökade
användningsområden, vilket vi bedömer kommer att leda till väsentligt
fler affärsmöjligheter och på sikt ökad försäljning samt en snabbare
väg för PExAs metod till kliniska applikationer, där en betydligt mer
omfattande marknad väntar. Vi är väldigt glada över att ha
identifierat de ovan beskrivna möjligheterna och planerar därför att
genomföra en företrädesemission om cirka 17 MSEK i syfte att påskynda
utvecklingen, bredda användningen av PExA-metoden och öka
försäljningen av vår produkt."

Motiv för nyemissionen
Mot bakgrund av att styrelsen identifierat ytterligare strategiska
marknadsmöjligheter inom analysarbete och indikationen
avstötningsreaktion (BOS) vid lungtransplantation samt att bolaget
även utvecklar en engångskomponent för försäljning har styrelsen i
PExA beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma, genomföra
en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka
17 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå
till cirka 1,9 MSEK (inkl. garantiersättning). Det kapital PExA
tillförs genom nyemissionen är främst avsett att finansiera en
fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att
få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga
engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera
studier som syftar till att verifiera metodens direkta kliniska
användbarhet. Genom fortsatt forskning och utveckling avser PExA att
bli en internationellt ledande aktör inom området för insamling och
analys av potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. Förutsatt att
aktuell företrädesemission fulltecknas är det styrelsens bedömning
att kapitalet finansierar PExA i 18 månader och att bolaget då står i
en position med bland annat utfall i pågående studie inom
lungtransplantation, identifiering av en ny analysmetod samt att
tillsammans med Janssen Research & Development, LLC ha slutfört en
utvärdering av instrumentet.

Erbjudandet i sammandrag
· Teckningstid: 14-28 november 2019.
· Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.
· Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575
B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8
november 2019 är registrerade som aktieägare i PExA AB äger
företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8)
teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier.
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 6 november 2019. Första dag för handel i
aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november
2019.

· Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900
A-aktier).

· Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande*: Cirka 19,4 MSEK.
· Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning
(top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76
procent av emissionsvolymen.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-26 november 2019.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och pågå
fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske i mitten av december 2019.

· Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet B-aktier med 8
072 575 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 47 procent
av kapital och cirka 38 procent av röster för befintliga aktieägare
som inte tecknar B-aktier i nyemissionen.

*Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på
PExAs genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste tio
handelsdagarna inför beslut om nyemission, med en procentuell rabatt
om cirka 30 procent.

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för PExA att
närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och
bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara
vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedan för detaljer kring
träffarna. För anmälan och ytterligare information om träffarna,
vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se)
eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10,
eller e-post via event@sedermera.se.

· Sedermeradagen Stockholm den 18 november 2019 på At Six Hotel.
· Investerarlunch i Göteborg den 19 november 2019, kl. 11:30-13:00, på
Elite Park Avenue Hotel.

· Investerarlunch i Malmö den 22 november 2019, kl. 11:30-13:00, på
Malmö Börshus.

Likviditetsgaranti
PExA har ingått avtal med Sedermera Fondkommission om att återuppta
likviditetsgarantin för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. I
sitt uppdrag som likviditetsgarant kommer Sedermera Fondkommission
att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i
orderboken för PExAs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd
spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god
likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i
den löpande handeln. Likviditetsgarantin påbörjas den 8 november
2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law
agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 - 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2019.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-beslutar-om-foretradesemission-i-...
https://mb.cision.com/Main/12904/2951656/1134232.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.