Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola-koncernens januari-mars 2015

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande 29.4.2015, kl. 08.00
Delårsrapport

Pohjola-koncernens januari-mars 2015
1)

- Koncernens resultat före skatt var 160 miljoner euro (159) och resultatet
före skatt till verkligt värde var 259 miljoner euro (163). Räntabiliteten på
eget kapital var 15,3 procent (16,6).
- Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 13,5 procent (12,4), medan målet är
15 procent.
- Bankrörelsens resultat var ungefär detsamma som under jämförelseperioden.
Kreditstocken växte med 2 procent till 15,2 miljarder euro (14,9). I
resultatet ingår nedskrivningar av fordringar för 14 miljoner euro (4).
- Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 5 procent (8).
Totalkostnadsprocenten förbättrades och var 88,8 (91,0). Förändringen av
diskonteringsräntan för pensionsansvar försvagade resultatet med 17 miljoner
euro (-). Den operativa totalkostnadsprocenten*) förbättrades och var 87,2
(89,3). Intäkterna från placeringsverksamheten till verkligt värde var 2,6
procent (1,4).
- Kapitalförvaltningens resultat förbättrades något genom att de
avkastningsbaserade provisionerna ökade. De förvaltade kundmedlen ökade med 8
procent till 46,9 miljarder euro (43,3).
- Utsikterna oförändrade: Resultatet före skatt för koncernens kvarvarande
verksamheter väntas 2015 bli ungefär lika stort som 2014. Utsikterna finns i
sin helhet under rubriken 'Utsikter för återstoden av året'.
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.
*) År 2014 inkluderar inte ändringar i beräkningsgrunden och avskrivningar av
immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköpet.
**) Siffran redovisas utan inverkan av övergångsbestämmelser.
***) Beloppet av kostnadsmålet 2012 har justerats att motsvara den ändring i
redovisningsprinciperna som tillämpats från 1.1.2015 (se Not 1
Redovisningsprinciper).

-------------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt, milj. e 1-3/2015 1-3/2014 Förändring, % 2014 |
| Bankrörelse 83 83 0 303 |
| Skadeförsäkring 70 62 12 223 |
| Övrig rörelse 0 8 20 |
| Kapitalförvaltning 7 6 7 38 |
| Koncernen totalt 160 159 0 584 |
| Förändring i fonden för verkligt värde 99 4 79 |
| Resultat före skatt till verkligt värde 259 163 59 663 |
| |
| Eget kapital/aktie, e 10,55 9,25 10,38 |
| Antalet anställda i genomsnitt 2 483 2 593 2 563 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Siffrorna i tabellen ovan gäller Pohjola-koncernen som helhet utan uppdelning
i s.k. kvarvarande och avvecklade verksamheter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål 1-3/2015 1-3/2014 Mål 2014 |
| Räntabilitet på eget kapital, % 15,3 16,6 13 14,3 |
| Kärnprimärkapitaltäckning (CET1), % 13,5 12,0 15 12,4 |
| Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 27 33 <35 33 |
| Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent 87,2 89,3 <92 84,7 |
| Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 17,9 18,5 18 18,4 |
| Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), % **) 109 134 120 117 |
| Kapitalförvaltningens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 50 51 <45 42 |
| De totala kostnaderna 2015 på samma nivå som vid slutet av 2012 127 135 514***) 531 |
| AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma 2 2 2 2 |
|nivå som huvudkonkurrenterna |
| Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt >50 (30) 30 |
|att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av |
|räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utsikter för återstoden av året

Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet har börjat visa sina första tecken
på återhämtning. Trots Europeiska centralbankens åtgärder avsedda att stöda
den ekonomiska tillväxten väntas tillväxten dock bli anspråkslös i år. Också
den ekonomiska tillväxten i Finland uppskattas fortfarande vara svag.
Spänningarna i den internationella politiken skapar fortfarande osäkerhet för
den ekonomiska tillväxten i Finland.

Den svaga ekonomiska tillväxten försämrar förväntningarna på tillväxt inom
finansbranschen. Den ytterligare nedgången i räntorna belastar bankernas
räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens
placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga räntorna kundernas
kreditbetalningsförmåga, och den har hållit sig stabil trots den långvariga
perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och lönsamheten har fått
större betydelse på grund av den instabila omvärlden och de strängare
regelverken.

Trots den krävande omvärlden beräknas Pohjola-koncernens resultat före skatt
för kvarvarande verksamheter 2015 bli ungefär lika stort som 2014. De
viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter sig till
tillväxttakten i affärsverksamheten, nedskrivningar av fordringar,
utvecklingen på ränte- och placeringsmarknaden, storskadornas inverkan på
försäkringsersättningarna samt nivån på den diskonteringsränta som tillämpas
på diskonteringen av försäkringsskulden.

Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande
uppfattningarna om utvecklingen av omvärlden, koncernen och dess funktioner,
och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 29.4.2015

Pohjola Bank Abp

Styrelsen

Den här delårsrapporten finns att få på adressen
www.pohjola.fi>Medier>Materialtjänsten.

Finansiell information 2015

Pohjola Bank Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin
regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper:

Delårsrapporterna 2015 offentliggörs följande dagar:
Delårsrapport 1.1-30.6.2015: 5.8.2015
Delårsrapport 1.1-30.9.2015: 28.10.2015

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.pohjola.fi, www.op.fi

Tilläggsupplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 010 253 2691
Carina Geber-Teir, kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

Pohjola är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. Pohjola
tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för
sina kunder. Pohjola fungerar som centralbank för OP Gruppen och svarar
tillsammans med OP-Bostadslånebanken för OPs upplåning på penning- och
kapitalmarknaden. Pohjola, dess moderbolag centralinstitutet OP Andelslag och
OPs övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för
varandras skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP Gruppen
grundar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

www.pohjola.fi

Pohjola Bank Abp rapport Q1_2015
http://hugin.info/142911/R/1916239/685151.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1916239

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.