Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd har fattat beslut om de nya målen på grupplanet i gruppens ersättningssystem

OP-Pohjola-gruppen

Börsmeddelande 29.4.2014
kl. 8.10

OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd har fattat beslut om de nya målen på
grupplanet i gruppens ersättningssystem

OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd har fattat beslut om de nya målen på
grupplanet i OP-Pohjola-gruppens långsiktiga ersättningssystem. Målen på
grupplanet är desamma såväl i ersättningssystemet för ledningen som i
OP-Pohjola-gruppens personalfond. Genom enhetliga långsiktiga
ersättningsindikatorer på grupplanet för hela personalen främjas
genomförandet av OP-Pohjola-gruppens strategi. Målet med ersättningssystemen
är att belöna, motivera och engagera ledningen och personalen att arbeta i
OP-Pohjola-gruppen.

Det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen som inleddes 2011 har
förlängts med en ny treårig intjäningsperiod 2014-2016. Dessutom fortsätter
OP-Pohjola-gruppens personalfond med ettåriga intjäningsperioder.

De kortsiktiga ersättningssystemen baserar sig fortsättningsvis på att
OP-Pohjola-gruppens företagsspecifika mål nås.

Regelverket ställer gränser för maximala rörliga ersättningar

Ersättningssystemen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om
ersättningssystemen inom finansbranschen. Ersättningssystemet 2014-2016
iakttar huvudprinciperna för den föregående treåriga intjäningsperioden.
Målmätarna, mätningen samt verktyget för ersättningarna ändras och villkoren
har preciserats så att de motsvarar de framtida ändringarna i regelverket.

Som ny långsiktig målmätare har OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd uppställt
OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt, gruppens kärnprimärkapitaltäckning
(CET1) och ökningen i antalet koncentrationskunder.

Ändringarna beror framförallt på Europaparlamentets och rådets
kreditinstitutsdirektiv CRD4 som begränsar de rörliga ersättningarnas
maximibelopp till högst personens fasta ersättningar på årsplanet. CRD4
träder i kraft genom nationell lagstiftning. Ersättningssystemet 2014-2016
strävar efter att föregripa framtida föreskrifter och begränsningar.

Den ersättning som eventuellt betalas enligt systemet sker i form av
debenturer som ges ut av OP-Pohjola. Dessutom betalas en andel i pengar för
att täcka skatter och avgifter av skattenatur som föranleds av
ersättningarna.

Det långsiktiga ersättningssystemet för OP-Pohjola-gruppens ledning omfattar
cirka 350 personer och ersättningarna dimensioneras enligt deras uppgifter.
Då maximimålen nås har de som omfattas av systemet möjlighet till en årlig
ersättning som motsvarar 2-8 månaders regelbunden förskottsskattepliktig lön.
Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig villkor som gäller
anställningstiden. Ersättningens belopp beror på hur målen nåtts vid slutet
av intjäningsperioden, och den betalas i tre lika stora poster år 2018, 2019
och 2020.

Hur uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola inverkar på ersättningssystemet
för ledningen som pågått sedan 2011

OP-Pohjola anl har lämnat ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande på alla
A- och K-aktier i Pohjola Bank Abp som inte innehas av OP-Pohjola anl. Till
och med i dag innehar OP-Pohjola anl cirka 98,41 % av aktierna och cirka
99,14 % av röstetalet i Pohjola och OP-Pohjola anl har inlett ett
inlösenförfarande för de återstående aktierna.

På grund av uppköpserbjudandet och villkoren för fullföljandet av det
tillämpas vid betalningen av ersättningarna för intjäningsperioden 2011-2013
ett villkor för systemet, enligt vilket ersättningarna betalas helt och
hållet i pengar, om någon aktieägare i Pohjola får en sådan inlösenrätt och
inlösenskyldighet som avses i 18 kap. 1 § i aktiebolagslagen till följd av
att aktieägaren innehar mer än 90 % av totalantalet aktier och det röstetal
som aktierna medför. De ersättningar som skulle betalas som en kombination av
aktier i serie A i Pohjola och kontant, betalas kontant och enligt den
ursprungliga betalningstidtabellen år 2015, 2016 och 2017. Ersättningarna
omvandlas till pengar genom att multiplicera antalet aktier med
inlösenpriset.

OP-Pohjola anl
Carina Geber-Teir

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ordförande för OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd Jaakko Pehkonen
Kontaktbegäran riktas till OP-Pohjolas kommunikation tfn 050 5239904

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och
trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. OP-Pohjola-gruppens mål är
att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt
gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående
företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har
12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705
miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101 miljarder
euro. Gruppen har 4,3 miljoner kunder
www.op.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780734

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.