Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola-konsernin tammi-maaliskuu 2015

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote 29.4.2015, klo 08.00
Osavuosikatsaus

Pohjola-konsernin
tammi-maaliskuu 2015

- Konsernin tulos ennen veroja oli 160 miljoonaa euroa (159) ja tulos ennen
veroja käyvin arvoin 259 miljoonaa euroa (163). Oman pääoman tuotto oli 15,3
prosenttia (16,6).
- Ydinvakavaraisuus (CET1) oli 13,5 prosenttia (12,4) tavoitteen ollessa 15
prosenttia.
- Pankkitoiminnan tulos oli vertailukauden tasolla. Luottokanta kasvoi 2
prosenttia 15,2 miljardiin euroon (14,9). Tulokseen sisältyi saamisten
arvonalentumisia 14 miljoonaa euroa (4).
- Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 5 prosenttia (8). Yhdistetty
kulusuhde parani ja oli 88,8 prosenttia (91,0). Eläkevastuiden diskonttokoron
muutos heikensi tulosta 17 miljoonaa euroa (-). Operatiivinen yhdistetty
kulusuhde*) parani ja oli 87,2 prosenttia (89,3). Sijoitustoiminnan tuotot
käyvin arvoin olivat 2,6 prosenttia (1,4).
- Varallisuudenhoidon tulos parani hieman tuottoperusteisten palkkioiden
kasvun myötä. Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat
8 prosenttia ja olivat 46,9 miljardia euroa (43,3).
- Näkymät ennallaan: Konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen ennen veroja
odotetaan vuonna 2015 olevan samaa tasoa kuin vuonna 2014. Näkymät ovat
kokonaisuudessaan kohdassa 'Loppuvuoden näkymät'.
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2014 vastaavien jaksojen lukuja.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty
vuoden 2014 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*) Vuosi 2014 ei sisällä laskuperustemuutoksia eikä yrityskaupassa syntyneiden
aineettomien hyödykkeiden poistoja.
**) Luku esitetty ilman siirtymäsäännösten vaikutusta.
***) Vuoden 2012 kulutavoitteen määrä on oikaistu vastaamaan 1.1.2015 alkaen
sovellettua laatimisperiaatteen muutosta (ks. Liite 1 Laatimisperiaatteet)

--------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. e 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 2014 |
| Pankkitoiminta 83 83 0 303 |
| Vahinkovakuutus 70 62 12 223 |
| Muu toiminta 0 8 20 |
| Varallisuudenhoito 7 6 7 38 |
| Konserni yhteensä 160 159 0 584 |
| Käyvän arvon rahaston muutos 99 4 79 |
| Tulos ennen veroja käyvin arvoin 259 163 59 663 |
| |
| Oma pääoma/osake, e 10,55 9,25 10,38 |
| Henkilöstö keskimäärin 2 483 2 593 2 563 |
--------------------------------------------------------------------------
Yllä olevan taulukon luvut kuvaavat Pohjola-konsernia kokonaisuutena ilman
jakoa ns. jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Taloudelliset tavoitteet 1-3/2015 1-3/2014 Tavoite 2014 |
| Oman pääoman tuotto, % 15,3 16,6 13 14,3 |
| Ydinvakavaraisuus (CET1), % 13,5 12,0 15 12,4 |
| Pankkitoiminnan operatiivinen kulu -tuottosuhde, % 27 33 <35 33 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 87,2 89,3 <92 84,7 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen liikekulusuhde, % 17,9 18,5 18 18,4 |
| Vahinkovakuutuksen solvenssisuhde (Solvenssi 2), % **) 109 134 120 117 |
| Varallisuudenhoidon operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 50 51 <45 42 |
| Kokonaiskulut v. 2015 samalla tasolla kuin 2012 lopussa 127 135 514***) 531 |
| Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luokitus tai 2 2 2 2 |
|luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla |
| Osinkosuhde vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että >50 (30) 30 |
|CET1-vakavaraisuus on 15 %. Osinkosuhde on 30 % tilikauden tuloksesta kunnes |
|CET1 15 % on saavutettu. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loppuvuoden näkymät

Euroopan talouskasvun piristymisestä on havaittavissa ensimmäisiä merkkejä.
Euroopan keskuspankin talouskasvua tukevista toimenpiteistä huolimatta
talouskasvun odotetaan kuitenkin jäävän kuluvana vuonna vaatimattomaksi. Myös
Suomen talouskasvun arvioidaan olevan edelleen heikkoa. Kansainvälisen
politiikan jännitteet aiheuttavat edelleen epävarmuutta Suomen
talouskehitykseen.

Heikko talouskasvu heikentää finanssialan kasvuodotuksia. Edelleen madaltunut
korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen
sijoitustuottoja. Matala korkotaso tukee toisaalta asiakkaiden
luotonhoitokykyä, mikä on säilynyt vakaana pitkästä hitaan kasvun vaiheesta
huolimatta. Vakavaraisuuden ja kannattavuuden merkitys on korostunut
epävakaan toimintaympäristön ja sääntelyn kiristymisen takia.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Pohjola-konsernin jatkuvien
toimintojen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2015 olevan samaa tasoa
kuin vuonna 2014. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
liiketoiminnan kasvuvauhtiin, saamisten arvonalentumisiin, korko- ja
sijoitusmarkkinoiden kehitykseen, suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon
sekä vakuutusvelan diskonttaamisessa käytettyyn diskonttokoron tasoon.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen
näkemykseen toimintaympäristön, konsernin ja sen eri toimintojen
kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 29.4.2015

Pohjola Pankki Oyj

Hallitus

Tämä osavuosikatsaus on saatavissa osoitteessa www.pohjola.fi>Media>Julkaisut.

Taloudellinen informaatio 2015

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella
Pohjola Pankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2015 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: 5.8.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: 28.10.2015

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh 010 253 2691
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh 010 252 8394

Pohjola on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää OP Ryhmää.
Pohjola tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja
varallisuudenhoitopalveluja. Pohjola toimii OPn keskuspankkina ja vastaa
yhdessä OP-Asuntoluottopankin kanssa OPn varainhankinnasta raha- ja
pääomamarkkinoilta. Pohjola, sen emoyhtiö OP Osuuskunta keskusyhteisö ja muut
OP Ryhmän jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä
vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Yhteisvastuu OP Ryhmässä
perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki
talletuspankkien yhteenliittymästä).

www.pohjola.fi

Pohjola Pankki Oyj osavuosikatsaus Q1_2015
http://hugin.info/142911/R/1916238/685150.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1916238

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.