Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen tarjousasiakirjan täydennys

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote
4.4.2014 klo 15.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen tarjousasiakirjan täydennys

OP-Pohjola osk:n ("Tarjouksentekijä") Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola")
liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjojen osakkeista, jotka eivät ole
Tarjouksentekijän omistuksessa ("Osakkeet"), tekemään vapaaehtoiseen
julkiseen ostotarjoukseen ("Tarjous") liittyvä Finanssivalvonnan hyväksymä
tarjousasiakirja julkistettiin 21.2.2014 ("Tarjousasiakirja"). Tarjouksen
mukainen tarjousaika päättyi 1.4.2014. Tarjouksentekijä tiedotti 2.4.2014,
että se on päättänyt toteuttaa Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä on tänään julkistanut Tarjouksen lopullisen tuloksen sekä
päätöksen jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla Tarjouksen
ehtojen mukaisesti. Lisäksi Tarjouksentekijä on tänään julkistanut erillisen
tiedotteen Tarjousasiakirjan täydentämisestä.

Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että koska Tarjouksentekijä on 2.4.2014
tiedottanut Tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen sekä päätöksen
toteuttaa Tarjous julistaen Tarjouksen ehdottomaksi, ei kyseinen
Tarjousasiakirjan täydennys oikeuta Tarjouksen hyväksyneitä Pohjolan
osakkeenomistajia peruuttamaan jo annettua Tarjouksen hyväksymistä, ellei
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos
ja jälkikäteinen tarjousaika

Tarjouksentekijän tänään julkistaman Tarjouksen lopullista tulosta koskevan
pörssitiedotteen mukaan Tarjouksessa tarjotut Osakkeet edustavat noin 42,22
prosenttia kaikista Pohjolan osakkeista ja noin 27,56 prosenttia osakkeiden
tuottamista äänistä. Tarjotut Osakkeet nostavat Tarjouksentekijän
omistusosuuden yhdessä Tarjouksentekijän markkinoilta hankkimien Osakkeiden
kanssa noin 94,07 prosenttiin Pohjolan osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin
osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman pörssitiedotteen mukaan Tarjouksen
lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan Tarjouksentekijän
osuus Pohjolan osakkeista ja äänistä on ylittänyt 90 prosentin rajan ja
kaikki Tarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Tarjousvastike
maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Tarjouksen,
sen ehtojen mukaisesti arviolta 11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä
hyväksyä Tarjous, Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan
pörssitiedotteessa ilmoittanut jatkavansa tarjousaikaa jälkikäteisellä
tarjousajalla Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen Tarjousaika").
Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 7.4.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy
22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjottava vastike on 16,13 euroa
käteisenä jokaisesta A-sarjan Osakkeesta ja vastaa siten varsinaisena
tarjousaikana tarjottua vastiketta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Tarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
Tarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen Tarjousajan
aikana annettu Tarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa,
ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Lisätietoja ja ohjeita on
saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki
Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden myynti toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen,
että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sovellettavat
säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä
mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014
("Selvityspäivä").

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden tarjoushinta maksetaan
Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai,
omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle
pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeiden tarjoushinta maksetaan haltijan
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden
(2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi
tarjottujen Osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja
lopullisen prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.

Koska Tarjouksentekijän omistus tulee Tarjouksessa jo tarjottujen Osakkeiden
kauppojen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Pohjolan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä
on ilmoittanut aikovansa käynnistää jäljellä olevia Pohjolan osakkeita
koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan pörssitiedotteessa ilmoittanut,
että se ei toistaiseksi hanki Pohjolan osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin
jälkikäteisellä tarjouksella. Tarjouksentekijä pidättää kuitenkin oikeuden
suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön
sallimissa puitteissa.

