Du är här

2014-04-11

Pohjola Pankki Oyj: Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet i enlighet med 18 kap. 2 § i aktiebolagslagen gällande aktier i Pohjola Bank Abp

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
11.4.2014, kl. 14.00

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet i enlighet med 18 kap. 2 § i
aktiebolagslagen gällande aktier i Pohjola Bank Abp

Pohjola Bank Abp ("Pohjola Bank") har i dag av OP-Pohjola anl ("OP-Pohjola")
fått en anmälan om att sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i
aktiebolagslagen har uppkommit för OP-Pohjola.

Enligt anmälan innehar OP-Pohjola cirka 94,05 procent av totalantalet aktier
och cirka 96,78 procent av röstetalet i Pohjola Bank. Eftersom OP-Pohjola
innehar mer än nio tiondelar (9/10) har OP-Pohjola i enlighet med 18 kap. 1 §
i aktiebolagslagen fått rätt och skyldighet att till det gängse priset lösa
in de övriga aktieägarnas aktier i serie A i Pohjola Bank ("Aktierna" och
varje enskild aktie i serie A "Aktie"). OP-Pohjola innehar för närvarande
alla aktier i serie K i Pohjola Bank.

OP-Pohjola har i dag underrättat Pohjola Bank om sitt beslut att utöva sin
inlösenrätt. OP-Pohjola har underrättat Pohjola Bank om att OP-Pohjola kommer
att anhängiggöra ett sådant skiljeförfarande som avses i aktiebolagslagen för
att verkställa den inlösen av Aktierna som avses i inlösenanmälan.

OP-Pohjola kommer i skiljeförfarandet att kräva att lösenbeloppet för Aktierna
är 16,13 euro per Aktie ("Lösenbeloppet"). Lösenbeloppet motsvarar det
vederlag som OP-Pohjola betalat enligt det frivilliga offentliga
uppköpserbjudande som OP-Pohjola 6.2.2014 lämnat på samtliga aktier i Pohjola
Bank ("Uppköpserbjudandet"). OP-Pohjola betraktar vederlaget som det gängse
priset på aktien i inlösenförfarandet.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna
uppköpserbjudandet har OP-Pohjola förlängt anbudstiden med en efterföljande
anbudstid i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet. Den efterföljande
anbudstiden började 7.4.2014 och slutar 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det
erbjudna vederlaget under den efterföljande anbudstiden är 16,13 euro kontant
för varje Aktie och motsvarar därmed Lösenbeloppet och vederlaget som
erbjudits under ordinarie anbudstid.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 2336
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är
att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde.
Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att
tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och
kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder
tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster.
Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan
1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner
euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en
del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL
OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS
SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER
GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS
PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1776820

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.