Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: Slutgiltigt resultat för OP-Pohjolas offentliga uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola Bank samt efterföljande anbudstid

OP-Pohjola anl

Börsmeddelande
4.4.2014 kl. 12.30

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Slutgiltigt resultat för OP-Pohjolas offentliga uppköpserbjudande på samtliga
aktier i Pohjola Bank samt efterföljande anbudstid

Tiden för godkännande av det frivilliga uppköpserbjudandet som OP-Pohjola anl
("OP-Pohjola") lämnat på samtliga aktier i Pohjola Bank Abp ("Pohjola Bank")
upphörde 1.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid).

Enligt det slutgiltiga resultatet för uppköpserbjudandet motsvarade aktierna
som erbjudits i uppköpserbjudandet cirka 42,22 procent av aktierna och cirka
27,56 procent av rösterna i Pohjola Bank. Aktierna ökar tillsammans med de
aktier som OP-Pohjola förvärvat på marknaden OP-Pohjolas innehav till cirka
94,07 procent av aktierna och cirka 96,78 procent av rösterna i Pohjola Bank.

OP-Pohjola offentliggjorde 2.4.2014 sitt beslut att fullfölja
uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor. Det slutgiltiga resultatet
för uppköpserbjudandet bekräftar det preliminära resultatet enligt vilket
OP-Pohjolas andel av aktierna och rösterna i Pohjola Bank överstiger gränsen
på 90 procent och samtliga villkor för fullföljandet av uppköpserbjudandet
har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas till aktieägare som behörigt
godkänt uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor uppskattningsvis
11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna
uppköpserbjudandet har OP-Pohjola idag beslutat förlänga tiden för
godkännande av uppköpserbjudandet med en efterföljande anbudstid i enlighet
med villkoren för uppköpserbjudandet ("Efterföljande Anbudstid"). Den
Efterföljande Anbudstiden börjar 7.4.2014 kl. 9.30 (finsk tid) och slutar
22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det erbjudna vederlaget är 16,13 euro
kontant för varje aktie i serie A och motsvarar därmed vederlaget som
erbjudits under ordinarie anbudstid.

Uppköpserbjudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att
iaktta det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för
uppköpserbjudandet. Ett godkännande av uppköpserbjudandet som givits under
den Efterföljande Anbudstiden är bindande och kan inte återkallas, om inte
annat följer av tvingande lagstiftning. Tilläggsinformation och anvisningar
fås från OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s
kontor.

För de aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden förverkligas
försäljningen senast den femte (5) bankdagen, uppskattningsvis 29.4.2014,
efter den Efterföljande Anbudstidens slut på NASDAQ OMX Helsinki Oy,
förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på NASDAQ OMX Helsinki
Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje (3)
bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen, dvs.
uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").

Vederlaget för aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

OP-Pohjola offentliggör det preliminära procenttalet för de under den
Efterföljande Anbudstiden giltigt erbjudna aktierna uppskattningsvis
23.4.2014 och det slutgiltiga procenttalet uppskattningsvis 25.4.2014.

Eftersom OP-Pohjolas ägande redan efter verkställandet av försäljning av
aktier som erbjudits i uppköpserbjudandet kommer att överskrida nio
tiondedelar (9/10) av alla aktier i Pohjola Bank och deras röstetal avser
OP-Pohjola inleda inlösen av minoritetsaktier i enlighet med aktiebolagslagen
beträffande kvarvarande aktier i Pohjola Bank.

OP-Pohjola förvärvar tillsvidare inte aktier i Pohjola Bank vid offentlig
handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annat sätt än med det
efterföljande anbudet. OP-Pohjola reserverar emellertid rätten att senare
göra dylika förvärv inom ramen för tillämplig lag.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
OP-Pohjolas kommunikation, telefon för medier +358505239904

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp som erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, välfärd samt trygghet. OP-Pohjola-gruppens mål är att
erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner.
Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt gruppens centralinstitut
OP-Pohjola anl med dotterbolag och närstående företag, av vilka det största
är börsnoterade Pohjola Bank Abp.
Gruppen har 12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013
till 705 miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101
miljarder euro.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.op.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL
OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS
SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER
GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.
UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT
ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA
ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1774492

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.