Helsingin OP Pankki Oyj:n ohjelmaesitteeseen sisältyvä vakavaraisuuskorjaus

Tarjouksentekijä on tänään ilmoittanut, että sen täysin omistama Helsingin OP
Pankki Oyj julkaisee tänään Finanssivalvonnan hyväksymän 200.000.000 euron
joukkovelkakirjaohjelmaa koskevan ohjelmaesitteen. Ohjelmaesite on saatavilla
OP-Pohjola-ryhmän verkkosivulla osoitteessa www.op.fi/helsinki.
Tarjousasiakirjan sivuilla 9-10 kohdassa "OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden
vahvistamistoimenpiteet" oleva teksti korvataan seuraavalla ohjelmaesitteen
sivulla 75 kohdassa "OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden
vahvistamistoimenpiteet" olevalla tekstillä:

"OP-Pohjola-ryhmän Euroopan unionin vakavaraisuusdirektiivin (2013/36/EU,
"CRD4"), vakavaraisuusasetuksen (575/2013, "CRR") sääntelymuutosten ja CRD4:n
aiheuttamien kansallisten lainsäädäntömuutosten mukainen arvioitu
vakavaraisuus ydinpääomilla (CET1, ydinvakavaraisuus) oli 1.1.2014 17,0
prosenttia ja kokonaisvakavaraisuus 19,1 prosenttia. Arvioiduissa
vakavaraisuusluvuissa ei ole huomioitu OVY:n tasoitusmäärää, joka
tosiasiallisesti kattaa OP-Pohjola-ryhmän tärkeintä riskilajia eli
luottoriskiä. OVY:n tasoitusmäärä voi vaikuttaa ydinpääomiin tasoitusmäärän
purkamisen kautta esimerkiksi luottotappioiden realisoituessa tai
päätettäessä tasoitusmäärän purkamisesta. OVY:n tasoitusmäärä huomioiden
ydinvakavaraisuus olisi ollut 0,6 ja kokonaisvakavaraisuus 0,5
prosenttiyksikköä edellä esitettyä korkeampi. Ostotarjouksen toteuttamisen
jälkeen ydinvakavaraisuuden arvioidaan olevan 11,1 prosenttia ja
kokonaisvakavaraisuuden 13,2 prosenttia. OVY:n tasoitusmäärällä on edellä
esitetty vaikutus myös ostotarjouksen jälkeisiin lukuihin. OP-Pohjola-ryhmän
ulkopuolisten Pohjola Pankin osakkeiden hankinta 2,5 miljardia euroa on
olennaisin erä, joka vaikuttaa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeisiin
vakavaraisuuslukuihin. Edellä esitetyt tiedot ovat alustavia ja niihin
liittyy epävarmuutta johtuen sääntelyn keskeneräisyydestä.

Tiukentuneen viranomaissääntelyn johdosta sekä varmistaakseen
OP-Pohjola-ryhmän kilpailukykyisen asemoitumisen suhteessa asiakkaisiin,
luottoluokituslaitoksiin ja tukkuvarainhankintamarkkinoihin OP-Pohjola osk on
päättänyt nostaa OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen (CET1)
nykyisestä 15 prosentista 18 prosenttiin. Vakavaraisuustavoite tulee täyttää
parhailla mahdollisilla omilla varoilla (CET1) viimeistään vuoden 2016
loppuun mennessä.

OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuuden arvioidaan nousevan 18 prosentin uudelle
tavoitetasolle vuoden 2016 loppuun mennessä OP-Pohjola-ryhmän vahvan
tuloksentekokyvyn ja uusien Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskun johdosta.
OP-Pohjola-ryhmään on tarkoitus hankkia osuuspankkien asiakasomistajilta
uutta ydinvakavaraisuutta vahvistavaa pääomaa (tuotto-osuuksia) yhteensä noin
1,3 miljardia euroa vuosien 2014-2015 aikana. Lisäksi on tarkoitus
konvertoida vanhaa lisäosuuspääomaa Tuotto-osuuksiksi noin 0,6 miljardia
euroa. Helsingin OP Pankin liikkeeseen laskemat Debentuurit ovat osa
vakavaraisuuden vahvistamistoimia.

OP-Pohjola-ryhmän RavaL:n mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2013 lopussa
1,90. Ostotarjouksen toteuttaminen laski myös Rava-vakavaraisuutta. Edellä
luetellut ydinvakavaraisuutta vahvistavat toimet, ryhmän vahva
tuloksentekokyky ja uusien tuotto-osuuksien liikkeeseenlasku nostavat myös
Rava-vakavaraisuutta."

RavaL:lla tarkoitetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua
lakia (699/2004, muutoksineen), OVY:llä Osuuspankkien Keskinäistä
Vakuutusyhtiötä, Pohjola Pankilla Pohjola Pankki Oyj:tä ja Helsingin OP
Pankilla Helsingin OP Pankki Oyj:tä.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 2336
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta-
sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa
vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut
listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Vuonna
2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää,
joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIIT...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.