Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Platzer förvärvar fastighetsportfölj med ett värde om cirka 2,8 mdkr från Volvo. Delfinansieras genom företrädesem

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ("Platzer" eller "Bolaget") har
ingått avtal med AB Volvo, genom Volvo Group Real Estate, om att
förvärva en fastighetsportfölj i Göteborg. Underliggande
fastighetsvärde uppgår till cirka 2,8 mdkr och de förvärvade
fastigheterna bedöms ha ett årligt hyresvärde om cirka 300 mkr.

I syfte att delfinansiera förvärvet har Platzers styrelse, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en emission
av nya B-aktier om cirka 700 mkr, med företrädesrätt för Bolagets
samtliga aktieägare. I samband med förvärvet upptar Platzer även ny
bankfinansiering om upp till cirka 1,7 mdkr. Cirka 53 procent av
nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden från några av Bolagets
största aktieägare. Därutöver har ägare till cirka 25 procent av
aktierna uttalat sitt stöd för nyemissionen.

Bakgrund och motiv

Den förvärvade portföljen består av cirka 338 000 kvm uthyrningsbar
yta samt mark i Arendal, Torslanda och Säve ("Artosa"). Markarealen
uppgår till cirka 3 600 000 kvm. Fastigheterna har i affären åsatts
ett värde om cirka 2,8 mdkr och har ett årligt hyresvärde om cirka
300 mkr. Preliminärt tillträde är den 15 december 2016.

- Detta är en strategiskt mycket betydelsefull affär för Platzer Fastigheter. Den ger oss ett bra kassaflöde samt goda möjligheter att bedriva stadsutveckling i områdena Arendal, Torslanda och Säve, sälja byggrätter samt utveckla AB Volvos nuvarande huvudkontor i Torslanda, säger P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter.

Förvärvet gör Platzer till ett signifikant större fastighetsbolag och
är ett strategiskt viktigt steg för Platzer. Inte bara för att
Platzers fastighetsvärde ökar med cirka 26 procent till cirka 13,4
mdkr (baserat på värdet av det befintliga fastighetsbeståndet per den
30 juni 2016), utan även på grund av ett antal andra faktorer:

· Portföljen ger Platzer ett bra kassaflöde samt goda möjligheter
att bedriva stadsutveckling i området, sälja byggrätter samt utveckla
AB Volvos nuvarande huvudkontor i Torslanda;

· Platzers bestånd kompletteras såväl geografiskt med ett breddat
utbud av kontorslägen som med en ny typ av fastigheter för industri
och logistik;

· Platzer får en större och bättre positionerad fastighetsportfölj,
vilket ökar förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt genom
såväl fler egna projektinvesteringar, som att Platzer blir en
intressantare och starkare samarbetspartner för kunder och kommuner;
och

· Platzer kommer att kunna dra nytta av den ytterligare ökade
attraktiviteten i Sveriges bästa logistikläge som väntas följa de
stora satsningar inom infrastruktur som planeras i Arendal.

- Jag är förväntansfull inför denna högintressanta affär, säger P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter. Den både breddar vårt erbjudande geografiskt, då vi inte tidigare äger fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve, samt ger oss en ny fastighetstyp i segmentet Logistik.

Största hyresgäst är bolag inom Volvokoncernen som hyr knappt 50
procent av ytan. Bland övriga hyresgäster märks bland annat DFDS,
Plastal, Tibnor och Damco. Fördelningen av lokaltyp är cirka 60
procent logistik och cirka 40 procent kontor.

Köpeskilling, finansiering och villkor för förvärvet

Förvärvet är strukturerat som ett förvärv av bolag, vars enda tillgång
är de relevanta fastigheterna. Platzer kommer att förvärva
Artosa-portföljen genom att på tillträdesdagen, preliminärt den 15
december 2016, erlägga hela köpeskillingen[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) kontant. Förvärvet är i huvudsak
inte föremål för några särskilda tillträdesvillkor. Tillträdesdagen
kan emellertid komma att senareläggas på grund av fastighetsbildning.

Förvärvet kommer att delfinansieras genom en företrädesemission om
cirka 700 mkr i enlighet med vad som framgår nedan. Den del av
köpeskillingen som inte finansieras genom företrädesemissionen kommer
att finansieras genom banklån och Bolagets egna medel.

Den nya bankfinansieringen uppgår till upp till cirka 1,7 mdkr och är
förenad med sedvanliga villkor avseende bl.a. Platzers finansiella
ställning. Därutöver har Platzer möjlighet att utnyttja en ettårig
bryggfinansiering om upp till 700 mkr för det fall att
företrädesemissionen inte skulle ha genomförts till fullo vid
tillträdet av fastigheterna. Efter förvärvet av Artosa och den
föreslagna företrädesemissionen, proforma per den 30 juni 2016,
kommer Platzers långfristiga räntebärande skulder att uppgå till
cirka 8,1 mdkr, vilket motsvarar en belåningsgrad om 61 procent och
en soliditet om cirka 32 procent. Den genomsnittliga
räntebindningstiden, inklusive ingångna derivatavtal och bedömd
räntesäkringsandel av nyupplåningen om 60 procent, kommer att uppgå
till cirka fem år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden till
2,3 år.

