Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

PiezoMotor Uppsala AB: Kommunike från årsstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (PUBL)

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("Bolaget") som hölls den
3 maj 2019 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen;

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och
verkställande direktören för räkenskapsåret 2018;

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med
nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och
Joakim Stenberg som ska erhålla ett arvode om två prisbasbelopp
(exklusive sociala avgifter) vardera, motsvarande sammanlagt 186 000
kronor för 2019;

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt
godkänd räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik
Nittmar, Gert Frech-Walter, Dodd Disler samt Joakim Stenberg;

att till styrelsens ordförande välja Adam Dahlberg;

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som
infaller år 2020 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
huvudansvarig revisor Leonard Daun;

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt
styrelsens förslag;

att införa (i) Teckningsoptionsprogram 2019 för VD, ledande
befattningshavare och övrig personal i Bolaget och (ii) riktad
emission om maximalt 450 000 teckningsoptioner enligt styrelsens
förslag, innebärande en maximal utspädning för Bolagets aktieägare om
cirka 3,02 procent av Bolagets aktiekapital och röster;

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa
årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B
inom bolagsordningens gränser dock högst 10 procent av aktiekapitalet
i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019 och mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen;

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av
besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70 495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)18-489 5150

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.
E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och
avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för
utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam
patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på
Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 15:30.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/58ECC55C26517EBEE0...
https://mb.cision.com/Main/16643/2803211/1036958.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.