Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

PharmaLundensis: PharmaLundensis beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier & teckningsoptioner samt tid...

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 28
september 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 15 juni 2018, att genomföra en företrädesemission av högst 1 063
731 units. Varje unit består av 4 nya aktier och 1 teckningsoption
och teckningskursen per unit är 10 kronor. Varje befintlig aktie
berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning
av en unit. Teckningstiden är 19 oktober till 2 november 2018. Vid
full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före
emissionskostnader från aktiemissionen. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs PharmaLundensis ytterligare ca 2.7
miljoner kronor. För att säkerställa att investerare skall ha
tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer
kvartalsrapport 3 att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober
2018.

Motiv för nyemissionen

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot människors hälsa.
Sjukhusen släpper idag ut mycket läkemedelsrester, inklusive
antibiotika, från sina patienter i avloppsvattnet. Detta driver fram
antibiotikaresistens. Ett annat problem är att bakterier i sjukhusens
avloppssystem kan gå "baklänges" upp till operations- och
vårdavdelningar genom vaskar och toaletter och smitta känsliga
patienter. PharmaLundensis utvecklar EcoFilter® som är ett system som
kan åtgärda samtliga dessa problem. Systemet utvärderas för
närvarande avseende funktion och reningsförmåga i "skarpa" tester. Vi
håller även på att sätta ihop ett "paket" till sjukvården bestående
av unik hård- och mjukvara som PharmaLundensis har utvecklat,
tillsammans med en del standardutrustning. Tester, marknadsföring,
installationer samt drift kommer att kräva kapital. Intäkter
förväntas från 2019.

PharmaLundensis utvecklar även ett effektivt läkemedel mot de
närbesläktade lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Detta är
folksjukdomar som orsakar mycket sjukdom och lidande hos
hundratusentals svenskar. Av strategiska skäl fokuserar vi initialt
på att ta fram en behandling mot kronisk bronkit, men behandlingen
förväntas även bli effektiv mot KOL.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en
företrädesemission.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs bolaget initialt 10 637 310 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 2 659 327.50 kronor.

Antal emitterade units (högst): 1 063 731 units. Varje unit består av 4 nya aktier och 1 teckningsoption. Totalt omfattar emissionen högst 4 254 924 aktier och högst 1 063 731 teckningsoptioner.

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units. Tjugo (20) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) unit.

Avstämningsdag: 16 oktober 2018.

Teckningskurs: 10 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2.50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod för units: 19 oktober - 2 november 2018. Teckning med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning.

Handel med UR (uniträtter): 19 oktober - 31 oktober 2018.

Handel med BTU (betald tecknad unit):19 oktober 2018 tills dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtter sker under perioden 19 oktober - 2 november 2018, och sker i poster om 250 units för 2 500 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter". Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota som sänds ut till de som erhåller tilldelning.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption serie 2018/2021 II som erhålls som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 2.50 kronor per aktie under perioden 1 september - 30 september 2021.

Antal aktier i Bolaget: 21 274 621 idag, 25 529 545 vid full teckning av aktierna och 26 593 276 vid fullt utnyttjande även av teckningsoptionerna.

Utspädningseffekt: Högst 16.7 % för aktierna och ytterligare högst 4.0 % för teckningsoptionerna.

Aktiekapital (före och efter): 1 063 731.05 kronor idag, 1 276 477.25 kronor vid full teckning av aktier och 1 329 663.80 kronor vid fullt utnyttjande även av teckningsoptionerna.

Utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i PharmaLundensis beslutade idag den 28 september 2018, med
stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 15 juni 2018, om att
genomföra en nyemission av högst 1 063 731 units bestående av 4 nya
aktier och 1 teckningsoption serie 2018/2021 II med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. PharmaLundensis befintliga aktieägare
kommer att erhålla uniträtter för teckning av units i förhållande
till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 16 oktober
2018. Teckning av units sker under perioden 19 oktober 2018 - 2
november 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Varje
befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tjugo (20)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till
teckningskursen 10 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs
om 2.50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
Vid full teckning tillförs PharmaLundensis 10 637 310 kronor före
emissionskostnader från aktieemissionen. Emissionskostnaderna
förväntas uppgå till ca 350 000 kronor.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit
berättigar till teckning av en (1) aktie under perioden 1 september
2021 - 30 september 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av
teckningsoption uppgår till 2.50 kronor per aktie. Teckningskursen
och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a.
företrädesemissioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner för teckning av aktier tillförs PharmaLundensis 2
659 327,50 kronor före emissionskostnader.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter skall
tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta
belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana
som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som sådana som
inte tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter) och för det fall
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske
sålunda att varje tecknare först skall erhålla en tilldelning av en
post om 250 units. Därefter skall resterande units fördelas till
tecknarna genom tilldelning av en post om 250 units åt gången till
dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare skall
tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De units som inte kan
fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den
mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser
vissa units, skall tilldelning ske genom lottning verkställd av
bolagets styrelse (dock att ingen tecknare skall tilldelas fler units
än tecknaren tecknat).

Tidsplan

12 oktober 2018: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter.

15 oktober 2018: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter.

16 oktober 2018: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter.

18 oktober 2018: Offentliggörande av memorandum.

19 oktober 2018: Teckningsperioden startar.

Handel med uniträtter startar.

31 oktober 2018: Handel med uniträtter avslutas.

2 november 2018: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 8 november 2018: Offentliggörande av utfall.

Från 19 oktober 2018: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket.

Tidigareläggning av kvartalsrapport för tredje kvartalet

För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste
finansiella informationen om bolaget kommer kvartalsrapporten för
kvartal 3 att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober 2018
istället för den 15 november 2018 som tidigare planerats.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 september 2018.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garan...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.