Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

PiezoMotor Uppsala AB: Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019,
kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Stålgatan 14 i Uppsala.
Inregistrering inleds kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 22 augusti 2019,

· dels senast fredagen den 23 augusti 2019 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till Bolaget på mailadress:
info@piezomotor.se eller via brev till Bolaget, PiezoMotor Uppsala
AB, att: EGM 2019, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt
uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på
Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom
ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på
avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före avstämningsdagen den 22 augusti 2019. Sådan registrering
kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Bolagsstämmans avslutande

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Gabriel Albemark väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 7 - Val av styrelseledamot

Med anledning av att MicroMo Electronics, Inc. har överlåtit samtliga
sina 2 287 168 aktier till Gaudium IVST, LLC, ett bolag baserat i USA
som till 100 procent ägs och kontrolleras av Ping Faulhaber, föreslår
valberedningen att bolagsstämman med entledigande av Dodd Disler
väljer in Ping Faulhaber i styrelsen.

Valberedningen för Bolaget består av Bolagets styrelseordförande och
aktieägare Adam Dahlberg (valberedningens ordförande), Gert
Frech-Walter (utsedd av aktieägaren Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co.
KG) samt Dodd Disler (utsedd av aktieägaren MicroMo Electronics,
Inc.). Medlemmarna är utsedda av de tre till röstetalet största
aktieägarna i Bolaget, vilka tillsammans per datumet för kallelsen
representerar cirka 51,3 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 471 906
registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 14
471 906 aktier av serie B, representerande totalt 14 471 906 röster.

__________________________________

Uppsala i april 2019

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.
E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och
avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för
utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam
patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på
Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 augusti 2019 kl. 09:15 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/16F7728799DC8187E0...
https://mb.cision.com/Main/16643/2880692/1089805.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.