Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

PharmaLundensis: Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis"
eller "Bolaget") idag fredag den 24 april 2020 beslutades, med stöd
av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall
uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom
emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt
belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på
avstämningsdagen 5 maj 2020 berättigar till 1 uniträtt, och 10
uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en
konvertibel till en teckningskurs om 3 kronor. Avstämningsdag för
deltagande i emissionen är den 5 maj 2020. Teckningstiden är 8-25 maj
2020. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027.
Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15
juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin
helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 149 % av
investerat belopp. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya
aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden
från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027.
Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på
marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7,4
miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms
uppgå till ca 200 000 kronor. För att säkerställa att investerare
skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget
kommer kvartalsrapport 1 att tidigareläggas och publiceras den 7 maj
2020.

Motiv för nyemissionen

1). Vi har identifierat ett 50-tal företag över hela världen som
tillverkar och säljer evaporatorer. Vi bedriver nu marknadsföring
gentemot dessa bolag av PharmaLundensis teknologi EWR-101 vilken
tillåter dem att tillverka "koncentratfria" evaporatorsystem. Detta
eliminerar den största nackdelen med evaporatorrening, vilket är
produktion av stora mängder flytande kemiskt avfall. Därigenom kan
denna reningsteknik lyfta till en helt ny nivå. Företagen erbjuds att
använda PharmaLundensis teknologi genom att teckna en licens i de
länder där vi har patentskydd (17 stycken).

2). Förberedelser pågår för viktiga djurförsök med vår nya, lovande
kvicksilverbindande testsubstans. Försöken kommer att ge en klar
indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida
kliniska studier. Syftet är att ta fram effektiva och bra läkemedel
mot lungsjukdomarna KOL och Kronisk Bronkit, samt sjukdomen Kroniskt
Trötthetssyndrom (ME/CFS).

3). PharmaLundensis har även ett intressant projekt för att behandla
svårt Coronasjuka patienter. Projektet syftar till att ta fram en
livräddande behandling för patienter som håller på att avlida av
lungsvikt orsakat av Corona eller andra virus. Patienterna avlider
eftersom lungorna kollapsar och därför inte förmår att upprätthålla
syresättningen i blodet. Vårt projekt skall ta fram en behandling som
motverkar denna lungkollaps. Det finns förhoppningar att man så
småningom skall kunna ta fram ett vaccin eller en antiviral
behandling mot Corona, men det kommer inte att lösa problematiken.
Virus muterar ständigt, och det är inte säkert att vaccinet eller den
antivirala behandlingen verkar på nya och muterade virus (om man över
huvudtaget lyckas med att ta fram ett vaccin eller en antiviral
behandling). I motsats till detta fokuserar vårt läkemedel på att
motverka den starka virusorsakade inflammationsprocessen i
patienternas lungor. Människans lungor ändrar sig ju inte även om
virusen muterar, och av denna anledning kan vår behandling förväntas
fungera även för nya, muterade virus.

PharmaLundensis projekt behöver finansiering och Bolaget genomför nu
därför en nyemission.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmalundensis/r/beslutar-om-foretradesemiss...
https://mb.cision.com/Main/11607/3096362/1235645.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.