Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Extra bolagsstämma i Platzer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Vid extra bolagsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
("Platzer" eller "Bolaget") den 14 november 2016 beslutade stämman
bland annat att godkänna styrelsens beslut från

den 20 oktober 2016 om emission av nya B-aktier om cirka 700 mkr med
företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare.

Beslutet om nyemissionen innebär att per avstämningsdagen den 16
november 2016 ska varje befintlig aktie i Platzer (oavsett slag)
berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till
teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen uppgår till 30 kronor per
B-aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra
Platzer högst cirka 718 mkr, före emissionskostnader. Teckning ska
ske under tiden 21 november - 5 december 2016. Genom nyemissionen ges
högst 23 936 858 nya B-aktier ut och Platzers aktiekapital ökas med
högst 2 393 685,80 kronor.

Platzers större aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 53
procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina
respektive företrädesrättsandelar i emissionen. Därutöver har ägare
till sammanlagt cirka 25 procent av aktierna i Bolaget uttalat sitt
stöd för företrädesemissionen.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv
för företrädesemissionen, se Platzers pressmeddelanden den 21 oktober
2016 och den 10 november 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som
offentliggörs före teckningsperiodens början.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 480
000 kvm till ett värde om cirka 11 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Platzer och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Platzer har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Platzers aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/extra-...
http://mb.cision.com/Main/8443/2122259/589528.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.