Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola-koncernens januari-mars 2014

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande 29.4.2014, kl. 8.00
Delårsrapport

Pohjola-koncernens januari-mars 2014
- Koncernens resultat före skatt var 159 miljoner euro (132) och resultatet
före skatt till verkligt värde var 163 miljoner euro (114). Räntabiliteten på
eget kapital var 16,5 procent (14,5).
- Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 12,0 procent (11,9*).
- Bankrörelsens resultat förbättrades av de kraftigt ökade intäkterna.
Kreditstocken låg på samma nivå som vid årsskiftet och växte med 3 procent på
ett år. Företagskreditstockens snittmarginal var 1,54 procent (1,57). I
resultatet ingår nedskrivningar av fordringar för 4 miljoner euro (6).
- Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 8 procent (10).
Totalkostnadsprocenten förbättrades och var 91,0 (94,2). Den operativa
totalkostnadsprocenten utan ändringarna i beräkningsgrunden och de
avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med
företagsköpet var 89,3 (92,4). Intäkterna från placeringsverksamheten till
verkligt värde var 1,4 procent (1,1).
- De av Kapitalförvaltningen förvaltade kundmedlen ökade från årsskiftet med 3
procent till 39,2 miljarder euro (37,9).
- Koncernens intäkter ökade med 11 procent och kostnader med 4 procent. Av
effektiviseringsprogrammets uppskattade kostnadsinbesparingar på 12 miljoner
euro 2014 realiserades 1 miljon euro.
- Pohjolas styrelse fastställde Pohjola-koncernens nya ekonomiska mål
17.3.2014. Kärnprimärkapitaltäckningsmålet höjdes från 11 procent till 15
procent till följd av den stramare regleringen och utdelningspolicyn sänktes
från 50 procent till 30 procent tills det nya kapitaltäckningsmålet har
nåtts.
- OP-Pohjola anl genomförde sitt uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola Bank
Abp. Efter den efterföljande anbudstiden steg OP-Pohjola anl:s innehav till
cirka 98,41 procent av aktierna och cirka 99,14 procent av det röstetal som
aktierna medför. OP-Pohjola anl inledde 11.4.2014 ett inlösenförfarande i
enlighet med aktiebolagslagen beträffande kvarvarande aktier i Pohjola.
- Utsikterna oförändrade: Koncernens resultat före skatt väntas 2014 bli
större än 2013. Utsikterna finns i sin helhet under rubriken 'Utsikter för
återstoden av året'.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2013. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2013 om inte annat nämns.
Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10
Koncernredovisning har tagits i bruk.
*) I enlighet med EU:s kapitaltäckningsförordning (EU 575/2013) (CRR) från
1.1.2014.
**) Uppskattning, Solvens II-bestämmelserna är ännu delvis halvfärdiga.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Resultat före skatt, milj. e 1-3/2014 1-3/2013 Förändring % 2013 |
|Bankrörelsen 83 54 55 251 |
|Skadeförsäkringen 62 56 12 166 |
|Kapitalförvaltningen 6 5 31 24 |
|Koncernfunktionerna 8 18 -58 39 |
|Totalt 159 132 21 479 |
|Förändring i fonden för verkligt värde 4 -18 -16 |
|Resultat före skatt till verkligt värde 163 114 41 463 |
| |
|Resultat/aktie, e 0,39 0,31 1,33 |
|Eget kapital/aktie, e 9,25 8,48 9,54 |
|Antal anställda i genomsnitt 2 593 2 688 2 632 |
| |
|Ekonomiska mål 1-3/2014 1-3/2013 2013 Mål |
|Räntabilitet på eget kapital, % 16,5 14,5 14,4 13 |
|Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)*) 12,0 11,9 15 |
|Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 33 40 36 <35 |
|Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent 89,3 92,4 86,9 <92 |
|Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 18,5 19,9 18,7 18 |
|Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), % **) 134 115 125 120 |
|Kapitalförvaltningens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 51 58 53 <45 |
|De totala kostnaderna 2015 på samma nivå som vid slutet av 2012 151 145 581 569 |
|AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma 2 2 2 2 |
|nivå som huvudkonkurrenterna |
|Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt 50 >50 (30) |
|att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av |
|räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkställande direktör Jouko Pölönen:

Pohjola-koncernens resultat före skatt förbättrades med 27 miljoner euro till
159 miljoner euro och avkastningen på eget kapital var 16,5 procent.
Resultatet förbättrades särskilt inom bankrörelsen och skadeförsäkringen.

Bankrörelsens kreditstock växte från jämförelseperioden. Under början av året
var efterfrågan på krediter dämpad och kreditstocken hölls på samma nivå som
vid årsskiftet. Bankrörelsens intäkter ökade till följd av ökningen i
räntenettot, provisionsintäkterna och nettointäkterna från handeln.
Kvaliteten hos kreditstocken var fortfarande god och nedskrivningarna av
fordringar var mindre än under jämförelseperioden.

