Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-22

Pihlajalinna Oy: Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA
,HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan
alustavan hintavälin

Pihlajalinna Oy ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö"), yksi Suomen johtavista
yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista, julkistaa
suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin
("Listautumisanti") alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 4.5.2015
suunnitelmastaan listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki")
pörssilistalle. Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen tänään
22.5.2015 sille antaman valtuutuksen nojalla päättänyt Listautumisannin
järjestämisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä.

Listautuminen lyhyesti

* Listautumisannin alustava hintaväli on 9,00-10,75 euroa osakkeelta
("Alustava Hintaväli").
* Suunnitellussa listautumisessa: * Yhtiö tarjoaa merkittäväksi ("Osakeanti")
ja tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi
("Osakemyynti) yhteensä enintään 7 607 076 miljoonaa Yhtiön osaketta
("Osakkeet"). * Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 6 666 667 uutta
Osaketta ("Antiosakkeet"). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 60
miljoonan euron bruttovarat ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi
muuttaa Osakeannissa annettavien osakkeiden määrää Listautumisannin ehtojen
puitteissa. * Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään 940 409 Osaketta
("Myyntiosakkeet", Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä "Tarjottavat
osakkeet"). * Alustavasti enintään 500 000 Osaketta tarjotaan
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") ja alustavasti
enintään 7 107 076 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti ("Instituutioanti"). * Osakemyynnissä osakkeita myyvät
Sentica Partners Oy:n ("Sentica Partners") hallinnoimat Sentica BuyOut III
Ky ja Sentica BuyOut III Co-Investment Ky (yhteisesti "Instituutiomyyjät")
ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ("Danske Bank" tai "Pääjärjestäjä")
voivat sopia mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Pääjärjestäjän oikeudesta
ostaa enintään 978 000 Osaketta ylikysynnän kattamiseksi
("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoption osakkeet vastaavat noin 7 prosenttia
Osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja
noin 5 prosenttia Listautumisannin jälkeen, mikäli kaikki
Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään. *
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö ovat allekirjoittaneet merkintäsitoumukset, joiden
mukaisesti ne sitoutuvat tietyillä ehdoilla merkitsemään yhteensä vähintään
6,3 miljoonaa euroa vastaavan määrän Yhtiön Tarjottavia Osakkeita.
* Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 181-204
miljoonaa euroa.
* Mikäli Osakeannissa merkitään 60 miljoonan euron bruttovaroja vastaava
määrä Antiosakkeita, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita,
ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannin arvo on
Alustavan Hintavälin perusteella noin 77-81 miljoonaa euroa.
* Olettaen, että kaikki Antiosakkeet tulevat merkityiksi Osakeannissa, Yhtiön
Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 20 065 527 osakkeeseen.
* Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään
2.6.2015 kello 16.00.
* Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.5.2015 kello 10.00 ja päättyy
viimeistään 4.6.2015 kello 12.00.
* Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla
arviolta 5.6.2015 kaupankäyntitunnuksella "PIHLIS".

Mikko Wirén, Pihlajalinnan toimitusjohtaja toteaa:

"Pörssilistautuminen tukee kasvustrategiaamme ja parantaa Yhtiön tunnettuutta
edelleen. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme
laajentamista pitkäjänteisesti kotimaisena sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajana. Uskon, että meillä on hyvät
edellytykset jatkaa strategiamme mukaista kannattavaa kasvua johtavaksi
valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajaksi ja olla
samalla mukana varmistamassa, että laadukkaat terveydenhuollon palvelut ovat
jokaisen suomalaisen saatavilla myös tulevaisuudessa."

Mika Uotila, Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partnersin
toimitusjohtaja kommentoi:

"Uskomme Yhtiön tulevaisuuteen on vankka ja tulemmekin pysymään Yhtiön
merkittävänä osakkeenomistajana myös listautumisen jälkeen. Yhtiön
liiketoiminta perustuu houkuttelevaan markkinaan, korkealaatuisiin
palveluihin sekä innovatiivisin palveluntuotantomalleihin, ja uskomme
pörssilistautumisen tukevan Yhtiön tavoitetta olla Suomen johtava
valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoaja. Olemme
ylpeitä Yhtiön menestyksestä ja haluammekin tarjota uusille Pihlajalinnan
osakkeenomistajille mahdollisuuden olla osana Yhtiön tulevaa kehitystä."

Listautumisen tausta ja syyt

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille,
vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin
lääkärikeskuksissa, terveysasemilla ja hammasklinikoilla kuin sairaaloissa ja
hoivayksiköissäkin eri puolilla Suomea.

