Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

Pierce; delårsrapport januari - juni 2021

Stabilt andra kvartal, trots utmaningar

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 5% till 451 (472) MSEK. I lokala valutor var minskningen 1%. Föregående års andra kvartal var tydligt positivt påverkat av Covid-19-relaterade effekter.
 • EBITDA uppgick till 42 (53) MSEK. Justerad EBITDA var 43 (54) MSEK, motsvarande en marginal om 9,5% (11,4%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 31 (43) MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32 (44) MSEK och justerad rörelsemarginal var 7,0% (9,4%).
 • Periodens kassaflöde var -407 (119) MSEK, vilket främst förklarades av återbetalning av tidigare finansiering.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,54 (0,47) SEK samt 0,54 (0,47) SEK efter utspädning.
 • Periodens resultat uppgick till 21 (16) MSEK, vilket var positivt påverkat av ett lägre finansnetto som var -5 (-21) MSEK, främst relaterat till förändrad finansieringsstruktur.

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 820 (780) MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. I lokala valutor uppgick tillväxten till 9%. Föregående års första halvår påverkades positivt av Covid-19-relaterade effekter.
 • EBITDA uppgick till 61 (62) MSEK. Justerad EBITDA var 72 (64) MSEK, motsvarande en marginal om 8,8% (8,2%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38 (45) MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50 (46) MSEK och justerad rörelsemarginal var 6,1% (5,9%).
 • Periodens kassaflöde var -62 (86) MSEK, främst hänförligt till nettot av erhållen nyemissionslikvid vid börsnoteringen samt återbetalning av tidigare finansiering.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,59 (0,07) SEK samt 0,59 (0,07) SEK efter utspädning.
 • Periodens resultat uppgick till 22 (2) MSEK.

Apr-junJan-junJul 2020-Jan-dec
MSEK (om ej annat anges)2021202020212020jun 20212020
Nettoomsättning4514728207801 5631 523
Tillväxt (%)-5%39%5%28%10%23%
Tillväxt i lokala valutor (%)-1%39%9%27%15%24%
Bruttoresultat209216385354741711
Resultat efter rörliga kostnader103110190175373358
Omkostnader-60-57-118-111-228-221
Justerad EBITDA43547264145137
Justerat rörelseresultat (EBIT)3244504610197
Jämförelsestörande poster-1-1-11-2-26-17
EBITDA42536162119121
Rörelseresultat (EBIT)314338457581
Periodens resultat211622219-1Bruttomarginal (%)46,3%45,8%47,0%45,4%47,4%46,7%
Resultat efter rörliga kostnader (%)22,8%23,4%23,2%22,5%23,9%23,5%
Justerad EBITDA (%)9,5%11,4%8,8%8,2%9,3%9,0%
Justerad rörelsemarginal (EBIT) (%)7,0%9,4%6,1%5,9%6,4%6,4%Periodens kassaflöde-407119-6286-167-19

VD HAR ORDET

Stabilt andra kvartal, trots utmaningar

Vi följer den långsiktiga planen att stärka vår ledande position på den europeiska online-marknaden för motorcykeltillbehör. Under andra kvartalet utvecklades våra KPI:er väl medan nettoomsättningen minskade med 1 procent i lokala valutor, främst på grund av ett utmanande jämförelsekvartal. Fjolårets andra kvartal var exceptionellt starkt med en omsättningstillväxt om nära 40 procent, tydligt drivet av Covid-19-relaterade effekter. Under första halvåret 2021 var tillväxten i lokala valutor 9 procent. Förlänger vi perspektivet något och jämför Q2 innevarande år med motsvarande kvartal 2019, uppgick den genomsnittliga tillväxten (CAGR) i lokala valutor till 17 procent. Motsvarande genomsnittliga tillväxt under det första kvartalet var 19 procent. Under juni var tillväxten positiv i lokala valutor.

Det andra kvartalet innehöll flera utmaningar. Högre världsmarknadspriser för containerfrakter ökade varukostnaderna från och med mars. Vi har också haft fortsatta brister i varutillgången på både egna och externa varumärken på grund av störningar i de globala varuflödena. Vidare förändrades kundbeteendet online jämfört med fjolårets Q2. En lägre grad av sökande efter olika alternativ ersattes av ett mer målmedvetet shoppingmönster. Detta minskade trafiken men kompenserades nästan helt av ökad konverteringsgrad.

I denna utmanande miljö har vi fokuserat på att med ökade kampanj-, pris- och marknadsföringsaktiviteter, tillsammans med leverantörsförhandlingar, bibehålla en bra marginal efter rörliga kostnader. Försäljningen från egna varumärken växte ett par procent, vilket gör att dess andel av den totala försäljningen ökade och påverkade bruttomarginalen något positivt.

Justerad EBIT uppgick under andra kvartalet till 32 MSEK, motsvarande en justerad EBIT-marginal om 7,0 procent. Detta var 13 MSEK lägre än föregående år. Liksom tidigare bedömer vi dock att EBIT under fjolårets Q2 var positivt påverkat av pandemieffekter med mer än 15 MSEK, främst tack vare den extraordinärt höga försäljningen.

I segm...

Författare MFN