Premieintäkterna från skadeförsäkringen fortsatte att öka kraftigt. Till följd
av den ovanligt milda vintern växte skadekostnaderna långsammare än
premieintäkterna och den försäkringstekniska lönsamheten förbättrades.
Avkastningen på placeringarna till verkligt värde var bättre än under
jämförelseperioden till följd av de sänkta räntorna.

De av Kapitalförvaltningen förvaltade kundmedlen ökade från årsskiftet.
Kapitalförvaltningens resultat förbättrades till följd av de ökade
nettoprovisionsintäkterna.

Koncernens intäkter ökade med 11 procent och kostnader med 4 procent. Vi nådde
inte kostnadsmålet och effektiviteten måste ytterligare förbättras.

Pohjola Bank Abp:s styrelse fastställde nya ekonomiska mål för
Pohjola-koncernen. Kärnkapitaltäckningsmålet höjdes till 15 procent till
följd av den stramare regleringen och utdelningspolicyn sänktes till 30
procent tills det nya kapitaltäckningsmålet har nåtts.

Pohjolas moderföretag OP-Pohjola anl offentliggjorde 6.2.2014 ett
uppköpserbjudande som leder till att OP-Pohjola anl:s innehav av aktierna i
Pohjola stiger till cirka 98,41 procent. OP-Pohjola anl har inlett ett
inlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen beträffande de kvarvarande
aktierna.

I den planerade omstrukturering som följer efter uppköpserbjudandet knyts
Pohjolas affärsrörelser allt tätare till OP-Pohjola-gruppen, som blir allt
effektivare, konkurrenskraftigare och helt och hållet kundägd. Det här ger
oss utmärkta möjligheter att erbjuda våra kunder hela gruppens resurser och
fortsätta med att ännu kraftigare än hittills främja våra kunders ekonomiska
framgång, trygghet och välfärd på ett hållbart sätt.

Utsikter för återstoden av året

Inom Bankrörelsen väntas ökningen i kreditstocken bli lika stor som 2013. På
grund av omvärlden väntas företagens investeringar förbli mindre än normalt.
De största osäkerhetsfaktorerna för resultatutvecklingen i bankrörelsen
ansluter sig till volymutvecklingen och omfattningen av de framtida
nedskrivningarna i kreditportföljen. Bankrörelsens resultat före skatt väntas
2014 bli ungefär lika stort som eller större än 2013.

Premieintäkterna väntas öka snabbare än marknaden. Skadeförsäkringens
operativa totalkostnadsprocent för hela året beräknas ligga mellan 87 och 91,
om storskadorna inte blir avsevärt fler än under 2013. Intäkterna från
placeringsverksamheten beror i hög grad på hur placeringsmarknaden utvecklas.
De största osäkerhetsfaktorerna beträffande skadeförsäkringens
resultatutveckling är ränte- och placeringsmarknadens utveckling och
storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna. Skadeförsäkringens
resultat före skatt väntas 2014 bli större än 2013.

De största osäkerhetsfaktorerna beträffande Kapitalförvaltningens
resultatutveckling är realiseringen av de resultatbundna provisionsintäkterna
för placeringsverksamheten samt beloppet av de kundmedel som förvaltas.
Kapitalförvaltningens resultat före skatt väntas 2014 bli ungefär lika stort
som eller större än 2013.

De viktigaste faktorer som inverkar på koncernfunktionerna är det räntenetto
som uppkommer i likviditetsreserven, de uppkomna realisationsvinsterna och
-förlusterna på skuldebrev samt eventuella nedskrivningar av skuldebrev med
resultatinverkan. Koncernfunktionernas resultat före skatt väntas 2014 bli
mindre än 2013 till följd av de låga räntorna och den åtstramade
likviditetsregleringen.

Koncernens resultat före skatt väntas 2014 bli större än 2013.

Osäkerheten i anslutning till konjunkturutsikterna och omvärlden i allmänhet
är fortfarande stor.

Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande
uppfattningarna om utvecklingen av omvärlden, koncernen och dess funktioner,
och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 29.4.2014
Pohjola Bank Abp
Styrelsen

Den här delårsrapporten finns att få på adressen
www.pohjola.fi>Medier>Materialtjänsten. På samma adress finns också
bakgrundsmaterial till rapporten.

Analytikermöte, konferenssamtal och live webcast

På rapportdagen 29.4 arrangeras en gemensam konferens på engelska för
analytiker och investerare kl. 15.00 finsk tid, EET (14.00 CET, 13.00 UK,
8.00...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.