Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr
556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020
kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i
Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma torsdagen den
16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på
Gamlestads torg 7 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från
kl 14.30.

ANMÄLAN

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 8 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast den 8 april 2020. Anmälan görs antingen via
bolagets hemsida platzer.se, per telefon 031-63 03 00 eller per post
till Platzer Fastigheter Holding AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191,
101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst
två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken den 8 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets
hemsida platzer.se (https://www.platzer.se/). Om fullmakten är
utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i
original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna
adress senast den 8 april 2020. Fullmakten får inte vara äldre än ett
år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock
längst fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
i. årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
avseende moderbolaget och koncernen

ii. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdagar

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och i
anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

20. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter och
revisorer, styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse och
styrelseordförande samt val av revisor (punkter 2, 12, 13, 14 och 15
på dagordningen).

I enlighet med de principer som antogs vid årsstämman den 25 april
2019 består valberedningen inför årsstämman 2020 av Fabian Hielte
(styrelseordförande), Hans Ljungkvist (Länsförsäkringar Göteborg och
Bohuslän), Jonas Rosman (Länsförsäkringar Skaraborg) och Henrik
Forsberg Schoultz (Ernström & C:o AB) som är valberedningens
ordförande. De tre största ägarna, som har utsett ledamöter till
valberedningen, innehar tillsammans 72,6 procent av rösterna och 31,6
procent av kapitalet.

Valberedningens förslag:

Pkt 2
att till ordförande för stämman välja Charlotte Hybinette.

Pkt 12
att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter och att ett revisionsbolag ska väljas som revisor.
Valberedningens förslag innebär att styrelsen utökas med en ledamot.

Pkt 13
att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 650 000 kr (1 295 000)
att fördelas med 400 000 kr (370 000) till styrelseordförande och 200
000 kr (185 000) vardera till övriga ledamöter, vilket motsvarar en
höjning om ca 8,1 % per ledamot. För arbete som ordförande i risk-
och revisionsutskottet utgår ett arvode om 50 000 kr. För
utskottsarbete i övrigt utgår inget ytterligare arvode.

att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
Pkt 14
att omvälja styrelseledamöterna Fabian Hielte, Anders Jarl, Ricard
Robbstål, Charlotte Hybinette, Caroline Krensler och Eric Grimlund
och till ny ledamot välja Anneli Jansson.

Anneli Jansson är född 1974 och har en civilingenjörsexamen från KTH.
Hon har många års erfarenhet av fastighetsbranschen och arbetar sedan
2016 som VD på Humlegården Fastigheter AB. Dessförinnan var Anneli
ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management
och har tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs
Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL. Anneli är
styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB och suppleant i
Fastighetsägarna Sverige. Anneli Jansson är oberoende i förhållande
till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

För information om ledamöterna och om deras övriga styrelseuppdrag
hänvisas till bolagets hemsida platzer.se (https://www.platzer.se/).

Till styrelseordförande föreslås omval av Fabian Hielte.
Pkt 15
att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC som revisor till och
med slutet av årsstämman 2021 i enlighet med styrelsens
rekommendation. PwC har låtit meddela att för det fall PwC väljs
kommer Johan Rippe att vara ny huvudansvarig revisor.

Valberedning (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningens förslag:

Valberedningen utses årligen och ska bestå av dels styrelsens
ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt
största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet. Styrelsens
ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras
senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att
utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i
röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots
anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller
om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den
aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i
valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget
innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna
aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas
av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som
inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom
sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i
valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas
årsstämman 2021 för beslut om stämmoordförande, styrelsearvoden,
revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer
för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska
lämnas med 2,00 kronor per aktie att fördelas på två
utbetalningstillfällen om 1,00 krona vardera. Som avstämningsdagar
för utdelning föreslås den 20 april 2020 och den 19 oktober 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17 på
dagordningen)

Efter beredning i ersättningsutskottet föreslår styrelsen att stämman
beslutar om följande huvudsakliga riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp
ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på
den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast
kontantlön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar
eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontantersättning kunna utgå som då
ska belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig
kontantersättning ska vara maximerad till motsvarande tio (10)
procent av den årliga fasta kontantlönen för samtliga ledande
befattningshavare och vara beroende av utfall av mål hänförliga till
driftsöverskott, projektuthyrning, positiv nettouthyrning och till
ökning av EPRA NAV. Mätperioden avser kalenderår för vilket
uppställda mål omfattar. Rörlig kontantersättning ska syfta till att
främja långsiktigt värdeskapande samt hållbarhetsarbetet inom
koncernen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid
extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana
arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera
eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för
extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie
arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp
motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och
inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare
kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande
direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader,
oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren
själv. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte
överstiga 12 månadslöner.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i
koncernledningen i Platzer samt styrelseledamöter i tillämpliga fall.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall
finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att
tillgodose Platzers långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhetsarbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
bolagets ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.