Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: Komplettering av OP-Pohjola anl:s erbjudandehandling for det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
4.4.2014 kl. 15.15

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Komplettering av OP-Pohjola anl:s erbjudandehandling for det frivilliga
offentliga uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola

Erbjudandehandlingen som Finansinspektionen godkänt för det frivilliga
offentliga uppköpserbjudande ("Erbjudandet") som OP-Pohjola anl
("Budgivaren") lämnat på samtliga aktier i serie A och K i Pohjola Bank Abp
("Pohjola") offentliggjordes 21.2.2014 ("Erbjudandehandlingen"). Anbudstiden
enligt Erbjudandet upphörde 1.4.2014. Budgivaren offentliggjorde 2.4.2014
sitt beslut att fullfölja Erbjudandet i enlighet med dess villkor. Budgivaren
har idag offentliggjort det slutgiltiga resultatet av Erbjudandet samt sitt
beslut att förlänga anbudstiden med en efterföljande anbudstid i enlighet med
villkoren för Erbjudandet. Dessutom har Budgivaren i dag offentliggjort ett
separat meddelande om komplettering av Erbjudandehandlingen.

Budgivaren har meddelat att eftersom Budgivaren 2.4.2014 meddelat att
villkoren för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts samt att Budgivaren
beslutat fullfölja Erbjudandet och förklarat att Erbjudandet är ovillkorligt,
berättigar ifrågavarande komplettering av Erbjudandehandlingen inte
aktieägare i Pohjola som godkänt Erbjudandet att återta godkännanden av
Erbjudandet som de redan givit, om inte annat följer av tvingade
lagstiftning.

Slutgiltigt resultat för OP-Pohjola anl:s uppköpserbjudande på aktierna i
Pohjola samt efterföljande anbudstid

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort om det
slutgiltiga resultatet för Erbjudandet motsvarade Aktierna som erbjudits i
Erbjudandet cirka 42,22 procent av aktierna och cirka 27,56 procent av
rösterna i Pohjola. Aktierna som erbjudits i Erbjudandet ökar tillsammans med
de Aktier som Budgivaren förvärvat på marknaden Budgivarens innehav till
cirka 94,07 procent av aktierna och cirka 96,78 procent av rösterna i
Pohjola.

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort bekräftar det
slutgiltiga resultatet för Erbjudandet det preliminära resultatet enligt
vilket Budgivarens andel av aktierna och rösterna i Pohjola överstiger
gränsen på 90 procent och samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet
har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas till aktieägare som behörigt
godkänt Erbjudandet i enlighet med dess villkor uppskattningsvis 11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna
Erbjudandet har Budgivaren idag enligt det börsmeddelande som den i dag
offentliggjort beslutat förlänga tiden för godkännande av Erbjudandet med en
efterföljande anbudstid i enlighet med villkoren för Erbjudandet
("Efterföljande Anbudstid"). Den Efterföljande Anbudstiden börjar 7.4.2014
kl. 9.30 (finsk tid) och slutar 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det erbjudna
vederlaget är 16,13 euro kontant för varje Aktie i serie A och motsvarar
därmed vederlaget som erbjudits under ordinarie anbudstid.

Erbjudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att iaktta
det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för Erbjudandet.
Ett godkännande av Erbjudandet som givits under den Efterföljande Anbudstiden
är bindande och kan inte återkallas, om inte annat följer av tvingande
lagstiftning. Tilläggsinformation och anvisningar fås från
OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor.

För de Aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden förverkligas
försäljningen senast den femte (5) bankdagen, dvs. uppskattningsvis
29.4.2014, efter den Efterföljande Anbudstidens slut på NASDAQ OMX Helsinki
Oy, förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på NASDAQ OMX
Helsinki Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje
(3) bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen, dvs.
uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").

Vederlaget för aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

Budgivaren offentliggör det preliminära procenttalet för de under den
Efterföljande Anbudstiden giltigt erbjudna Aktierna uppskattningsvis
23.4.2014 och det slutgiltiga procenttalet uppskattningsvis 25.4.2014.

Eftersom Budgivarens ägande redan efter verkställandet av försäljning av
Aktier som erbjudits i Erbjudandet kommer att överskrida nio tiondedelar
(9/10) av alla aktier i Pohjola och deras röstetal har Budgivaren meddelat
att den kommer att inleda inlösen av minoritetsaktier i enlighet med
aktiebolagslagen beträffande kvarvarande aktier i Pohjola.

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort förvärvar
Budgivaren tillsvidare inte aktier i Pohjola vid offentlig handel arrangerad
av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annat sätt än med det efterföljande
anbudet. Budgivaren reserverar emellertid rätten att senare göra dylika
förvärv inom ramen för tillämplig lag.

