Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Pilum: Pilum genomför företrädesemission om 11,2 MSEK

PILUM GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 11,2 MSEK

Styrelsen i Pilum AB (publ) ("Pilum" eller "Bolaget") har den 2 februari
2016 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om 11,2 MSEK, villkorat av en extra bolagsstämmas
godkännande. Kallelse till bolagsstämma offentliggörs separat.
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen
är 0,25 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Pilums företagsrekonstruktion godkändes den 18 januari 2016 genom
ackordsbeslut innebärande att samtliga oprioriterade fordringar skall
nedsättas med 75 procent. Ackordslikvid om cirka 6 MSEK, varav ca 2 MSEK
skall erläggas till Envipower AB, skall betalas senast två veckor efter det
att likviden från planerad nyemission inbetalats till Bolaget, dock senast
31 maj 2016. Dotterbolaget Envipower AB omfattas inte av
företagsrekonstruktionen.

Nyemissionskapitalet avses användas för att reglera ackordslikviden, stärka
Bolagets rörelsekapital samt reglera viss bryggfinansiering. Pilum upptog i
januari 2016 brygglån om 0,8 MSEK. Ytterligare brygglån kan komma att
upptas till dess att likvid från företrädesemissionen tillförs Bolaget.

Villkor och utförligare information om nyemissionen
Styrelsen i Pilum beslutade den 2 februari 2016 att genomföra en nyemission
av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Pilums befintliga
aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 mars
2016. För varje aktie i Pilum som innehas på avstämningsdagen erhålls en
(1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra
(4) nya aktier till teckningskursen 0,25 SEK per aktie. Vid full teckning
tillförs Bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är säkerställd till [100] procent via
teckningsförbindelser och emissionsgarantier (för mer information, se
nedan). Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande från
bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 4 mars
offentliggörs separat.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid överteckning
tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra
hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier
intresseanmälan omfattar, samt i tredje hand till dem som har lämnat
emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till
vad som har utfästs av varje sådan person.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om
Företrädesemissionen och Pilum hänvisas till det prospekt som Bolaget
beräknar offentliggöra omkring den 10 mars 2016. Prospektet kommer att
finnas tillgängligt på Bolagets webbplats och på Erik
Penser Bankaktiebolags webbplats www.penser.se.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

* 4 mars - extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
* 10 mars - prospekt beräknas offentliggöras
* 11 mars - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
* 14 mars - aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
* 15 mars - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
* 18 mars - 4 april - teckningsperiod
* 18 mars - 31 mars - handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
* 8 april - beräknad dag för offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital
Innan företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 182 954,00
SEK, fördelat på 11 182 954 aktier. För att möjliggöra företrädesemissionen
har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma den 4 mars 2016 bland annat
beslutar om minskning av reservfonden och minskning av aktiekapitalet för
förlusttäckning utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning kommer
kvotvärdet att uppgå till 0,25 SEK per aktie.

Efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan kan aktiekapitalet, genom
Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 11 182 954,00 SEK, från 2
795 738,50 SEK till högst 13 978 692,50 SEK, genom nyemission av högst 11
182 954 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Pilum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största aktieägare,
Tibia Konsult AB, samt från en industriell investerare som träffat
överenskommelse med Tibia Konsult om övertagande av viss andel av
teckningsrätterna. Sammantaget föreligger teckningsförbindelser om totalt
drygt 3 MSEK, motsvarande omkring 27,2 procent av företrädesemissionen.
Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om drygt 8 MSEK,
motsvarande cirka 72,8 procent av företrädesemissionen innebärande att
företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och
garantiåtaganden. Avtalen är villkorade av att ackordsbeslut vinner laga
kraft den 8 februari 2016.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Pilum AB i samband med företrädesemissionen är
Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut. Legal
rådgivare till Bolaget är Baker & McKenzie Advokatbyrå KB.

2016-02-03

För ytterligare information:
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: +46 705 61 80 20

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pilum Pressrelease 2016-02-03.pdf

Om Pilum
Pilum är genom dotterbolaget Envipower en komplett leverantör av hela
värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar -
inom industriell miljövård med fokus på hantering och rening av gas och
luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri-
och kraftvärmeföretag.

Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.