Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Pharmacolog: Delårsrapport januari - september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 21 november. Pharmacolog i Uppsala ABs
(publ) delårsrapport för perioden januari - september 2019 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida www.pharmacolog.com

Tredje kvartalet 1 juli 2019 - 30 september 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 28 (48) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 155 (-2 513) Tkr.
· Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-0,32 (-0,36) kr.

Perioden 1 januari 2019 - 30 september 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 120 (264)
Tkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 849 (-9 062) Tkr.
· Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-1,34 (-1,83) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B.
Braun.

· Antibiotikaprojektet har beviljats kliniskt prövningstillstånd.
· Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. V.
gällande den nederländska marknaden.

· New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system.
· Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system.
· Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler.
· Bolagsstämman utser Ragnar Linder och Carl-Johan Spak till nya
styrelseledamöter.

· Bolaget introducerar WasteLog? och PrepLog®.
· Bolaget genomför en nyemission som tecknas till 134%.
· Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland.
· Bolaget beviljas USA patent gällande adaptiv
läkemedelsadministration.

· Distributörsavtal ingås med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning
i Polen.

· Jeffrey Marton anställs som säljchef vid bolagets amerikanska
dotterbolag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Distributörsavtal ingås med AddedPharmac B/V för distribution i
Storbritannien och Tyskland.

· Bolaget erhåller nytt Europapatent för adaptiv dosreglering.
· Bolaget anställer Produktspecialist och Testingenjör.
· Pharmacolog slutför integration mellan PrepLog® och det franska
preskriptionssystemet Chimio.

· Produktchef Torbjörn Norberg tar över ansvaret för innovation och
forskning

VD KOMMENTERAR

Under perioden har det totala antalet kundprospekt ökat avsevärt men
affärer som vi räknat med under tredje kvartalet har senarelagts och
beräknas avgöras under kvartal fyra, alternativt första kvartalet
2020. Vi har även under perioden initierat en utvärdering av vår
distributionskanal och avser att vidta åtgärder där vi inte upplever
att vi får de resultat vi förväntar oss. En sådan åtgärd är att
engagera AddedPharma som distributör i Storbritannien och Tyskland.
AddedPharma har visat stort intresse för våra lösningar under en
längre tid och är bättre positionerad på dessa marknader än vår
tidigare distributör. Vi har även ingått avtal med en distributör i
Polen under perioden.

Arbetet med att färdigställa våra två nya produkter: WasteLog? och
PrepLog® går enligt plan och vi avser att lansera WasteLog? i samband
med den stora apotekarkonferensen AHSP i Las Vegas i december.
WasteLog? innebär en förbättrad mjukvara som är anpassat till
arbetsflödet när man kontrollerar returer av narkotiska preparat.
Mjukvaran har tagits fram baserat på våra lärdomar från NewYork
Presbyterian och diskussioner med andra kunder i USA.

PrepLog® som innebär ett helt integrerat arbetsflöde vid beredning av
cellgifter har nu koppling mot två förskrivningssystem. Dels det
dominerande systemet i Spanien, OncoFarm från IMF, dels mot det
dominerande systemet i Frankrike, Chimio från Computer Enginering.
Intresset för PrepLog® har i och med detta ökat, framför allt i
Frankrike, där vi också har en första installation planerad redan i
januari.

Vår satsning i USA mot området Drug Diversion fortgår med ökad
intensitet. Vi kommer att ställa ut på den AHSP i december och har
redan nu noterat ett stort intresse i vår WasteLog lösning. Även
större aktörer i USA verksamma med att sälja lösningar för
läkemedelshantering har kontaktat oss för eventuella samarbeten.

Vår nya produktspecialist Inge Cyrén, som är amerikansk medborgare och
har arbetat med medicinsk teknik i USA, kommer att vara ett stort
stöd till vår säljchef i USA, Jeff Marton.

I september deltog bolaget i en konferens i Orlando, Florida inom Drug
Diversion Prevention (NADDI). Intresset för Pharmacolog var stort.
Samtliga lösningar för kontroll av returnerade narkotiska preparat
fanns representerade och det var tydligt att vi har en unik produkt
som ger oss ett bra försprång på marknaden.

Vår satsning på att differentiera vårt erbjudande i tre olika
lösningar, speciellt anpassade för respektive marknadsnisch, kommer
att öka efterfrågan kraftigt på våra system för kvalitets-kontroll
och kontroll av returer. Ett generellt fristående verktyg är svårare
för vården att implementera, även om verktyget adresserar ett
verkligt och skriande behov. Med en tydlig produktsegmentering och
fungerande integration i existerande miljö gör vi det enklare för
vården att implementera viktiga förbättringar för att öka säkerheten
inom läkemedelshantering.

Uppsala i november 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

OM PHARMACOLOG

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar
för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel
såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje
enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där
läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på
patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera
möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har
verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att
snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av
intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats
vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars
2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för
Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
vid cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
Monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork
Presbyterian i USA. Ett stort och viktigt genombrott på den
nordamerikanska marknaden.

Bolaget har idag nio anställda och fyra ytterligare experter knutna
till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt
amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling
med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna
patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA
under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017.
Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är
därmed säkrad för framtiden. Ett viktigt tillägg i den nya
plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och
lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver
detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare
utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
för iordningställande av samtliga läkemedel vid barnkliniken
integrerad med DrugLog® och mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat
och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till
en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP,
i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget en första prototyp av
ReVal ?.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som
ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska
medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare,
VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade
bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för
varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid
kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som
ett delmål i detta och Pharmacolog's första produkt DrugLog® har
visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på
Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en
företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och
det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats
till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i
samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod
för patientnära kontroll av intravenösa antibiotika-behandling.
Projektet kommer att pågå under 2019. Pharmacolog har sedan två år
ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper
och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet
avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning
av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga
infektioner.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt
I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan våren 2015 på...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.