Kapitaltäckningskorrigering i Helsingfors OP Bank Abp:s grundprospekt

Budgivaren har i dag meddelat att Helsingfors OP Bank Abp, som i sin helhet
ägs av Budgivaren, i dag offentliggör ett av Finansinspektionen godkänt
grundprospekt som gäller ett obligationsprogram på 200.000.000 euro.
Grundprospektet finns på OP-Pohjola-gruppens nätsidor på adressen
www.op.fi/helsinki. Texten på sidorna 9-10 i erbjudandehandlingen i avsnittet
om åtgärder för att förstärka OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning ersätts med
följande text från avsnittet om åtgärder för att förstärka
OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning på sidan 75 i grundprospektet:

OP-Pohjola-gruppens uppskattade kapitaltäckning i enlighet med ändringarna i
Europeiska unionens kapitaltäckningsdirektiv (2013/36/EU, "CRD4"),
kapitaltäckningsförordning (575/2013, "CRR") och ändringarna i nationell
lagstiftning som CRD4 medför var 1.1.2014 med kärnkapitalet (CET1,
kärnkapitaltäckning) 17,0 procent och den totala kapitaltäckningen var 19,1
procent. I de uppskattade kapitaltäckningssiffrorna beaktas inte AÖF:s
utjämningsbelopp som täcker OP-Pohjola-gruppens reellt viktigaste riskslag,
dvs. kreditrisken. AÖF:s utjämningsbelopp kan påverka kärnkapitalen genom att
utjämningsbeloppet upplöses till exempel genom att kreditförluster realiseras
eller genom ett beslut att upplösa utjämningsbeloppet. Om AÖF:s
utjämningsbelopp beaktas, hade kärnkapitaltäckningen varit 0,6 och den totala
kapitaltäckningen 0,5 procentenheter större än det som anges ovan. Efter
fullföljandet av uppköpserbjudandet beräknas kärnkapitaltäckningen vara 11,1
procent och den totala kapitaltäckningen 13,2 procent. AÖF:s utjämningsbelopp
inverkar på samma sätt som nämnts ovan också på siffrorna för tiden efter
uppköpserbjudandet. Förvärvet av aktier i Pohjola Bank utanför
OP-Pohjola-gruppen för 2,5 miljarder euro är den viktigaste post som påverkar
kapitaltäckningssiffrorna då uppköpserbjudandet fullföljts. Uppgifterna ovan
är preliminära och innehåller osäkerhet på grund av att bestämmelserna inte
ännu är färdiga.

Till följd av att myndighetsregleringen stramats åt och för att säkerställa
att OP-Pohjola-gruppen behåller sin konkurrenskraft i förhållande till
kunderna, ratinginstituten och partikapitalanskaffningsmarknaden, har
OP-Pohjola anl beslutat att höja OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsmål från
nuvarande 15 procent till 18 procent (CET1). Kapitaltäckningsmålet ska
uppfyllas med kärnprimärkapitalet (CET1) senast före slutet av 2016.

OP-Pohjola-gruppens kärnprimärkapitaltäckning beräknas nå det nya målet på 18
procent senast före slutet av 2016 genom OP-Pohjola-gruppens starka
resultatkapacitet och emission av de nya avkastningsandelarna.
OP-Pohjola-gruppen har för avsikt att av andelsbankernas ägarkunder skaffa
nytt kapital som stärker kärnkapitaltäckningen (avkastningsandelar) till ett
sammanlagt belopp på cirka 1,3 miljarder euro under 2014-2015. Dessutom är
avsikten att konvertera det gamla tilläggsandelskapitalet till
avkastningsandelar för cirka 0,6 miljarder euro. Debenturerna som emitteras
av Helsingfors OP Bank utgör en del av åtgärderna för att förstärka
kapitaltäckningen.

OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsgrad enligt konglomeratlagen uppgick vid
slutet av 2013 till 1,90. Fullföljandet av uppköpserbjudandet minskade också
kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen. Ovan nämnda åtgärder som stärker
kärnkapitaltäckningen, gruppens starka resultatkapacitet och emissionerna av
nya avkastningsandelar kommer också att höja kapitaltäckningen enligt
konglomeratlagen."

Med konglomeratlagen avses lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (699/2004, jämte ändringar), med AÖF avses
Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, med Pohjola Bank avses Pohjola
Bank Abp och med Helsingfors OP Bank avses Helsingfors OP Bank Abp.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 2336
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster.
Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång,
trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka
företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och
utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings-
och kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder
tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster.
Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan
1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner
euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en
del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.