Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Pharmacolog: Delårsrapport januari - juni 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 29 augusti 2019. Pharmacolog i Uppsala ABs
(publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2019 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida www.pharmacolog.com

Andra kvartalet 1 april 2019 - 30 juni 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 1 750 (116)
Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 670 (-3 700) Tkr.
· Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-0,50 (-0,94) kr.

Första halvåret 1 januari 2019 - 30 juni 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 100 (216)
Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 694 (-6 549) Tkr.
· Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-1,07 (-1,67) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B. Braun
· Antibiotikaprojektet har beviljats kliniskt prövningstillstånd
· Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. V.
gällande den nederländska marknaden

· New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system
· Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system
· Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler
· Bolagsstämman utser Ragnar Linder och Carl-Johan Spak till nya
styrelseledamöter

· Bolaget introducerar WasteLog? och PrepLog?
· Bolaget genomför en nyemission som tecknas till 134%
· Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland
· Bolaget beviljas USA patent
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Distributörsavtal ingås med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning
i Polen

· Jeffrey Marton anställs som säljchef vid bolagets amerikanska
dotterbolag.

VD-kommenterar

Första halvåret 2019 har i gått enligt plan med en fakturering på 2,1
MSEK (216 kSEK) där en stor del härrör till vår affär med NewYork
Presbyterian (NYP). De fem enheterna levererades och installerades
under maj månad och NYP har kommit igång med kontroller av sina
läkemedelsreturer. Vi har ett antal ytterligare potentiella affärer
som vi hoppas blir klara under hösten.

Jag är mycket glad över att vi anställt Jeff Marton som säljchef vid
vårt amerikanska dotterbolag. Jeff har lång erfarenhet av att sälja
medicinsk teknik till sjukhusapotek och har även arbetat på apotek
tidigt i sin karriär. Jeff börjar i september och då vi redan har en
lång lista med intresserade kunder kommer han att vara fullt
sysselsatt från dag 1. Samarbetet med HelioMetrics innebär också
ytterligare tillgång till kunder i färd med att införa Drug Diversion
prevention program.

Vi har utökat vår produktportfölj med två nya lösningar, WasteLog? och
PrepLog?, för att specifikt adressera marknaden för Drug Diversion
och marknaden för beredningskontroller i en integrerad miljö. Syftet
är att anpassa vår teknologi utifrån respektive områdesspecifika krav
för att uppnå en snabbare marknadsacceptans. I botten så ligger
fortsatt vår väl beprövade DrugLog teknologi som garant för snabba
och tillförlitliga mätningar.

Bolaget genomförde en nyemission under sommaren som tecknades till
134% och tillförde bolaget ca 24 MSEK före emissionskostnaderna. Med
det tillskottet är vi väl rustade för vår fortsatta expansion.

Under augusti har vi även tecknat ett distributörsavtal med Medim Sp.
Z o. o. gällande försäljning i Polen. Vi arbetar vidare med att
teckna fler distributörer för att expandera ytterligare i Väst- och
Centraleuropa

Behovet av förbättrad hanteringen av intravenösa läkemedel är stor och
medvetenheten i Europa ökar, särskilt som det nyligen har
rapporterats om allvarliga incidenter i både Frankrike och Tyskland
som resulterat i allvarliga skador på patienter. Pharmacolog har
lösningarna och teknologin att bidra till att minska risken för
felaktig hantering av intravenösa läkemedel. Med våra nya lösningar
adresserar vi ännu bättre de olika arbetsflöden som råder vid sjukhus
och sjukhusapotek, något som möjliggör en snabb marknadsexpansion.
Jag har därför höga förväntningar på tillväxt i bolaget i och med
dessa investeringar i marknadsaktiviteter och produktutveckling

Uppsala i augusti 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar
för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel
såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje
enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där
läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på
patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera
möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har
verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att
snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av
intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats
vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars
2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för
Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork
Presbyterian i USA. En stor och viktig genombrottsorder på den
nordamerikanska marknaden

Bolaget har idag fem anställda och sex ytterligare experter knutna
till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt
amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling
med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna
patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA
under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017.
Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är
därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är
en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av
data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta
utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken
integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat
och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till
en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP,
i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp
av ReVal ?.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som
ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska
medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare,
VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade
bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för
varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid
kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som
ett delmål i detta och Pharmacolog's första produkt DrugLog® har
visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på
Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en
företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och
det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats
till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i
samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod
för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar.
Projektet kommer att pågå under 2019. Pharmacolog har sedan två år
ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper
och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet
avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning
av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga
infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog®version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare
aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har
haft en omsättning under perioden på 2 100 Tkr. Kostnaderna under
perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna
avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under
januari till juni uppgår till 709 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -7 694 (-6 549) Tkr.
Bolaget har idag fem anställda och personalkostnaderna för perioden
uppgår till 3 023 (2 541) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2019 uppgick bolagets likvida medel till 22 716 (3 069)
Tkr. Soliditeten var 85,0 (74,0) %. Bolagets eget kapital uppgick
till 25 938 (15 195) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-10 415 (-17 889) Tkr.

Aktiekapitalet är 5 954 218:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 9
923 698.

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.