Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-08

PharmaLundensis: Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

1. Sammanfattning

2016-01-01 - 2016-06-30 (6 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 955 853 SEK (-1 509 240).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK (-0,09).
· Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 86,1 %.

2016-04-01 - 2016-06-30 (3 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 414 178 SEK (-840 425).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,05).

* Periodens resultat dividerat med 18 796 418 (17 510 467) utestående
aktier. Bolaget har emitterat 200 000 teckningsoptioner till delar av
styrelsen. Om teckningsoptionerna omvandlas till aktier innebär det
en utspädning med 1,05%.

· Fortsatt stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos
Sveriges lungmedicinska experter. Nu har även KOL-centrum i Göteborg
anmält intresse för att delta.

· KOL-studien blir en dubbelblind, placebo-kontrollerad
parallellgrupps multicenter studie på 80 patienter med svår-medelsvår
KOL med testkliniker i Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå.

· Rekrytering av KOL-patienter har påbörjats i Lund, övriga kliniker
förväntas börja rekrytera till studien inom kort.

· Studien bedöms ta 6-12 månader att genomföra.
· För att finansiera PharmaLundensis pågående kliniska KOL-studie
med testsubstansen IodoCarb comp, planerar PharmaLundensis styrelse
att utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på
bolagets årsstämma den 22 juni. Exakta villkor för nyemissionen
kommer att meddelas så snart detta har fastställts.

2. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

Nytt testcentrum inkluderat i KOL-studien

Avtal slöts med Lung- och Allergisektion vid Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå som under ledning av Professor Anders
Blomberg kommer delta som testcentrum i PharmaLundensis nya KOL.

Sedan tidigare finns avtal med Lung- och Allergikliniken vid Lunds
Universitetssjukhus där Professor Leif Bjermer fungerar som nationell
koordinator av studien. Förhandlingar pågår med fler intresserade
lungkliniker. Ytterligare två testcentra identifierades och visade
intresse att delta i studien.

Det finns flera fördelar med många testkliniker, bland annat:

* fler testcentra ger möjlighet att snabbare kunna testa samtliga
patienter i studien (80 st)

* KOL-sjuka i fler städer får möjlighet att delta i studien

Positivt patentbesked för EcoFilter

Patent- och Registreringsverket lämnade sin granskningsrapport
avseende företagets patentansökan som skyddar en viktig aspekt av
EcoFilter. Granskaren anser att alla krav avseende metoden har
Nyhetsvärde, Uppfinningshöjd och Industriell tillämpbarhet. Således
finns alla formella krav på plats för att patent skall kunna
beviljas. Granskaren påtalar några oklarheter i kraven, som
PharmaLundensis patentombud bedömer kan bemötas genom smärre
omformuleringar i kraven.

Ansökan kommer därefter att övergå till PCT-fas, och så småningom till
nationell fas. Det kan förväntas att det tar 2-3 år innan nationella
patent kan beviljas.

Det bör dock noteras att en patentansökan kan utgöra skydd mot
konkurrenter även under tiden som ansökan behandlas.

Ytterligare testcentrum inkluderat i KOL-studien

Avtal har nu slutits med Lung- och Allergikliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna, som under ledning av Professor Magnus
Sköld kommer att delta som testcentrum i PharmaLundensis KOL-studie.

Sedan tidigare finns avtal med Lung- och Allergikliniken vid Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå under ledning av Professor Anders
Blomberg, samt Lung- och Allergikliniken vid Lunds
Universitetssjukhus där Professor Leif Bjermer fungerar som nationell
koordinator av studien. Ytterligare något testcentrum avses att tas
in i studien.

Inlämning av nationella patentansökningar för IodoCarb comp

PharmaLundensis lämnade in nationella patentansökningar som skyddar
kombinationen av jodkol och perklorat (IodoCarb comp) vid behandling
av KOL och astma. Det förväntas ta ca 1-2 år för nationella patent
att beviljas.

Skydd har sökts i följande länder:

Chile
Europa
Israel
Japan
Kina
Ryssland
Saudi Arabien
Sydkorea
Sydafrika
USA

Länderna har valts ut enligt den strategi som presenterades i
Bokslutskommunikén 2016-02-18, Punkt 3: Affärsplan för IodoCarb.

Start av Patientrekryteringen i samband med PharmaLundensis nya KOL
studie

Samtliga förberedelser till PharmaLundensis kliniska studie är nu
klara, och KOL-studien kan därmed inledas.

Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus under ledning
av Professor Överläkare Leif Bjermer har börjat att rekrytera
patienter till PharmaLundensis studie. Patienter som är intresserade
av att delta kan kontakta Forskningssköterska Susann Ferm, Tel:
046-17 53 32 eller Tel: 046-17 58 70.

Övriga testcentra i studien (Stockholm och Umeå) planerar att påbörja
rekrytering av patienter under hösten.

Detta är en dubbelblind, placebo-kontrollerad parallellgruppstudie med
80 patienter med svår-medelsvår KOL. Studien förväntas pågå i 6-12
månader.

3. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Försenad Q2 rapport

Förseningen orsakades av gallbesvär hos VD. Då gallblåsan avser
avlägsnas torde risken för återfall vara liten.

Information om nyemission

För att finansiera PharmaLundensis pågående kliniska KOL-studie med
testsubstansen IodoCarb comp, planerar PharmaLundensis styrelse att
utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på bolagets
årsstämma den 22 juni. Exakta villkor för nyemissionen kommer att
meddelas så snart detta har fastställts. Detta blir en
företrädesemission, där befintliga aktieägare således har möjlighet
att försvara sin ägarandel.

PharmaLundensis KOL-studie är en dubbelblind, placebokontrollerad
parallellgruppsstudie med 80 patienter med svår - medelsvår KOL.
Studien planeras att utföras vid fyra testkliniker i Sverige (Lung-
och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus, Lung- och
Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt KOL-centrum i Göteborg).

4. VD kommenterar

Det finns fortsatt stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos
Sveriges lungmedicinska experter och nu har även KOL-centrum i
Göteborg förklarat att man önskar bli testklinik. Detta är mycket
glädjande, och visar på ett genuint intresse för PharmaLundensis
projekt.

En annan fördel är att patienter som är intresserade av att testa
IodoCarb comp sannolikt kan hitta en testklinik i sin direkta närhet,
och därmed slippa långa resor.

Jag förväntar mig att studien kan genomföras på ett noggrant och
kompetent sätt, och hoppas på bra resultat!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall
VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmalundensis/r/halvarsrapport-2016-01-01-ti...
http://mb.cision.com/Main/11607/2075740/559416.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.