Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

PolarCool: PolarCool AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Resultat i korthet

PolarCool AB 2018.10.01- 2017.10.01- 2018.01.01- 2017.01.01-
nyckeltal (KSEK)
2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Summa rörelseintäkter 1 0 7 0
Resultat efter -1 268 -23 -2 202 -24
finansiella poster
Av- och -70 0 -70 0
nedskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 937 5 6 937 5
Resultat per aktie -0,03 -0,46 -0,17 -0,48
(kr)

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat Årets Totalt
resultat resultat
Belopp vid årets 50 000 3 671 382 0 -3 671 382 -24 115 25 885
ingång
Nyemission 548 646 13 993 668 14 542
314
Emissionskostnader -527 738 -527
738
Erhållet 972 738 972
aktieägartillskott 738
Disposition enligt -24 115 24 115 0
beslut av årets
årsstämma
Utvecklingsfond 2 826 232 -2 826 232 0
Årets resultat -2 201 -2 201
651 651
Belopp vid årets 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 12 811
utgång 651 548

För mer information

Iman Ziai - VD
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/polarcool/r/polarcool-ab--publ--bokslutskommun...
https://mb.cision.com/Main/17612/2730003/984597.pdf

Författare Aktietorget