Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-03

PharmaLundensis: PharmaLundensis beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag den 3
februari 2017 beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman
den 22 juni 2016, att genomföra en företrädesemission av om högst 494
642 units. Varje unit består av 3 aktier och en teckningsoption. Vid
full teckning tillförs PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från
aktieemissionen före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs PharmaLundensis ytterligare ca 3,0 MSEK
före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis nya kliniska studie "IodoCarb comp mot svår kronisk
obstruktiv lungsjukdom, KOL" pågår och behöver finansiering.
PharmaLundensis projekt EcoFilter® som eliminerar utsläpp av
antibiotika till naturen från patienter på sjukhus kan behöva viss
ytterligare finansiering innan partnerskap med större aktörer. I
PharmaLundensis projekt att registrera det nyutvecklade
KI-impregnerade jodkolet som en Medicintekniska Produkt mot kronisk
bronkit behövs det kapital för att genomföra CE-certifiering,
tillverkning samt försäljning av substansen. För att finansiera dessa
projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Villkor för företrädesmissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs
initialt 8 903 556 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas
tillförs ytterligare 2 967 852 kronor.

Antal emitterade units (högst): 494 642 st. Varje unit består av 3
nya aktier och 1 teckningsoption serie 2017/2020. Totalt omfattar
emissionen högst 1 483 926 aktier och högst 494 642
teckningsoptioner.

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna
units. Trettioåtta (38) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att
teckna en (1) unit.

Avstämningsdag: 15 februari 2017.

Teckningskurs: 18 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs
per aktie om 6 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod för units: 20 februari - 10 mars 2017.

Handel med UR (uniträtter): 20 februari - 8 mars 2017.

Handel med BTU (betald tecknad unit): 20 februari 2017 tills dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Efter emissionens
genomförande kommer aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtt sker under
perioden 20 februari - 10 mars 2017, och sker i poster om 100 units
för 1 800 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd
"Teckning utan stöd av Uniträtter".

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny
aktie under perioden 1 mars 2020 - 31 mars 2020 för 6 kr.

Antal aktier i bolaget (före och efter): 18 796 418 idag, 20 774 986
vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för
teckning av aktier.

Aktiekapital (före och efter): 939 820,90 kronor idag, 1 038 749,30
kronor vid full teckning och utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner för teckning av aktier .

Utspädningseffekt vid full teckning: 9,52 %.

Utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i PharmaLundensis beslutade den 3 februari 2017, med stöd av
bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 22 juni 2016, om en emission
av högst 494 642 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Varje unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption. Det beslutades
att PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla
uniträtter för teckning av units i förhållande till det antal aktier
de äger på avstämningsdagen den 15 februari 2017. Varje befintlig
aktie i PharmaLundensis berättigar till erhållande av en uniträtt och
trettioåtta (38) uniträtter berättigar till teckning av en ny unit
till teckningskursen 18 kronor per unit, vilket motsvarar en
teckningskurs om 6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt. Varje unit består av 3 nya aktier och 1
teckningsoption serie 2017/2020. Vid full teckning tillförs
PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från aktieemissionen före
emissionskostnader.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit
berättigar till teckning av 1 aktie under perioden 1 mars 2020 - 31
mars 2020. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår
till 6 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för
omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier
tillförs PharmaLundensis ca 3,0 MSEK före emissionskostnader.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning
av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till
annan som tecknat units i emissionen (såväl sådana som också tecknat
units med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat units med
stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska
erhålla en tilldelning av en post om 100 units. Därefter ska
resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post
om 100 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock
att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De
units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan
tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte
kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning
verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska
tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

Tidsplan

13 februari 2017: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter.

14 februari 2017: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter.

15 februari 2017: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

16 februari 2017: Offentliggörande av memorandum.

20 februari 2017: Teckningsperioden startar.

Handel med uniträtter startar.

8 mars 2017: Handel med uniträtter avslutas.

10 mars 2017: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 15 mars 2017: Offentliggörande av utfall.

Från 20 februari 2017: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske från 20 februari 2017 till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 februari 2017.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmalundensis/r/pharmalundensis-beslutar-om-...
http://mb.cision.com/Main/11607/2180374/623555.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.