Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

Pharmacolog: Delårsrapport januari-september 2015

Tredje kvartalet 1 juli 2015 - 30 september 2015

· Bolagets nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 (0) Tkr

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1 854 (-165) Tkr

· Resultat per aktie för kvartalet var efter utspädning -0,76
(-0,50) kr

Perioden 1 januari 2015 - 30 september 2015

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 624 (-543) Tkr

· Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,92 (-1,65)
kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Samarbetet med HUG utökades till att avse ett större spektrum av
läkemedel

· Samarbete med UCS Industrial IT AB avseende kontraktstillverkning
av DrugLog®

· Pharmacolog deltog på den europeiska cancerkongressen i Wien med
egen utställning. I samband med detta lanserades en ny produktversion
3.5 av DrugLog®

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Ett Letter of Intent har undertecknats med PharMed SAM avseende
marknadsföring och försäljning av DrugLog® på delar av den
västeuropeiska marknaden

· Avtal med ett stort amerikanskt sjukhus om klinisk test av
DrugLog® för att förhindra stölder av narkotikaklassade läkemedel.
Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes att order lagts av
Mayo Clinic

· Vetenskaplig presentation vid apotekarmässa i Frankrike av de
tekniska och kliniska testerna av DrugLog® vid Universitetet i Genève
under 2014 och 2015

Kommentar från VD Hans Dahlin:

Verksamheten under perioden har framför allt fokuserats på
marknadsföring och försäljning av DrugLog® genom kundbesök och
internationella utställningar. Resultaten från våra insatser har satt
tydliga spår, inte minst i Europa, avseende möjligheten att enkelt,
snabbt och effektivt kunna säkerställa beredning av intravenösa
läkemedel vid både apotek och vårdavdelningar.

Den kanske mest glädjande effekten av våra marknadsinsatser är det
stora intresse för DrugLog® som växt fram under perioden från den
amerikanska marknaden, och då främst för att lösa problemet med
ökande stölder av intravenösa narkotiska läkemedel, s.k drug
diversion.

Ett avtal med ett stort och välrenommerat amerikanskt sjukhus, Mayo
Clinic, avseende test av DrugLog® i skarp miljö undertecknades i
september 2015. I oktober erhölls en order på två DrugLog®-system
under en prövotid på tre månader från oktober 2015. Vid slutligt
godkännande bedömer jag en intäktsvolym på 1-3 MSEK per år beroende
på antalet tester som utförs. För närvarande har knappt 1.000 tester
av stöldbegärliga narkotikapreparat genomförts med gott resultat.

Som ringar på vattnet har ytterligare ett antal större sjukhus i USA
begärt produktvisning och offerter, vilket nu följs upp av vår
marknadsavdelning.

Intresset för DrugLog® i Europa vid beredning av cellgifter och andra
s.k. farliga läkemedel vid apotek och vårdavdelningar har också ökat
markant. Genom ett Letter of Intent med Monaco-baserade företaget
PharMed SAM, avseende ett framtida distributionsavtal, bearbetar
bolagen i samverkan redan ett antal större sjukhus i England och
Frankrike.

Sammantaget är jag mycket nöjd med vad Pharmacolog åstadkommit under
perioden avseende synbarhet, identitet, referensinstallationer och
referenskunder, både inom kvalitetssäkring av beredningar av
intravenösa läkemedel och inom kontroller vid stöld av
narkotikaklassade läkemedel.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot en positiv utveckling av
bolagets intjäningsförmåga i närtid och under kommande år.

Om Pharmacolog

Pharmacolog i Uppsala AB är ett medicintekniskt företag som är
specialiserat på att tillhandahålla lösningar för säker
administration av intravenösa läkemedel. Bolagets huvudprodukt,
DrugLog®, är CE-märkt och möjliggör säker hantering av intravenösa
läkemedel genom en patenterad metod som kan kontrollera att
ordinerade läkemedel och dess koncentration i samband med beredning
och före behandling av patient är korrekt. Pharmacologs vision är att
spela en aktiv roll i att utveckla avancerade metoder för
kvalitetssäkring för behandling av patienter med cancer och andra
allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Marknadsstrategin för Pharmacolog är att tidigt installera system hos
ett antal identifierade referenskunder med olika inriktning i Sverige
och övriga Europa för att stärka trovärdigheten kring företagets
produkter.

Ett system installerades under 2014 vid Universitetssjukhuset i
Genève, HUG, där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för
cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga
apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade
universiteten i Genève, Lausanne och Lille.

