Du är här

2018-08-16

PharmaLundensis: Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

1. Sammanfattning

2018-01-01 - 2018-06-30 (6 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 718 SEK
(-2 869 630).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,14).
· Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 78,5 %.
2018-04-01 - 2018-06-30 (3 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 869 845 SEK
(-1 653 747).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,08).
* Periodens resultat dividerat med 21 274 621 (20 280 344) utestående
aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som
registrerades 2018-07-27.

· I vårens nyemission tecknades 994 277 aktier motsvarande 3 479
969,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 34,3 %. Bolaget
fokuserar nu på projekt som ligger närmast marknadslansering.

· EcoFilter-patent gick in i nationell fas på sju marknader.
· Flera positiva patentbesked för KOL-projektet.
· Genomför nu "skarpa" tester på EcoFilter-systemet under
realistiska förhållanden.

· Planerar klinisk studie med IodoCarb novum till 40 patienter med
kronisk bronkit.

· Söker samarbete med större partner för KOL-projektet.
2. Projektstatus

Med anledning av att det kom in rätt lite kapital i vårens nyemission
har styrelsen genomfört en justering av bolagets strategi, med
fokusering på de projekt som ligger närmast marknadslansering. För
KOL-projektet undersöker vi om det är lämpligt att ta in en extern
partner för finansiering.

EcoFilter®

Detta projekt har högst prioritet för närvarande eftersom det bedöms
ligga närmast marknad.

EcoFilter-systemet har under våren genomgått omfattande tester i
lab-miljö. Det är nu dags att genomföra "skarpa" tester under
realistiska förhållanden. Det teknikkonsultbolag som utvecklar
EcoFilter® för PharmaLundensis räkning kommer att ansluta några
personaltoaletter till EcoFilter-systemet och tester kommer att
utföras för att klargöra hur systemet fungerar rent
tekniskt/praktiskt. Detta kommer att möjliggöra en "avlusning" av
eventuella buggar i systemet. När dessa praktiska tester är klara
kommer även reningsförmågan hos systemet att utvärderas. Personer som
använder toaletterna kommer att instrueras att hälla i en tesked av
vanliga sjukhusantibiotika i toaletten efter användning, för att
simulera avloppsvattnets sammansättning på sjukhus (vatten,
urin/avföring samt läkemedelsrester). Avloppsvattnet kommer därefter
att renas i EcoFilter-evaporatorn (förångningsenheten).
Antibiotikahalten före och efter evaporatorn kommer att analyseras
för att fastställa att reningen är fullständig. Dessa tester
genomförs under början på hösten. När de är klara har en viktig
milstolpe för EcoFilter-systemet uppnåtts, varvid systemet är klart
för marknadslansering.

Behandling av kronisk bronkit
Detta projekt har näst högst prioritet eftersom det kan förväntas ta
längre tid att nå marknaden än EcoFilter, men är betydligt enklare
och snabbare att registrera än KOL-behandlingen. En annan fördel med
att fokusera på behandling av kronisk bronkit i stället för KOL är
att det inte finns någon etablerad bronkitbehandling idag. Vi behöver
således inte ta marknadsandelar från andra läkemedelsbolag, utan kan
arbeta på "jungfrulig mark".

Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta och slem i bröstet och
förekommer hos hundratusentals människor i Sverige, ofta tillsammans
med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling. I PharmaLundensis
kliniska studie med Jodkol1 rapporterade patienterna en minskning av
hosta och slem med 18 % efter 4 veckors behandling med IodoCarb,
jämfört med -3 % i placebo-gruppen. Detta tyder på att IodoCarb kan
bli en effektiv behandling mot kronisk bronkit. För att kunna
registrera denna behandling behöver vi genomföra kliniska studier.
Dessa kommer dock att bli betydligt enklare, snabbare och billigare
än KOL-studierna, eftersom vid kronisk bronkit finns det inga
avancerade sjukhusundersökningar av till exempel lungfunktion eller
arbetskapacitet som man måste utföra. I stället är det endast
patienterna egenrapportering av hur mycket hosta och slem de haft de
sista dagarna som man kan bedöma. Patienterna kommer att få fylla i
ett livskvalitetsformulär där de bedömer hur mycket besvär det haft
på en skala från 1 - 5 varje vecka under två veckor före
behandlingsstart samt under pågående behandling. Det nya jodkolet
IodoCarb novum, med starkare kvicksilverbindande effekt och mindre
jodfrisättning, kommer att vara testsubstans. Detta blir en
dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppstudie med 40 kronisk
bronkitsjuka patienter med fyra veckors behandlingstid.

Vid god förbättring av patienternas besvär utan
sköldkörtelbiverkningar kan det finnas möjlighet att snabbt
registrera behandlingen som en medicinteknisk produkt. Ett annat
alternativ kan vara att registrera substansen som ett läkemedel genom
Fast-track-förfarande (stegvis registrering).

1. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral
iodinated activated charcoal improves lung function in patients with
COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/08/PIIS09546111140...)

