Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Pharmacolog: Delårsrapport januari-september 2017

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet 1 juli 2017 - 30 september 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 20 (0)Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 977 (-2 365) Tkr.

· Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,53 (-0,65)
kr.

Perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 416 (0)Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 057 (-7 535) Tkr.

· Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,85 (-2,07)
kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Styrelsen antar en ny utvecklad affärsplan som, utöver säker
medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad
medicinering av varje enskild patient.

· Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att
Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen. Mats Högberg tillsattes av
styrelsen som VD i februari.

· Bolaget erhåller första beställning från distributör i Frankrike
· Forskningssamarbete angående utveckling av lösning för snabb
bedömning av antibiotikakoncentration i blod inleds med Uppsala
Universitet.

· Bolaget tillsätter ny sälj- och marknadschef samt utvecklingschef
· Bolagets större aktieägare har säkerställt en kortfristig
lånefinansiering på 5,5 MSEK.

· Karolinska Universitetssjukhuset kommer att testa ARM (Advanced
Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö.

· Bolaget beslutar om att genomföra en företrädesemission.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Bolaget tecknar en intentionsförklaring om samarbete med större
internationell Medtech koncern.

· Bolaget bildar ett internationellt konsortium för Eurostarsansökan
· Företrädesemissionen tecknades till drygt 150% och tillför Bolaget
cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

· Avtal om utvärdering av DrugLog® i ett Drug Diversion program
tecknas med en välrenommerad sjukhuskedja i New York.

· Bolagets franska distributör beställer ytterligare ett DrugLog
system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i
Montpellier

Kommentar från VD Mats Högberg:

Hittills under året har Bolaget stadigt utvecklats i rätt riktning och
med tillskottet som nyemissionen givit har vi goda möjligheter att
fortsätta denna utveckling. Vi är just nu inne i en mycket spännande
och intensiv period och vi står väl rustade för att avsluta detta år
på ett bra sätt och samtidigt förbereda Bolaget för intensivt och
lyckosamt 2018.

Tredje kvartalet levde emellertid inte riktigt upp till våra
förväntningar vad gäller försäljning. Anledningen är i första hand
förseningar i de upphandlingsprocesser vi och vår distributör är
engagerade i. Men då vi ser en ökad efterfrågan på DrugLog® och
fortsatt gott arbete av Pharmed har vi gott hopp om god
försäljningsutveckling under resten av 2017.

I övrigt har vi fortsatt följa vår plan och jag kan konstatera att vi
gjort stora framsteg när det gäller arbetet med att etablera
strategiska partners och utveckla en strategi för att närma oss den
amerikanska marknaden. Intentionsavtalet som Bolaget ingått med en
stor internationell koncern är ett starkt bevis på styrkan och
potentialen i vår unika teknologi. Vi arbetar nu intensivt vidare mot
ett formellt avtal och har som mål att ha det klart innan årsskiftet.

Avtalet med en sjukhuskedja i New York är också mycket spännande och
kan, om allt går bra, innebära en fantastisk möjlighet för Bolaget
att dels komma in på ett nytt applikationsområde, dels ta ett första
steg in på den mycket viktiga amerikanska marknaden.

Forsknings och utvecklingsverksamheten utvecklas väl och jag är
särskilt stolt över att vi tillsammans med ett internationellt
konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset
i Geneve och Munkplast AB, inlämnat en Eurostaransökan gällande ett
projekt för att utveckla lösningar för adaptiv medicinering med
intravenösa läkemedel.

Arbetet med att certifiera Bolaget i enlighet med ISO 13485 har
intensifierats under perioden och vi har under november förstärkt
teamet ytterligare i och med anställningen av en QA Assistant.
Arbetet under hösten har resulterat i att vi snart beräknar vara
klara med vårt kvalitetssystem som då skall godkännas av vår Notified
Body. Vi och räknar med att certifiera Bolaget under första halvan av
2018

Den företrädesemission vi genomförde vi under oktober månad blev
mycket lyckad och övertecknades till 150%. Det var glädjande att
notera det mycket stora intresset i att deltaga i emissionen bland
både befintliga och nya aktieägare. Ett starkt engagemang och
förtroende för vår verksamhet ger oss de förutsättningar vi behöver
för att genomföra de satsningar vi kommunicerat.

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera
användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och
viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system
för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje
enskild patient. Vi ser också tydliga tecken på att myndigheter, inte
bara i Sverige utan även i resten av Europa, lägger mer och mer fokus
på patientsäker medicinering. Behovet av förbättrade rutiner och
system för att säkerställa säker och optimal medicinering är
påtagligt, och behovet leder till ökad efterfrågan på system och
lösningar. Jag är därför mycket entusiastisk och glad över att få
vara med och leda ett enastående team i en gemensam strävan att
förbättra vård- och livskvalitet hos människor som genomgår svåra
sjukdomar.

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt identitet och rätt koncentration. Pharmacolog's
långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för
varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid
kontroll och distribution av läkemedlet.

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i
juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och
system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och
koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram
och har testats vid ett antal

apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015
presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.
Lanseringen av bolagets första produkt utgjorde en av anledningarna
till att bolaget noterades på Aktietorget. Syftet var framförallt att
via en emission ta in kapital för att stärka upp organisationen för
marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella
marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin
för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Bolaget har idag fyra anställda och sju ytterligare experter knutna
till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering
och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har
erhållit en positiv granskningsrapport, som konstaterar att
patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell
tillämpbarhet. Pharmacolog har därför under september kunnat inlämna
nationella patentansökningar i Kina, Europa och USA..

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016 och
2017. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk
med den gamla, men är designad med en modernare arkitektur och är
därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är
en komplett molnkoppling, som underlättar insamling och lagring av
data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta
utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.
Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken
integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat
och bolaget har initierat arbetet med att vidareutveckla prototypen
till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som
ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska
medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare,
VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade
bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt
optimerad medicinering för varje enskild patient där alla
tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll

och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett
delmål i detta och Pharmacolog's första produkt DrugLog® har visat,
att bolaget är på rätt väg.

Bolaget genomförde under 2017 en företrädesemission där
teckningsperioden löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga
utfallet visar att den tecknades till 89,35 procent med stöd av
teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 10,65 procent, har
tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed
fulltecknad och tillför Bolaget cirka 19,6 MSEK före
emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till
drygt 150 procent.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.