Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-28

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola-koncernens delårsrapport 1.1-30.9.2015

Pohjola Bank Abp

Delårsrapport 1.1.-30.9.2015
Börsmeddelande 28.10.2015, kl. 08.00

Pohjola-koncernens delårsrapport 1.1-30.9.2015

* Koncernens resultat före skatt var 531 miljoner euro (467) och resultatet
före skatt till verkligt värde var 392 miljoner euro (519). Räntabiliteten
på eget kapital var 16,4 % (15,5).
* Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 13,7 % (12,4), medan målet är 15 %.
* Bankrörelsens resultat förbättrades med 5 % till 259 miljoner euro (248).
Kreditstocken växte från årsskiftet med 8 % till 16,1 miljarder euro (14,9)
och på ett år med 10 %. I resultatet ingår nedskrivningar av fordringar för
19 miljoner euro (18).
* Skadeförsäkringens resultat ökade med 18 % till 225 miljoner euro (191).
Den operativa totalkostnadsprocenten var 86,3 (89,4). Intäkterna från
placeringsverksamheten till verkligt värde var 1,0 % (4,9).
* Resultatet för Övrig rörelse förbättrades från jämförelseperioden till
följd av att nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade och
kostnaderna för övrig rörelse minskade.
* Kapitalförvaltningens resultat var ungefär detsamma som under
jämförelseperioden. De förvaltade kundmedlen ökade på ett år med 6 % och
under rapportperioden med 2 %, och de uppgick till 44,0 miljarder euro
(43,3).
* Utsikterna ändras: Resultatet före skatt för koncernens kvarvarande
verksamheter väntas 2015 bli bättre än 2014 (tidigare: ungefär lika stort
som eller bättre än 2014). Utsikterna finns i sin helhet under rubriken
'Utsikter för återstoden av året'.

----------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt, milj. 1-9/2015 1-9/2014 Förändring, % 2014 |
|euro |
| Bankrörelse 259 248 5 303 |
| Skadeförsäkring 225 191 18 223 |
| Övrig rörelse 28 9 20 |
| Kapitalförvaltning 19 20 -5 38 |
| Koncernen totalt 531 467 14 584 |
| Förändring i fonden för verkligt värde -139 52 79 |
| Resultat före skatt till verkligt värde 392 519 -24 663 |
| |
| Eget kapital/aktie, euro 10,99 10,06 10,38 |
| Antal anställda i genomsnitt 2 461 2 579 2 563 |
----------------------------------------------------------------------------------
Siffrorna i tabellen ovan gäller Pohjola-koncernen som helhet utan uppdelning
i s.k. kvarvarande och avvecklade verksamheter.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål 1-9/2015 1-9/2014 Mål 2014 |
| Räntabilitet på eget kapital, % 16,4 15,5 13 14,3 |
| Kärnprimärkapitaltäckning (CET1), %*) 13,7 12,0 15 12,4 |
| Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 27 31 <35 33 |
| Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent**) 86,3 89,4 <92 89,4 |
| Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 17,4 17,4 18 18,4 |
| Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II) ***) 152,0 137,5 120 117,3 |
| Kapitalförvaltningens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 53 49 <45 42 |
| De totala kostnaderna 2015 på samma nivå som vid slutet av 2012 362 448 514****) 531 |
| AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma 2 2 2 2 |
|nivå som huvudkonkurrenterna |
| Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt >50 (30) 30 |
|att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av |
|räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) De operativa nyckeltalen inkluderar inte ändringar i beräkningsgrunden
eller avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med
företagsköpet.

**) Nyckeltalet för jämförelseperioden har ändrats till att motsvara den
behandling av ändringen i diskonteringsräntan som tillämpats från början av
2015.
***) Siffran redovisas utan inverkan av övergångsbestämmelser.
****) Beloppet av kostnadsmålet 2012 har justerats att motsvara den ändring i
redovisningsprinciperna som tillämpats från 1.1.2015 (se Not 1
Redovisningsprinciper).

Utsikter för återstoden av året

Den globala ekonomin växer i år aningen mindre än i fjol. Den ekonomiska
tillväxten inom euroområdet kommer att återhämta sig något från förra året,
men den är fortfarande långsam. Återhämtningen i den finländska ekonomin har
fortfarande inte börjat, och ingen tydlig vändning till det bättre finns i
sikte. Exportefterfrågan är fortsatt svag, och priskonkurrenskraften har
knappt alls förbättrats för att hjälpa exportsektorn som är försvagad av
strukturomvandlingen. Genomföringen av de åtgärder som behövs skärper
dessutom det politiska läget, vilket kan äventyra återhämtningen på
hemmamarknaden.

Betraktat som helhet är tillväxtförväntningarna i finansbranschen fortfarande
moderatare än de långsiktiga medeltalen. De låga räntorna belastar bankernas
räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens
placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga räntorna kundernas
kreditbetalningsförmåga, som har hållit sig stabil trots den långvariga
perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och lönsamheten i
finansbranschen har fått större betydelse på grund av den instabila omvärlden
och de strängare regelverken.

Trots den svaga utvecklingen i den ekonomiska omvärlden väntas
Pohjola-koncernens resultat före skatt för koncernens kvarvarande
verksamheter 2015 bli bättre än 2014 (tidigare: ungefär lika stort som eller
bättre än 2014). De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen
ansluter sig till tillväxttakten i affärsverksamheten, nedskrivningar av
fordringar, utvecklingen på ränte- och placeringsmarknaden samt storskadornas
inverkan på försäkringsersättningarna.

Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande
uppfattningarna om utvecklingen av omvärlden, koncernen och dess funktioner,
och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 28.10.2015

Pohjola Bank Abp

Styrelsen

Den här delårsrapporten finns att få på adressen
www.pohjola.fi>Medier>Materialtjänsten.

Finansiell information 2016

Pohjola Bank Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin
regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper:

Bokslutskommunikén 2015 och delårsrapporterna 2016 offentliggörs följande
dagar:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015 4.2.2016

Delårsrapport 1.1-31.3.2016 27.4.2016

Delårsrapport 1.1-30.6.2016 3.8.2016

Delårsrapport 1.1-30.9.2016 2.11.2016

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsingfors

London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange

Centrala medier

www.pohjola.fi, www.op.fi

Tilläggsupplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 010 253 2691

Carina Geber-Teir, kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

Pohjola är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. Pohjola
tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för
sina kunder. Pohjola fungerar som centralbank för OP Gruppen och svarar
tillsammans med OP-Bostadslånebanken för OPs upplåning på penning- och
kapitalmarknaden. Pohjola, dess moderbolag centralinstitutet OP Andelslag och
OPs övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidaris...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.