Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-02

PlayHippo: Kallelse till stämma i PlayHippo AB (publ)

Aktieägarna i Playhippo AB, (Bolaget), kallas till årsstämma den 30
juni 2016 kl 11.00 i kontorshotellet No.18s lokaler på
Birger-Jarlsgatan 18, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 juni 2016 dels
anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast den fredagen
den 24 juni 2016 kl 17.00 under adress Playhippo AB, Box 7066, 103 86
Stockholm. Anmälan kan också göras via mail till styrelsens
ordförande via info@playhippoab.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos
Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några
dagar, skall vara verkställd hos Euroclear den 23 juni 2016.

Styrelsens förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande att leda stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av minst en justeringsman.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Anförande av
verkställande direktören.

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9 Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den
fastställda balansräkningen.

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie
bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan
beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar
i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen upp tillmaximalt 20 %
av antalet befintliga aktier.

12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på två prisbasbelopp per
ledamot per år samt revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning,
är oförändrat.

13 Val av styrelse
Styrelsen föreslår Henrik Granlund, Christian Bönnelyche, Patrik
Rustman och Tobias Fagerlund till omval.

14 Val av revisorer.
Styrelsen föreslår omval av Mazars SET som revisionsbyrå med Mikael
Fredstrand som huvudrevisor.

15 Stämmans avslutande.

Årsredovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets
hemsida och sändas till de aktieägare som så begär senast tre veckor
innan stämman. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på
begäran 14 dagar innan stämman.

Stockholm i Juni 2016

Playhippo AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade
kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla
produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen
äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com &
LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23
juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/playhippo/r/kallelse-till-stamma-i-playhippo-a...
http://mb.cision.com/Main/11674/2022348/524254.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.