Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-12

PiezoMotor Uppsala AB : Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396, ("Bolaget
") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 15.00 i Bolagets
lokaler, Stålgatan 14, Uppsala.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 4 maj
2017, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 4 maj 2017, på
mailadress: info@piezomotor.com eller via brev till Bolaget, Att: AGM,
Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta
i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år
från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i
eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
avstämningsdagen den 4 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Framläggande och godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8 Beslut om: 1 Fastställande av resultat- och balansräkning; 2 Dispositioner
beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; 3
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10 Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11 Val av styrelse och revisor
12 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
13 Särskilt bemyndigande för styrelsen
14 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8 (b) - Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den ansamlade förlusten 27 533
tkr, avräknas mot överkursfonden, som uppgår till 46 590 tkr, och att
därefter återstående 19 057 tkr balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra (4), utan
styrelsesuppleanter.

Punkt 10 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Inget arvode föreslås utgå till styrelsen, förutom till Henrik Nittmar som
föreslås erhålla 20 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Arvode till
revisorn föreslås utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Årsstämman föreslås att till slutet av nästa årsstämma omvälja Adam Dahlberg,
Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter som ordinarie styrelseledamöter samt nyval
av Dodd Disler som styrelseledamot, vilken tidigare varit styrelsesuppleant.
Bolagsstämman föreslås utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman
2018, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars
med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Högsta antal aktier som kan emitteras under bemyndigandet ska uppgå till 3
000 000 aktier, motsvarande en högsta utspädning om ca 19,8 procent.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt
är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt
och expansion.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 12 fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast
tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna
sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Bolaget har 12 121 906 aktier och röster.

Uppsala i april 2017

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD
Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-81 82 400
+46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se
olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80
00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa
och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör
motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda
inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter)
och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum
och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya
möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för
högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga
geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk
och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och
försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.piezomotor.
com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 april 2017 kl. 8:35 CEST.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PiezoMotor Uppsala AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.