Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: Komplettering av OP-Pohjolas erbjudandehandling

OP-Pohjola anl

Börsmeddelande
4.4.2014 kl. 15.15

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Komplettering av OP-Pohjolas erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen som Finansinspektionen godkänt för det frivilliga
offentliga uppköpserbjudande som OP-Pohjola anl ("OP-Pohjola") lämnat på
samtliga aktier i Pohjola Bank Abp ("Pohjola Bank") offentliggjordes
21.2.2014. Anbudstiden enligt uppköpserbjudandet upphörde 1.4.2014.
OP-Pohjola offentliggjorde 2.4.2014 sitt beslut att fullfölja
uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor. OP-Pohjola har idag
offentliggjort det slutgiltiga resultatet av uppköpserbjudandet samt sitt
beslut att förlänga anbudstiden med en efterföljande anbudstid i enlighet med
villkoren för uppköpserbjudandet ("Efterföljande Anbudstid").
Erbjudandehandlingen som OP-Pohjola offentliggjorde 21.2.2014 kompletteras
med det här meddelandet.

Eftersom OP-Pohjola 2.4.2014 meddelat att villkoren för fullföljandet av
uppköpserbjudandet har uppfyllts samt att OP-Pohjola beslutat fullfölja
uppköpserbjudandet och förklarat att uppköpserbjudandet är ovillkorligt,
berättigar den här kompletteringen av erbjudandehandlingen inte aktieägare i
Pohjola Bank som godkänt uppköpserbjudandet att återta godkännanden av
uppköpserbjudandet som de redan givit, om inte annat följer av tvingade
lagstiftning.

Slutgiltigt resultat för uppköpserbjudandet

Det slutgiltiga resultatet för uppköpserbjudandet motsvarade aktierna som
erbjudits i uppköpserbjudandet cirka 42,22 procent av aktierna och cirka
27,56 procent av rösterna i Pohjola Bank. Aktierna som erbjudits i
uppköpserbjudandet ökar tillsammans med de aktier som OP-Pohjola förvärvat på
marknaden OP-Pohjolas innehav till cirka 94,07 procent av aktierna och cirka
96,78 procent av rösterna i Pohjola Bank.

Det slutgiltiga resultatet för uppköpserbjudandet bekräftar det preliminära
resultatet enligt vilket OP-Pohjolas andel av aktierna och rösterna i Pohjola
Bank överstiger gränsen på 90 procent och samtliga villkor för fullföljandet
av uppköpserbjudandet har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas till
aktieägare som behörigt godkänt uppköpserbjudandet i enlighet med dess
villkor uppskattningsvis 11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna
uppköpserbjudandet har OP-Pohjola idag meddelat att det beslutat förlänga
anbudstiden med en Efterföljande Anbudstid i enlighet med villkoren för
uppköpserbjudandet. Den Efterföljande Anbudstiden börjar 7.4.2014 kl. 9.30
(finsk tid) och slutar 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det erbjudna
vederlaget är 16,13 euro kontant för varje aktie i serie A och motsvarar
därmed vederlaget som erbjudits under ordinarie anbudstid.

Uppköpserbjudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att
iaktta det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för
uppköpserbjudandet. Ett godkännande av uppköpserbjudandet som givits under
den Efterföljande Anbudstiden är bindande och kan inte återkallas, om inte
annat följer av tvingande lagstiftning. Tilläggsinformation och anvisningar
fås från OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s
kontor.

För de aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden förverkligas
försäljningen senast den femte (5) bankdagen, uppskattningsvis 29.4.2014,
efter den Efterföljande Anbudstidens slut på NASDAQ OMX Helsinki Oy,
förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på NASDAQ OMX Helsinki
Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje (3)
bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen, dvs.
uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").

Vederlaget för aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

OP-Pohjola offentliggör det preliminära procenttalet för de under den
Efterföljande Anbudstiden giltigt erbjudna aktierna uppskattningsvis
23.4.2014 och det slutgiltiga procenttalet uppskattningsvis 25.4.2014.

Eftersom OP-Pohjolas ägande redan efter verkställandet av försäljning av
aktier som erbjudits i uppköpserbjudandet kommer att överskrida nio
tiondedelar (9/10) av alla aktier i Pohjola Bank och deras röstetal avser
OP-Pohjola inleda inlösen av minoritetsaktier i enlighet med aktiebolagslagen
beträffande kvarvarande aktier i Pohjola Bank.

OP-Pohjola förvärvar tillsvidare inte aktier i Pohjola Bank vid offentlig
handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annat sätt än med det
efterföljande anbudet. OP-Pohjola reserverar emellertid rätten att senare
göra dylika förvärv inom ramen för tillämplig lag.