Pharmacolog deltog i september på den europeiska cancerkongressen i
Wien med egen utställning. I samband med detta lanserades en ny
produktversion 3.5 av DrugLog®.

DrugLog® presenterades även vid ett föredrag vid Optics &
Photonics-mötet i september vid Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm.

I samband med listningen av bolaget i juni 2015 anställdes
nyckelpersoner för den operativa ledningen och verksamheten. Bolaget
har per den 30 september tre fast anställda och fem ytterligare
experter knutna till utveckling och kvalitetssäkring på konsultbasis.

Under perioden har Pharmacolog avtalat med Universitetet i Genève om
fortsatt samarbete kring DrugLogs användning för icke toxiska
läkemedel. I detta sammanhang kommer även representanter från
Universitet i Lille, Frankrike, att delta.

Genom kontakter via samarbetspersoner i USA har intresset för DrugLog®
för att kunna förhindra s.k. drug diversion, framför allt av
narkotikaklassade läkemedel, resulterat i ett avtal med ett stort
amerikanskt sjukhus om klinisk test av DrugLog® för att förhindra
sådana stölder.

Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes att en order på två
system lagts av Mayo Clinic. Initialt testas systemen under en period
av tre månader.

Ett Letter of Intent har undertecknats med PharMed SAM avseende
marknadsföring och försäljning av DrugLog® på delar av den
västeuropeiska marknaden, bland annat Storbritannien och Frankrike.

Ett samarbete med det svenska bolaget UCS Industrial IT AB för
kontraktstillverkning av DrugLog® har etablerats för att säkerställa
en effektiv och certifierad produktion vid ett ökande marknadsbehov.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt
Bolaget har nu påbörjat marknadslanseringen av DrugLog® och därmed
gått in i en ny fas. Detta innebär att bolaget från och med den 1
februari 2015 inte längre aktiverar arbete för egen räkning samt att
bolaget påbörjat avskrivning av den aktiveringen. Dessutom har
bolaget under perioden anställt ytterligare två medarbetare. Alla
dessa förändringar gentemot föregående period följer den plan som
finns fastlagd.

Intäkter och kostnader
Bolaget har inlett försäljningsarbetet i Europa och USA. En första
order av DrugLog® har inkommit, men några intäkter har ännu inte
genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av
kostnaderna avser konsulter. Avskrivningar under juli till september
uppgår till 232 Tkr. Utöver de redovisade kostnaderna i
resultaträkningen har bolaget emissionsutgifter om 763 Tkr som
redovisas mot eget kapital.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -1 854 (-165) Tkr.
Resultatförändringen beror på ökade lönekostnader, ökade
marknadsföringskostnader, att bolaget inte längre aktiverar kostnader
för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av
aktiveringen.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 september 2015 uppgick bolagets likvida medel till 3 688 (3
048) Tkr. Soliditeten var 87,9 (81,8) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 8 293 (6 582) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
-2 062 Tkr. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 578 Tkr.

Bolaget hade 358 aktieägare per den 30 september 2015.

Aktiekapitalet är 735 866,70 kronor. Antalet aktier uppgår till 2 452
889.

Investeringar
Under det tredje kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella
anläggningstillgångar till 0 (0) Tkr och investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 0 (228) Tkr.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

+-------------------------+-------------+
|Ingående antal 2015-01-01|1 816 865 |
+-------------------------+-------------+
|Nyemission 2015-03-23 | 12 150|
+-------------------------+-------------+
|Utgående antal 2015-03-31|1 829 015 |
+-------------------------+-------------+

+-------------------------+----------+
|Ingående antal 2015-04-01|1 829 015 |
+-------------------------+----------+
|Nyemission 2015-06-08 | 623 874|
+-------------------------+----------+
|Utgående antal 2015-09-30|2 452 889 |
+-------------------------+----------+

Optioner
Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000
teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström
och Anders Murman. Varje option berättigar, för tiden fram till den
30 juni 2019, till nyteckning av en aktie i Pharmacolog i Uppsala AB
till en teckningskurs om 36 kronor per aktie. Samtliga
teckningsoptioner har tecknats.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot
föregående år. Se årsredovisningen för 2014 för ytterligare
information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller
ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på
ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är
beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att
kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden
dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i
framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att
det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget
utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger
kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny
teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför
listningen på Aktietorget.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.