Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote 4.2.2016 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Pohjola Pankki Oyj:n
tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

* Konsernin tulos ennen veroja oli 652 miljoonaa euroa (584) ja tulos ennen
veroja käyvin arvoin 511 miljoonaa euroa (663). Oman pääoman tuotto oli
14,8 % (14,3).
* Ydinvakavaraisuus (CET1) oli 14,1 % (12,4) tavoitteen ollessa 15 %.
* Pankkitoiminnan tulos kasvoi 10 % ja oli 334 miljoonaa euroa (303).
Luottokanta kasvoi vuodessa 10 % 16,4 miljardiin euroon (14,9). Tulokseen
sisältyi saamisten arvonalentumisia 29 miljoonaa euroa (25).
* Vahinkovakuutuksen tulos kasvoi 19 % 267 miljoonaan euroon (223).
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,3 (89,4). Sijoitustoiminnan
tuotot käyvin arvoin olivat 2,3 % (6,7).
* Muun toiminnan tulos kasvoi 14 % ja oli 23 miljoonaa euroa (20).
Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvällä tasolla.
* Varallisuudenhoidon tulos oli 28 miljoonaa euroa (38). Hallinnoitavat
asiakasvarat kasvoivat vuodessa 9 % ja olivat 47 miljardia euroa (43).
* Pohjola Pankki Oyj:n osittaisjakautumisessa lopetettuina toimintoina
esitetyt varallisuudenhoitoon, korttiliiketoimintaan ja
kiinteistövarainhoitoon liittyvät toiminnot siirrettiin OP Osuuskunnalle
30.12.2015.
* Vuoden 2016 näkymät: Pohjola-konsernin tuloksen ennen veroja vuonna 2016
odotetaan jäävän pienemmäksi kuin jatkuvien toimintojen tulos vuonna 2015.
Näkymät ovat kokonaisuudessaan kohdassa 'Vuoden 2016 näkymät'.

-------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. € 2015 2014 Muutos, % |
| Pankkitoiminta 334 303 10 |
| Vahinkovakuutus 267 223 19 |
| Muu toiminta 23 20 14 |
| Varallisuudenhoito 28 38 -26 |
| Konserni yhteensä 652 584 12 |
| Käyvän arvon rahaston muutos -141 79 |
| Tulos ennen veroja käyvin arvoin 511 663 -23 |
| |
| Oma pääoma/osake, € 11,38 10,38 |
| Henkilöstö keskimäärin 2 446 2 563 |
-------------------------------------------------------------
Yllä olevan taulukon luvut kuvaavat Pohjola-konsernia kokonaisuutena ilman
jakoa ns. jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2014 vastaavien jaksojen lukuja.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty
vuoden 2014 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Taloudelliset tavoitteet 2015 2014 Tavoite |
| Oman pääoman tuotto, % 14,8 14,3 13 |
| Ydinvakavaraisuus (CET1), % * 14,1 12,4 15 |
| Pankkitoiminnan operatiivinen kulu-tuotto-suhde, % 27 33 <35 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % ** 87,3 89,4 <92 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen liikekulusuhde, % 17,7 18,4 18 |
| Vahinkovakuutuksen solvenssisuhde (Solvenssi II), % *** 139,3 117,3 120 |
| Varallisuudenhoidon operatiivinen kulu-tuotto-suhde, % 58 42 <45 |
| Kokonaiskulut v. 2015 samalla tasolla kuin 2012 lopussa 491 531 514**** |
| Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luokitus tai 2 2 2 |
|luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla |
| Osinkosuhde vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että 30***** 30 >50 (30) |
|CET1-vakavaraisuus on 15 %. Osinkosuhde on 30 % tilikauden tuloksesta kunnes |
|CET1 15 % on saavutettu. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä laskuperustemuutoksia eivätkä
yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja.

** Vertailukauden tunnuslukua on muutettu vastaamaan vuoden 2015 alusta
sovellettua diskonttokoron muutoksen käsittelyä.
*** Luku esitetty ilman siirtymäsäännösten vaikutusta.
**** Vuoden 2012 kulutavoitteen määrä on oikaistu vastaamaan 1.1.2015 alkaen
sovellettua laatimisperiaatteen muutosta (ks. Liite 1 Laatimisperiaatteet).
***** Hallituksen esitys

Vuoden 2016 näkymät

Maailmantalouden kasvu on jäämässä keskimääräistä hitaammaksi. Euroalueen
kasvun arvioidaan jatkuvan kohtuullisena. Suomen talouskasvu on ollut jo
pitkään vaatimatonta. Vientikysynnän heikkous, hintakilpailukyvyn
rapautuminen sekä talouden rakenteiden hidas uudistaminen uhkaa jättää Suomen
talouskasvun useaksi vuodeksi euroalueen kasvua selvästi hitaammaksi.
Rakenteellisten muutosten läpivienti voi kiristää poliittista tilannetta,
mikä saattaa puolestaan uhata kotimarkkinoiden elpymistä. Poikkeuksellinen
maailmantalouden tila, jossa korkotaso on matala ja keskuspankit tekevät
massiivisia elvytystoimia, aiheuttaa myös merkittävää epävarmuutta tulevalle
talouskehitykselle.

Suomen talouden heikko tila pitää finanssialan pitkän aikavälin kasvuodotuksia
matalina. Matala korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää
vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Matala korkotaso tukee toisaalta
asiakkaiden luotonhoitokykyä, joka on säilynyt vakaana pitkästä hitaan kasvun
vaiheesta huolimatta. Finanssitoimialan vakavaraisuuden ja kannattavuuden
merkitys on korostunut epävakaan toimintaympäristön ja sääntelyn kiristymisen
takia.

Pohjola-konsernin tuloksen ennen veroja vuonna 2016 odotetaan jäävän
pienemmäksi kuin jatkuvien toimintojen tulos vuonna 2015. Tuloskehityksen
merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät liiketoiminnan kasvuvauhtiin,
saamisten arvonalentumisiin, korko- ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen,
suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon sekä vakuutusvelan
diskonttaamisessa käytettyyn diskonttokoron tasoon.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen
näkemykseen toimintaympäristön, Pohjola-konsernin ja sen eri toimintojen
kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 4.2.2016

Hallitus

Pohjola Pankki Oyj

Tämä tilinpäätöstiedote on saatavissa osoitteessa
www.pohjola.fi>Media>Julkaisut.

Taloudellinen informaatio 2016

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella
Pohjola Pankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2016 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 27.4.2016
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 3.8.2016
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 2.11.2016

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh. 010 253 2691
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 010 252 8394

Pohjola on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää OP Ryhmää.
Pohjola tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja
varainhoitopalveluja. Pohjola toimii OPn keskuspankkina ja vastaa yhdessä
OP-Asuntoluottopankin kanssa OPn varainhankinnasta raha- ja
pääomamarkkinoilta. Pohjola, sen emoyhtiö OP Osuuskunta keskusyhteisö ja muut
OP jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä
vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Yhteisvastuu OPssa perustuu
talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien
yhteenliittymästä).

www.pohjola.fi

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015
http://hugin.info/142911/R/1983593/726995.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1983593

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.