Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

PharmaLundensis: Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074,
beslutade idag den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av
högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2
vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit,
motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig
aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till
teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga
aktieägare. Teckningstiden är 29 november - 13 december 2019.
Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units.
Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före
emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare ca
4.7 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA,
SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074,
beslutade idag den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av
högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2
vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit,
motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig
aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till
teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga
aktieägare. Teckningstiden är 29 november - 13 december 2019.
Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units.
Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före
emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare ca
4.7 MSEK före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis har framgångsrikt identifierat en ny, lovande
testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen
planeras att testas i kliniska studier på patienter med kroniskt
trötthetssyndrom, kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att
registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5
år.

Bolaget har vidare inlett försäljning av EWR-101 till företag inom
kemi/biotech/läkemedel som använder evaporatorer för att rena
miljöfarliga utsläpp. Apparaten bedöms kunna ge stora ekonomiska
besparingar för dessa företag.

Marknadsföring av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp
från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp
en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Samtliga projekt behöver finansiering varför bolaget nu genomför en
företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs
bolaget initialt 7 113 888 kronor. Om samtliga teckningsoptioner
utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 4 742 592 kronor.

Antal emitterade units (högst): Totalt emitteras högst 1 185 648
units. Varje unit består av 3 aktier och 2 teckningsoptioner. Således
omfattar emissionen högst 3 556 944 aktier och högst

2 371 296 teckningsoptioner.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och
20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Avstämningsdag: 26 november 2019.

Teckningskurs: 6 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per
aktie om 2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod med företrädesrätt: 29 november - 13 december 2019.
Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig betalning.

Handel med UR (uniträtter): 29 november - 11 december 2019.

Handel med BTU (betald tecknad unit): 29 november 2019 tills dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtt sker under
perioden 29 november - 13 december 2019, och sker i poster om 250
units för 1 500 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd
"Teckning utan stöd av Uniträtter". Betalning för units tecknade utan
stöd av uniträtter sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota
som sänds till de som tilldelas units.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption serie 2019/2022 II som
erhålls som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en
teckningskurs om 2 kronor per aktie under perioden 1 december - 31
december 2022.

Antal aktier i Bolaget: 23 712 973 idag, 27 269 917 vid full teckning
av aktierna och 29 641 213 aktier om även teckningsoptionerna
utnyttjas fullt ut.

Utspädningseffekt vid full teckning: 13,0 % utspädning vid full
teckning av aktierna samt ytterligare 8.0 % utspädning om även
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Aktiekapital (före och efter): 1 185 648,65 idag, 1 363 495,85 kr vid
full teckning av aktierna och 1 482 060,65 om även
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Ytterligare information om nyemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag den 13 november 2019,
med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2019, att
genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit
består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med emissionskursen 6
kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor.
Teckningsoptionen utges vederlagsfritt. PharmaLundensis befintliga
aktieägare kommer att erhålla uniträtter för teckning av units i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 26
november 2019. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och
20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit
berättigar till teckning av en aktie under perioden 1 december - 31
december 2022. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen
uppgår till 2 kronor per aktier. Teckningskursen och det antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål
för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden från 29 november - 13 december 2019. Teckning
av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av
bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på
teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som
tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild
teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter
ska ske. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om
250 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade
utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på
avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning
av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till
annan som tecknat i emissionen (såväl sådana som också tecknat med
stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat med stöd av
uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska
erhålla en tilldelning av en post om 250 units. Därefter ska
resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post
om 250 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock
att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De
units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan
tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte
kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning
verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska
tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

Tidsplan

22 november 2019: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla
uniträtter.

25 november 2019: Första dag för handel med aktier utan rätt att
erhålla uniträtter.

26 november 2019: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

28 november 2019: Utbokning av uniträtter.

Offentliggörande av Memorandum.

29 november 2019: Teckningsperioden startar.

Handel med uniträtter startar.

Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) inleds.

11 december 2019: Handel med uniträtter avslutas.

13 december 2019: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 17 december 2019: Offentliggörande av utfall.

10 januari 2020: Sista betalningsdag för units tecknade utan stöd av
uniträtter.

Omkring slutet av januari 2020: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU)
fortlöper till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2019

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra ju...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.