Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Pilum: Bolagsstämmokommuniké

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i Pilum AB (publ) höll den 8 maj 2014 årsstämma varvid i
huvudsak följande beslut fattades.

- Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.

- Det beslutades att ingen utdelning ska ske samt att årets resultat samt
balanserat resultat, totalt - 64 224 147, avräknas mot överkursfonden och
att resterande del av överkursfonden, 5 207 018 kronor balanseras i ny
räkning.

- Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för deras förvaltning under räkenskapsåret 2013.

- Det beslutades att arvode till styrelseordförande skall utgå med 240.000
kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 90.000 kronor
vardera samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd
räkning.

- Till styrelseledamöter omvaldes Per-Ove Jönsson, Johan Hernmarck och Anne
Årneby samt nyval av Marianne Lilja Wittbom och Gunnar Andersson.

- Vid årsstämman 2013 valdes för fyra år Deloitte AB till revisionsbolag
med Elna Lembrér Åström som huvudansvarig revisor.

- Beslutades att inrätta valberedning inför årsstämman 2015 samt att anta
principer för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter,
av vilka tre skall representera bolagets största aktieägare per den sista
bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet, och den fjärde skall vara
styrelseordföranden.

- Det beslutades om riktlinjer för ledande befattningshavare där
utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera
och behålla en kompetent bolagsledning och att ersättningsstrukturerna så
långt som möjligt skall vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för
den anställde.

- Beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 31 933 728,04 kronor
från 41 907 777,30 kronor till 9 974 049,26 kronor, för avsättning till fri
fond. Beslutades att minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan
indragning av aktier.

- Beslutades om minskning av antalet aktier i bolaget genom sammanläggning
100:1, vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en (1)
aktie. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid
sammanläggningens genomförande.

- Det beslutades anta ny bolagsordning avseende aktiekapitalgränser och
antalet aktier föranledda av beslut ovan.

- Beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske
kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en
eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20% av
aktiekapitalet.

2014-05-09

För ytterligare information:
Christian Baarlid
VD, Pilum AB (publ)
christian.baarlid@pilum.se
Tel: 070-561 80 20

www.pilum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pilum Kommuniké från årsstämma.pdf

Pilum är ett företag inom industriell miljövård - rening och hantering av
vatten, vätskor och gaser. Pilum AB (publ) är listat på First North.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.