Pihlajalinna-konserni on kasvanut voimakkaasti koko toimintahistoriansa aikana
ja sen tavoitteena on kasvaa kannattavasti johtavaksi valtakunnalliseksi
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi Suomessa. Osana kasvustrategiaansa
Yhtiö pyrkii laajentumaan lääkärikeskuspalveluiden ja työterveyshuollon
valtakunnalliseksi toimijaksi erityisesti yliopistokaupungeissa ja
merkittävissä aluekeskuksissa sekä perusterveydenhuollossa ja
sosiaalipalveluissa vahvistamaan markkinaosuutta nykyisillä
maantieteellisillä alueilla sekä harkitusti laajentumaan valituille
maantieteellisille alueille. Yhtiön tavoite kasvaa johtavaksi
valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi edellyttää
investointeja liiketoiminnan kehittämiseen.

Listautumisannilla hankittavat varat varmistavat Yhtiön johdon arvion mukaan
Pihlajalinnan riittävän omarahoitusosuuden Yhtiön tärkeimpien tulevien
strategian mukaisten kasvuhankkeiden rahoittamiseksi. Listautumisannilla
hankittavat varat on tarkoitus käyttää taseen vahvistamiseen Yhtiön
pankkilainoja lyhentämällä, merkittäviin yritysjärjestelyihin ja uusien
toimipaikkojen perustamiseen Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Pörssilistauksen odotetaan edistävän Yhtiön mahdollisuutta käyttää omia
osakkeita strategian mukaisten yrityskauppojen rahoittamiseen. Lisäksi
pörssilistauksen odotetaan parantavan Pihlajalinnan tunnettuutta sen
nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja
työntekijöiden keskuudessa. Tunnettuuden kasvaminen edistää Yhtiön
liiketoimintaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yksityishenkilöt
hakeutuvat tunnettujen toimijoiden palveluihin, ja julkiselle sektorille on
houkuttelevaa tehdä yhteistyösopimuksia suurten ja vakavaraisten yhtiöiden
kanssa. Listautumisannin myötä Pihlajalinnan omistuspohja laajenee sekä
kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla ja kasvattaa Yhtiöstä
riippumattomien osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja tukee siten
Osakkeen vapaan markkinahinnan muodostumista. Lisäksi Listautumisanti tarjoaa
nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan
markkinaehtoisesti.

Tietoa Listautumisannista

Listautumisannissa Yhtiö ja Myyjät tarjoavat alustavasti merkittäväksi ja
ostettavaksi enintään 7 607 076 Osaketta, josta (i) alustavasti enintään 500
000 Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, ja (ii) 7
107 076 miljoonaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti.

Listautumisannin Alustava Hintaväli on 9,00-10,75 euroa osakkeelta. Osakkeiden
lopullinen merkintähinta ("Lopullinen Merkintähinta") päätetään merkintäajan
päätyttyä arviolta 4.6.2015. Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta voi olla
Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisöannissa
Lopullinen Merkintähinta on enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli
10,75 euroa osakkeelta.

Ylikysyntätilanteessa Instituutiomyyjät ja Pääjärjestäjä voivat sopia siitä,
että Instituutiomyyjät antavat Danske Bankille lisäosakeoption ostaa 30
päivän ajan Lopullisen Merkintähinnan julkistamisesta enintään 978 000
Osaketta, jotka vastaavat noin 7 prosenttia Osakkeista ennen Osakeantia ja
noin 5 prosenttia Osakeannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa
alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään ("Lisäosakeoptio").

Danske Bank A/S, Helsinki Branch toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä.

Listautumisannin ja listautumisen alustava aikataulu (kaikki kellonajat Suomen
aikaa)

-----------------------------------------------------------------------------------------
| * Listalleottoesite hyväksytään arviolta: 22.5.2015 |
| * Instituutioannin merkintäaika alkaa: 25.5.2015 klo 10.00 |
| * Yleisöannin merkintäaika alkaa: 25.5.2015 klo 10.00 |
| * Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan: 1.6.2015 klo 16.00 |
| * Yleisöannin merkintäaika päättyy: 2.6.2015 klo 16.00 |
| * Listalleottohakemus jätetään Helsingin Pörssiin arviolta: 3.6.2015 |
| * Instituutionannin merkintäaika päättyy: 4.6.2015 klo 12.00 |
| * Lopullinen Merkintähinta julkistetaan arviolta: 4.6.2015 |
| * Ensimmäinen kaupankäyntipäivä arviolta: 5.6.2015 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Listautuminen

Yhtiön osakkeet eivät ole ennen listautumista olleet julkisen kaupankäynnin
kohteena. Yhtiö tulee jättämään arviolta 3.6.2015 hakemuksen Yhtiön
Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden
kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta
5.6.2015 ja pörssilistalla arviolta 9.6.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus
on "PIHLIS".

Listalleottoesite

Yhtiö on toimittanut listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle.
Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta tänään 22.5.2015.
Listalleottoesite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat sähköisesti
saatavilla Pihlajalinnan verkkosivulla (investors.pihlajalinna-konserni.fi)
viimeistään 25.5.2015. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat
saatavilla arviolta 25.5.2015 alkaen Pihlajalinnan pääkonttorista
(Kehräsaari, 33200...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.