Kapitaltäckningskorrigering i Helsingfors OP Banks grundprospekt

Helsingfors OP Bank Abp, som i sin helhet ägs av OP-Pohjola, offentliggör i
dag ett av Finansinspektionen godkänt grundprospekt som gäller ett
obligationsprogram på 200.000.000 euro. Grundprospektet finns på
OP-Pohjola-gruppens nätsidor på adressen www.op.fi/helsinki. Texten på
sidorna 9-10 i erbjudandehandlingen i avsnittet om åtgärder för att förstärka
OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning ersätts med följande text från avsnittet
om åtgärder för att förstärka OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning på sidan 75
i grundprospektet:

"OP-Pohjola-gruppens uppskattade kapitaltäckning i enlighet med ändringarna i
Europeiska unionens kapitaltäckningsdirektiv (2013/36/EU, "CRD4"),
kapitaltäckningsförordning (575/2013, "CRR") och ändringarna i nationell
lagstiftning som CRD4 medför var 1.1.2014 med kärnkapitalet (CET1,
kärnkapitaltäckning) 17,0 procent och den totala kapitaltäckningen var 19,1
procent. I de uppskattade kapitaltäckningssiffrorna beaktas inte AÖF:s
utjämningsbelopp som täcker OP-Pohjola-gruppens reellt viktigaste riskslag,
dvs. kreditrisken. AÖF:s utjämningsbelopp kan påverka kärnkapitalen genom att
utjämningsbeloppet upplöses till exempel genom att kreditförluster realiseras
eller genom ett beslut att upplösa utjämningsbeloppet. Om AÖF:s
utjämningsbelopp beaktas, hade kärnkapitaltäckningen varit 0,6 och den totala
kapitaltäckningen 0,5 procentenheter större än det som anges ovan. Efter
fullföljandet av uppköpserbjudandet beräknas kärnkapitaltäckningen vara 11,1
procent och den totala kapitaltäckningen 13,2 procent. AÖF:s utjämningsbelopp
inverkar på samma sätt som nämnts ovan också på siffrorna för tiden efter
uppköpserbjudandet. Förvärvet av aktier i Pohjola Bank utanför
OP-Pohjola-gruppen för 2,5 miljarder euro är den viktigaste post som påverkar
kapitaltäckningssiffrorna då uppköpserbjudandet fullföljts. Uppgifterna ovan
är preliminära och innehåller osäkerhet på grund av att bestämmelserna inte
ännu är färdiga.

Till följd av att myndighetsregleringen stramats åt och för att säkerställa
att OP-Pohjola-gruppen behåller sin konkurrenskraft i förhållande till
kunderna, ratinginstituten och partikapitalanskaffningsmarknaden, har
OP-Pohjola anl beslutat att höja OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsmål från
nuvarande 15 procent till 18 procent (CET1). Kapitaltäckningsmålet ska
uppfyllas med kärnprimärkapitalet (CET1) senast före slutet av 2016.

OP-Pohjola-gruppens kärnprimärkapitaltäckning beräknas nå det nya målet på 18
procent senast före slutet av 2016 genom OP-Pohjola-gruppens starka
resultatkapacitet och emission av de nya avkastningsandelarna.
OP-Pohjola-gruppen har för avsikt att av andelsbankernas ägarkunder skaffa
nytt kapital som stärker kärnkapitaltäckningen (avkastningsandelar) till ett
sammanlagt belopp på cirka 1,3 miljarder euro under 2014-2015. Dessutom är
avsikten att konvertera det gamla tilläggsandelskapitalet till
avkastningsandelar för cirka 0,6 miljarder euro. Debenturerna som emitteras
av Helsingfors OP Bank utgör en del av åtgärderna för att förstärka
kapitaltäckningen.

OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsgrad enligt konglomeratlagen uppgick vid
slutet av 2013 till 1,90. Fullföljandet av uppköpserbjudandet minskade också
kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen. Ovan nämnda åtgärder som stärker
kärnkapitaltäckningen, gruppens starka resultatkapacitet och emissionerna av
nya avkastningsandelar kommer också att höja kapitaltäckningen enligt
konglomeratlagen."

Med konglomeratlagen avses lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (699/2004, jämte ändringar), med AÖF avses
Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, med Pohjola Bank avses Pohjola
Bank Abp och med Helsingfors OP Bank avses Helsingfors OP Bank Abp.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
OP-Pohjolas kommunikation, telefon för medier +358505239904

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster.
Gruppens grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd
och trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. OP-Pohjola-gruppens
mål är att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt
gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående
företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har
12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705
miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101 miljarder
euro.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.
www.op.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.