Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

PiezoMotor Uppsala AB : Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) för inval av ny ordinarie styrelse...

25 oktober, 2017

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396 ("Bolaget
"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl.
10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i
Stockholm.

A. Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 2
november 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 2 november
2017, genom e-post till: info@piezomotor.se eller via brev till PiezoMotor
Uppsala AB (publ), att: EGM, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta
i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid
innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att deltaga vid stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna
i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på
avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före avstämningsdagen den 2 november 2017. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Framläggande och godkännande av dagordning;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

8. Val av tillkommande styrelseledamot;

9. Beslut om styrelsearvode;

10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan
styrelsesuppleanter.

Punkt 8 - Val av tillkommande styrelseledamot

Bolagsstämman föreslås att till slutet av nästkommande årsstämma välja Joakim
Stenberg som nytillkommande styrelseledamot i Bolaget, innebärandes att
styrelsen därefter består av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert
Frech-Walter, Dodd Disler och Joakim Stenberg. Aktieägare representerande ca
65 procent av kapitalet och rösterna stöder förslaget. Joakim Stenberg är
oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget.

Punkt 9 - Beslut om styrelsearvode

Joakim Stenberg föreslås erhålla en årlig ersättning motsvarande två
prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter).

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga
hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller
postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande
direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 12 121 906 aktier och röster.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD
Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-81 82 400
+46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se
olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.
E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa
och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör
motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor
sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt
huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat
globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik,
halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till
PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
www.piezomotor.com

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PiezoMotor Uppsala AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.