Du är här

2017-08-29

Pharmacolog: Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet 1 april 2017 - 30 juni 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 352 (0)Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 438 (-2 794) Tkr.

· Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,64 (-0,77)
kr.

Första halvåret 1 januari 2017 - 30 juni 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 396 (0)Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5081 (-5 170) Tkr.

· Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,32 (-1,42)
kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· DrugLog® version 4.2 lanseras i samband med EAHP (European
Association of Hospital Pharmacy) i Cannes

· Styrelsen antar en ny utvecklad affärsplan som, utöver säker
medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad
medicinering av varje enskild patient.

· Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att
Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen. Mats Högberg tillsattes av
styrelsen som VD i februari

· Bolaget erhåller första beställning från distributör i Frankrike
· Forskningssamarbete angående utveckling av lösning för snabb
bedömning av antibiotikakoncentration i blod inleds med Uppsala
Universitet.

· Bolaget tillsätter ny sälj- och marknadschef samt utvecklingschef
· Bolagets större aktieägare har säkerställt en kortfristig
lånefinansiering på 5,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Karolinska Universitetssjukhuset kommer med medel från SLL
Innovation att bedriva ett 6 månaders projekt i syfte att testa ARM
(Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i
kliniknära miljö.

· Pharmacolog AB (publ.) har utsett Erik Penser Bank till
likviditetsgarant för bolagets aktie.

Kommentar från VD Mats Högberg:

Efter att ha avslutat första halvåret 2017 kan vi konstatera att vi i
det stora hela följer den plan vi lade fast när jag tillträdde som VD
i februari tidigare i år. Bolaget har börjat generera intäkter och vi
erhöll i maj första beställningen på DrugLog® från vår distributör
Pharmed SAM för placering hos en kund i Frankrike. Försäljningen för
halvåret landade på strax under 400 000 SEK. Vi ser en fortsatt ökad
efterfrågan på DrugLog® och ser fram emot ett spännande andra halvår.

Utöver att generera intäkter har Bolaget under perioden stärkt upp
organisationen och knutit till sig viktiga resurser inom utveckling
och marknad. Kent Öbrink började den 1/6 och har lång erfarenhet av
att arbeta med ny innovativ medicinsk teknik på en internationell
marknad och förstärker våra möjligheter att snabbare nå ut på den
västeuropeiska marknaden, med omedelbart fokus mot England, Tyskland
och Norden. Jörgen Höjdmo som tillträdde som utvecklingschef den 1
april har en unik kunskap inom analysteknik och produktutveckling.

I förra kvartalsrapporten nämnde jag också Universitetssjukhuset i
Lille fortsätter sina kliniska studier med användning av DrugLog®
under kirurgiska operationer. Arbetet har fortgått framgångsrikt
under våren och sommaren och vi hoppas få ta del av resultaten under
hösten. I reda pengar är samarbetet av mindre betydelse men
resultatet av sjukhusets forskningsrapport har potentialen att öppna
upp ett nytt och mycket intressant affärssegment för DrugLog®.

Utvecklingsarbetet med att ta fram ett kommersiellt system för att
stödja sjukvården vid beredning av läkemedel till barn pågår enligt
plan. Det tidigare samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset
gällande integrationen av DrugLog® mot ePed, det nationella
informationssystemet installerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har
gått in i nästa fas. Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska
Universitetssjukhuset kommer med medel från SLL Innovation att
bedriva ett 6 månaders projekt i syfte att testa ARM (Advanced
Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö.
Projektet löper året ut och omfattar hyra av två DrugLog system.

I slutet av ingick vi också ytterligare ett mycket intressant projekt
tillsammans med forskare vid Uppsala Universitet kring användning av
antibiotika. Samarbetet kommer att pågå fram till december 2017 med
målet att ta fram en metod för att snabbt och patientnära kunna
bestämma antibiotikakoncentration i blodet hos patienter som
behandlas för svåra infektioner. Även om vi befinner oss i tidig fas
så ser det mycket lovande ut. Då det idag helt saknas system för att
snabbt kunna få en indikation på antibiotikakoncentrationen är
efterfrågan på en sådan lösning mycket stor. Vi bedömer att en
produkt inom detta område kan nå en mycket snabb marknadsacceptans.

Två ytterligare fokusområden för bolaget är arbetet med att etablera
strategiska partners samt utreda lämpliga strategier för att
introducera Bolaget och DrugLog® på den amerikanska marknaden

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera
användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och
viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system
för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje
enskild patient. Bolaget har kommit en bra bit på väg mot målet. Men
även om mycket arbete återstår, följer vi i stora drag den plan som
presenterades i samband med noteringen på Aktietorget och jag ser
framemot ett mycket intressant och givande 2017.

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt identitet och rätt koncentration. Pharmacolog's
långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för
varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid
kontroll och distribution av läkemedlet.

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i
juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och
system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och
koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram
och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska
sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten
DrugLog® 3.0. Lanseringen av bolagets första produkt utgjorde en av
anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget. Syftet var
framförallt att via en emission ta in kapital för att stärka upp
organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella
och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin
för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referenskunder i Sverige, Frankrike,
Storbritannien och Tyskland.

Bolaget har idag tre fast anställda och sju ytterligare experter
knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på
konsultbasis.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering
och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har
erhållit en positiv granskningsrapport, som konstaterar att
patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell
tillämpbarhet. Pharmacolog har för avsikt att gå vidare med
patentansökan i flera länder.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016 och
2017. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk
med den gamla, men är designad med en modern arkitektur och är därmed
framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en
komplett molnkoppling, som underlättar för insamling och lagring av
data samt vid integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta
utvecklas också ett nytt användargränssnitt med modernt utseende.
Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en
prototyp, som integrerar DrugLog® mot den nationella ePed-databasen
över beredningsinstruktioner, för validering av alla beredningar av
flytande läkemedel vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Samarbetet har
avslutats med gott resultat och bolaget har initierat arbetet med att
vidareutveckla prototypen till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen. Erik
Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag,
från divisionschef på Siemens till grundare, VD och
styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med
fokus på strålbehandling mot cancer. Erik Hedlund har den 16 februari
även tagit över som ny styrelseordförande. Tidigare ordföranden
Gunnar Mattsson har i samband med detta valt att lämna styrelsen.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt
optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga
parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker
medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog's första
produkt DrugLog® har visat, att bolaget är på rätt väg.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare
aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har
haft en omsättning under kvartalet på 352 Tkr. Kostnaderna under
perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna
avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under april
till juni uppgår till 339 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 438 (-2 794) Tkr.
Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre
aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget
påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag 2
anställda och personalkostnader...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.