IodoCarb, ett nytt effektivt läkemedel mot KOL
Detta projekt är tillfälligt pausat i väntan på finansiering.
Vi genomför för närvarande sonderingar gentemot ett flertal större
läkemedelsbolag för att klargöra om det kan vara lämpligt att sluta
ett samarbetsavtal kring KOL-projektet.

3. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018
Genomförde företrädesemission av aktier

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) fredag den 16 mars
2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni
2017, att genomföra en företrädesemission av om högst ca 2.9 miljoner
aktier. Emissionskursen sattes till 3.50 kr/aktie och teckningstiden
till 4-20 april 2018. Totalt kunde detta ge 10,1 miljoner kronor i
emissionslikvid. Efter förlängning av teckningstiden hade det totalt
inkommit teckningar på 994 277 aktier motsvarande 3 479 969,50
kronor, vilket gav en teckningsgrad på 34,3 %. Efter
emissionskostnader på ca 500 000 kr tillfördes bolaget således 2 979
969,50 kr. Aktierna tecknades till 64 % med företräde. Samtliga
tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelse och VD önskar framföra
ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen!

VD Dr Staffan Skogvall: Det kom in klart mindre kapital i emissionen
än planerat. Vi kommer därför den närmaste tiden att fokusera på de
projekt som bedöms ligga närmast marknadslansering, och som inte har
så stort kapitalbehov. I vanliga fall brukar upp mot 60 % av bolagets
kapital gå till att utveckla KOL-behandlingen, medan
EcoFilter-projektet och behandlingen av kronisk bronkit brukar kräva
betydligt mindre kapital. När bolaget fått igång en pålitlig
intäktsström från dessa projekt kommer vi att återuppta utvecklingen
av den nya, effektiva behandlingen mot KOL, samt att inleda försöken
med den nya behandlingen mot influensa-orsakad lungsvikt. Genom dessa
åtgärder bedömer jag att befintlig finansiering räcker en bra bit in
på 2019.

Patent godkänt i USA (180405)
Det amerikanska patentverket har nu beviljat patent för
PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp. Patentnummer blir
US9943542. Patentet varar till 2038. Patentet har tidigare godkänts i
Sydafrika och Israel. Ansökan behandlas för närvarande i Europa,
Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb
och perklorat har blivit godkänd på världens största
läkemedelsmarknad, USA. Det glädjer mig att vår patentstrategi nu bär
frukt. Patentet förväntas bli användbart främst vid behandling av
patienter med svår KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge
en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen.

EcoFilter-patent går in i nationell fas (180511)
PharmaLundensis har nu lämnat in nationella patentansökningar för
Bolagets EcoFilter-ansökan SE1551412A1
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/SE1551412.A1.pdf)
i Europa, USA, Canada, Australien, Kina, Indien och Japan. Denna
ansökan erhöll nyligen en positiv Fas2-rapport från PCT-granskare (se
pressmeddelande 180227
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2018/02/PharmaLundensis...)).

VD Dr Staffan Skogvall: Detta blir ett starkt och bra patent som
Awapatent bedömer att andra bolag får svårt att kringgå. Vår strategi
att bli ett ledande företag avseende rening av läkemedelsrester från
sjukhus ligger fast.

Patent godkänt i Europa (180529)
Europeiska patentverket EPO har meddelat att man beviljat patent för
PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp (WO2015075111
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/09/WO2015075111.pdf)).
Patentet giltigt till 2038. Patentet har tidigare godkänts i USA,
Sydafrika och Israel. Ansökan behandlas för närvarande i Kina, Japan,
Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb
och perklorat blir nu godkänt på vår huvudmarknad Europa. Patentet
förväntas bli användbart främst vid behandling av patienter med svår
KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk
(extra) förbättring av lungfunktionen. KOL-projektet är för
närvarande vilande men kommer att återstartas då lämplig finansiering
erhållits.

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Patent godkänns i Japan (180718)

Japans patentverk har nu meddelat att flertalet krav i PharmaLundensis
ansökan avseende IodoCarb comp kommer att godkännas. IodoCarb comp
består av en kombination av jodkol (som i tidigare klinisk studie
befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på
KOL-sjuka) och perklorat (som förhindrar upptag av jod i kroppen).
Kombinationen av dessa två substanser förväntas ge en god förbättring
av lungfunktionen utan negativ påverkan på sköldkörteln. Patentet
varar till 2038.

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya patentet innebär att vi nu har skydd
för IodoCarb comp på alla de tre största läkemedelsmarknaderna i
världen (USA, Europa och Japan) samt ytterligare en del länder, och
fler väntas.

PharmaLundensis KOL-projekt har ett omfattande patentskydd:

Patentfamilj 1: WO2009067067
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/09/WO2009067067.pdf))
Skyddar användningen av jodkol för behandling av KOL. Giltigt i de
flesta länder i Europa, Kina, Japan och Ryssland. Patent giltigt i
ytterligare 15 år.

Patentfamilj 2: (WO2015075111) Skyddar kombinationen av jodkol och
perklorat, IodoCarb comp, för behandling av KOL utan
sköldkörtelbiverkningar. Godkänt i USA, Europa, Japan, Sydafrika och
Israel. Behand...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.