Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Phase Holographic: Halvårsrapport (2019-05-01 - 2019-10-31)

[image]

Augusti - oktober 2019

Nettoomsättning 888 (539) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 879 (-4 593) KSEK

Nettoresultat -6 761 (-6 035) KSEK

Resultat per aktie -0,47 (-0,45) SEK

Maj - oktober 2019

Nettoomsättning 1 482 (1 395) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 149 (-7 727) KSEK

Nettoresultat -13 917 (-10 553) KSEK

Resultat per aktie -0,97 (-0,84) SEK

I korthet

· Nettoomsättningen för kvartalet steg till 888 (539) KSEK.
· Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 66 (68) %.
· Rullande 12 månaders försäljning uppgick till 4,7 (5,0) MSEK.

VD har ordet

Det står alltmer klart för vetenskapen att enskilda cellers beteende
är långt mer betydelsefullt för både tillväxt och spridning av
tumörer än vad man tidigare trott. En tumör anses inte längre bestå
av en klump identiska cancerceller. En tumör är snarare ett samhälle
av cancerceller där vissa individer är mer tongivande och
illavarslande än andra.

App Suite 3

Modern cancerforskning inriktar sig på att bekämpa dessa aggressiva
individer, snarare än den godartade majoriteten. Som jag berörde i
föregående rapport har HoloMonitor en unik förmåga att identifiera,
spåra och analysera enskilda celler - vilket också var skälet till
att National Institutes of Health i USA valde HoloMonitor framför tre
andra konkurrerande cellanalysatorer.

Tydlighet och enkelhet är avgörande för framgångsrik försäljning via
strategiska partnerskap och större säljorganisationer. Då en produkt
uppfattas som svår av utsedd säljkår är risken överhängande att de
önskade försäljningsvolymerna uteblir.

Den av kunder uppskattade cellspårningen har av historiska skäl legat
i en äldre fristående mjukvara och därav upplevts som svårtillgänglig
av framförallt säljarna. Under hösten har mjukvaruavdelningen arbetat
intensivt med att integrera cellspårningen med övrig funktionalitet i
den nyligen färdigställda 3:e utgåvan av HoloMonitor-mjukvaran App
Suite, just i syfte att skapa den utslagsgivande enkelheten.

[image]

App Suite 3 med integrerad cellspårning - Spatial Cell Tracking. Mer
information om cellspårning med App Suite finns på
phiab.com/applications/single-cell-tracking.

Fluorescens

Trots ett allt större antal instrument i drift, har antalet
serviceärenden stadigt sjunkit under det senare året. Detta har
frigjort ingenjörsresurser och föranlett beslutet att utveckla den av
kunder länge önskade och efterfrågade fluorescensmodulen till
HoloMonitor.

Inom medicinsk forskning används allmänt fluorescensinmärking
tillsammans med fluorescensmikroskopi för att på biokemisk väg
identifiera och analysera celler. Till skillnad från då avbildningen
sker med HoloMonitors holografiska mikroskopteknik frigörs gifter vid
varje tillfälle då celler avbildas med fluorescensmikroskopi, vilket
leder till att cellerna successivt förgiftas då de avbildas
återkommande. Genom att kombinera mikroskopteknikerna minimeras
mängden gift som frigörs och dess skadliga inverkan på cellerna.

Fluorescensmodulen gör att vi kraftigt vidgar vår adresserbara marknad
inom cellbiologiområdet. I brist på alternativ har cellbiologer
tidigare tvingats acceptera att den förgiftningsproblematik som
förknippas med fluorescensmikroskopi ofta leder till osäkrare
forskningsresultat. Genom att tillföra fluorescenskapacitet till
HoloMonitor eliminerar vi till stora delar den problematiska
förgiftningen och skapar därmed förutsättningarna till mer medicinskt
relevanta forskningsresultat för våra kunder.

Det växande utbudet av optiska komponenter för ändamålet gör att
fluorescensmodulen kommer att vara helt utan rörliga delar. Detta gör
i sin tur att modulen kommer att tillverkas till en fördelaktig
kostnad och säljas som tillval till både befintliga och nya
HoloMonitor-kunder, vilket inte hade varit möjligt enbart för några
få år sedan med det då begränsade komponentutbudet.

[image]

Fluorescerande referensobjekt avbildade med HoloMonitors
fluorescensmodul.

Försäljning

En sent inkommen order resulterade i att försäljningsökningen för
kvartalet blev lägre än förväntat. Ordern tillsammans med övriga
order som inkommit efter perioden indikerar å andra sidan att vi kan
blicka fram mot ett starkare 3:e kvartal.

Strategiska partnerskap

Till sist vill jag nämna de diskussioner vi för med större
branschaktörer. Vår USA-etablering tillsammans med lanseringen av App
Suite 3 och den kommande fluorescensmodulen stärker vår position, men
även vår förmåga att på en bredare front attrahera fler intressenter.
För att tillvarata denna nyvunna möjlighet har vi sedan en tid
tillbaka arbetat parallellt med de fortgående
partnerskapsdiskussionerna, i syfte att även inleda diskussioner med
de branschaktörer som nu också blivit aktuella i och med den senaste
tidens händelseutveckling.

[image]

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 888 (539) KSEK och
rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 879 (-4 593)
KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 761 (-6 035) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling investerade bolaget under andra
kvartalet 617 (857) KSEK i produkt, produktion, patent och
applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till
to 27 574 (35 836) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 84 (84)
%.

Riktad nyemission

Årsstämman den 15 oktober beslutade att i riktad nyemission emittera
15 817 aktier till en teckningskurs om 28,20 SEK per aktie och till
ett nominellt värde om 0,2 SEK per aktie. Emissionen som avslutades
efter perioden ökade aktiekapitalet med 3 163,40 SEK och genomfördes
för att fullgöra åtaganden enligt garantiavtal avseende teckning av
teckningsoptioner av serie TO 2.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2018/19
årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka
risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är
förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

12:e mars 2020 Delårsrapport 3

På styrelsens uppdrag

Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com - Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag
en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers
dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI
bolagets produkter genom ett nätverk av internationella
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av
time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga
samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och
toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/phase-holographic/r/halvarsrapport--2019-05-0...
https://mb.cision.com/Main/11597/2992676/1163247.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.