Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-13

Piippo Oyj: Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 08.05.2015 alkaen klo 12.00. Kaivosravintola Wanhassa Pajassa,
osoitteessa Kaivosmiehenpolku 4, 83500 Outokumpu. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo
11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa
yhteensä 312.000,00 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 12.toukokuuta 2015
ja osinko maksetaan 21.toukokuuta 2015.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

1 puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa
2 muut jäsenet 3000 € vuodessa
3 lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta
4 matkakustannusten korvaukset verohallituksen päätöksen mukaisina
verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää jäsenten lukumääräksi neljää jäsentä.

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nykyisten jäsenten valitsemista jäseniksi.

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää palkkioiden hyväksymistä tarjousten mukaan.

14.Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka
päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska ehdotetaan
valittavaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

15.Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessawww.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. Piippo Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 8. kesäkuuta 2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.04.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 04.05.2015 klo 11.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 13.04.2015 alkaen

1 Internet-sivujen kautta:https://egm.apk.fi/eGM/gm/108242624118_fi
2 sähköpostin kautta jaana.mustonen@piippo.fi
3 puhelimitse numeroon +358 43 218 1060 ma - pe klo 9 - 11
4 telefaksilla numeroon +358 13 562 556

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Piippo
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.04.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.5.2015 klo 11.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Piippo Oyj,
talouspäällikkö, Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Piippo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.04.2015 yhteensä 1 292 747 osaketta,
jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Outokummussa 13.04.2015

Piippo Oyj

HALLITUS

Lisätiedot: Kari Hirvonen, hallituksen sihteeri, puh. 0400 372 562

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
http://hugin.info/166809/R/1910504/681373.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Piippo Oyj via Globenewswire

HUG#1910504

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.