Företrädesemissionen

För att delfinansiera förvärvet har Platzers styrelse den 20 oktober
2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om
en emission av nya B-aktier. Emissionen avses omfatta cirka 700 mkr.
Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
samtliga Bolagets aktieägare (oavsett aktieslag).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 16
november 2016. Teckning ska ske under tiden 21 november - 5 december
2016. Sista dag för handel i Platzer-aktien inklusive rätt att delta
i nyemissionen är den 14 november 2016.

Styrelsen ska senast den 10 november 2016 fastställa (i) det högsta
belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal
B-aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för
varje ny B-aktie. De slutliga emissionsvillkoren kommer att meddelas
genom pressmeddelande omkring den 10 november 2016.

Aktieägarna Ernström Kapital AB, medlemmarna i familjen
Hielte/Hobohm[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2),
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB, AnJa Invest AB
(Backahill) och Gårda Intressenter AB, med ett sammanlagt innehav om
cirka 53 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att
teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Dessa
aktieägare har även åtagit sig att rösta för nyemissionen på
bolagsstämman. Därutöver har ägare till sammanlagt cirka 25 procent
av aktierna i Bolaget (Länsförsäkringar Fastighetsfond,
Länsförsäkringar Trygghetsfond, AP4, Carnegie fonder[3]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn3) och Svolder) uttalat sitt stöd
för nyemissionen.

Styrelsens beslut om nyemission föreläggs en extra bolagsstämma för
godkännande den 14 november 2016. Kallelse till den extra
bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Den preliminära tidplanen för företrädesemissionen ser ut enligt
följande:

+------------+-----------------------------------------------------------------+
|10 november |Offentliggörande av villkor för emissionen |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|14 november |Extra bolagsstämma |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|16 november |Avstämningsdag för att få delta med företrädesrätt i emissionen|
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|21 november |Teckningsperiod |
|- 5 december| |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|21 november |Handel i teckningsrätter |
|- 1 december| |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|Omkring 12 |Offentliggörande av utfall i emissionen |
|december | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget och förvärvet kommer att framgå av det
prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Platzers fastighetsbestånd efter förvärvet; proforma finansiella
uppgifter

Platzers fastighetsbestånd kommer även efter förvärvet av
Artosa-portföljen att utgöras av kommersiella fastigheter i
Göteborgsregionen. Baserat på Platzers bestånd per den 30 juni 2016,
men med tillägg för Artosa-portföljen, kommer Platzers
fastighetsbestånd att bestå av 71 fastigheter med en total
uthyrningsbar yta om cirka 816 000 kvm. Fastigheternas värde
uppskattas till cirka 13,4 mdkr, med hyresintäkter på årsbasis om
cirka 990 mkr och ett totalt hyresvärde om cirka 1 048 mkr.
Direktavkastningen för Artosa-portföljen bedöms uppgå till cirka 7,2
procent och uthyrningsgraden till cirka 94 procent.

Sammanställningen över intjäningsförmåga nedan avser Platzers
fastighetsbestånd per den 30 juni 2016, med tillägg för
Artosa-portföljen.

+---------------------+-------+------+-------------+
|Proforma, intjäningsförmåga per den 30 juni 2016|
+---------------------+-------+------+-------------+
|Mkr |Platzer|Artosa|Sammanlagt |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Hyresvärde |748 |300 |1 048 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Vakanser |-41 |-17 |-58 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Fastighetskostnader |-172 |-85 |-257 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Driftsöverskott |535 |198 |733 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Centraladministration|-39 |-4 |-43 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Finansnetto |-142 |-45 |-187 |
+---------------------+-------+------+-------------+
|Förvaltningsresultat |354 |149 |503 |
+---------------------+-------+------+-------------+

Ovanstående sammanställning presenteras endast för
illustrationsändamål och innefattar inte en bedömning av den framtida
utvecklingen av hyror, vakansgrad, fastighetskostnader, räntor eller
andra faktorer. Platzers resultat påverkas även av värdeutvecklingen
i fastighetsbeståndet samt av eventuella framtida förvärv och
avyttringar av fastigheter.

Följande information har utgjort underlag för sammanställningen.
Hyresvärde avser hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda
ytor i befintligt skick. Fastighetskostnader baseras på uppgifter för
rullande tolvmånadersperiod och bedömda kostn...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.