Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Pilum: Kallelse till årsstämma i Pilum

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM

Pilum AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 14:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 27 april 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 27 april 2017. Anmälan om deltagande sker:
per post: Advokatfirman Törngren Magnell KB, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm;
per telefon: 08-400 283 00; eller
per e-post: viktor.olsson@torngrenmagnell.com mailto:viktor.olsson@torngrenmagnell.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 27 april 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.pilum.se http://www.pilum.se .

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två protokolljusterare
6) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11) Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
12) Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende bland annat firmaändring
13) Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
14) Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
15) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
16) Beslut om fondemission
17) Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
18) Beslut om avskaffande av valberedning
19) Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att advokat Viktor Magnell väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvoden förblir oförändrade från föregående år och att styrelsens ordförande därmed tillerkänns 150 000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kr vardera, dock max 450 000 kr. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Eriksson och Per-Olov Karlsson samt nyval av Bengt E Johnson. Per Ove Jönsson har avböjt nyval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rolf Hasselström föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Elna Lembrr Åström som huvudansvarig revisor

Punkt 11 - Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändringar av Bolagets bolagsordning genom att ändra aktiekapitalets gränser samt antal aktier i 4 bolagsordningen i enlighet med den föreslagna bolagsordningen som framgår nedan:

Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 4 maj 2017
1 FIRMA
Bolagets firma är Pilum AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 VERKSAMHET
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö- och energiåtervinning samt tillhandahålla koncerninterna tjänster främst inom ekonomi, administration samt HR och jämte annan förenlig koncernverksamhet samt äga och förvalta lös och fast egendom samt idka jämte med all ovan därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

5 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. De väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma for tiden intill dess årsstämma har hållits under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

6 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Göteborg.

7 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

8 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1)Öppnande av stämman
2)Val av ordförande vid stämman
3)Upprättande och godkännande av röstlängd
4)Godkännande av dagordning
5)Val av en eller två protokolljusterare
6)Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7)Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8)Beslut
a)om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c)om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna och verkställande direktör, när sådan förekommer.
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

9 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101-1231.

10 DELTAGANDE PÅ STÄMMA
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

11 AVSTÄMMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 12 - Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende firmaändring
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändringar av Bolagets bolagsordning genom att byta firma från Pilum AB till Saxlund Group AB i 1 och justera ort för bolagsstämma i 6 i bolagsordningen i enlighet med den föreslagna bolagsordningen som framgår nedan:

Bolagsordning
Antagen på årsstämma den 4 maj 2017

1 FIRMA
Bolagets firma är Saxlund Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 VERKSAMHET
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö- och energiåtervinning samt tillhandahålla koncerninterna tjänster främst inom ekonomi, administration samt HR och jämte annan förenlig koncernverksamhet samt äga och förvalta lös och fast egendom samt idka jämte med all ovan därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

5 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. De väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma for tiden intill dess årsstämma har hållits under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

6 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

7 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

8 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
9)Öppnande av stämman
10)Val av ordförande vid stämman
11)Upprättande och godkännande av röstlängd
12)Godkännande av dagordning
13)Val av en eller två protokolljusterare
14)Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
15)Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
16)Beslut
d)om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
e)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
f)om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna och verkställande direktör, när sådan förekommer.
9)...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.