Du är här

2018-03-09

PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2017

Vd har ordetDet omfattande omdaningsarbetet som påbörjades vid halvårsskiftet 2016 har
fortsatt under 2017.

Verkningsgraden i produktionen har fördubblats och sakta men säkert skapas det
ordning och reda i fabriken. PolyPlank och Polyfiber har aldrig sålt så
mycket som under 2017. Rörelseresultatet har förbättrats och för första
gången i PolyPlanks historia har ett positivt rörelseresultat (exkl.
historiska engångskostnader) på EBITDA nivå (före avskrivningar) uppnåtts.

Det kraftigt förbättrade resultatet har uppnåtts tack vare att vi skapat
"Ordning&Reda&Teamwork" i hela företaget samt att vi har gjort stora
satsningar inom sälj och marknadsföring.

Vi har ökat inom alla affärsområden utom inom affärsområdet Bullerreduktion
där omsättningen är ungefär densamma som 2016. Under 2018 beräknas
affärsområdet Bullerreduktion öka kraftigast tack vare det nya bullerplanket
SBR som utvecklats under 2017. Där är bullerreduktionstester nu genomförda
och CE märkningen i princip klar. Det första bullerplanket SBR har levererats
och monterats utanför Staffanstorp. En ny "unik produkt" har lanserats.

Tyvärr belastas bokslutet kraftigt av dotterbolaget Fröseke Panel som vi ännu
inte lyckats avveckla. Bokförda värden har skrivits ner kraftigt i bokslutet
och stora kostnader har tagits under 2017. Därmed blir EBITDA negativt för
året, även om förbättringen mot tidigare år är kraftig.

Förhandlingar om försäljning av Frösekeverksamheten har förts med ett antal
intressenter utan att hittills leda till något konkret. Vid skrivande stund
pågår förhandling med en ytterligare intressent och den förhandlingen
beräknas vara klar under april.

2018 har startat försäljningsmässigt något sämre än plan i januari och
februari eftersom att vädret varit betydligt sämre än motsvarande period
2017. Däremot är offert stocken historiskt rekordstor, drygt 60 MSEK vilket
beräknas ge effekt i takt med att snön smälter bort och vi håller den
framstakade planen för 2018 som vi ser fram emot med stor tillförsikt.

Ordning&Reda&Teamworkär fortsatt våra ledord som vi jobbar efter.

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2017, koncernen * Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni som tillgångar som
innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad
verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats
om.
* Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 12,2
MSEK (6,4).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,1
MSEK (-3,9).
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till -2,3 MSEK (-4,0).
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,6 MSEK
(-7,3). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års
resultat för perioden positivt med 0,8 MSEK.
* Totalresultat för perioden uppgick till -4,1 MSEK (-12,3). Ackordet i
dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående år resultat positivt med
0,8 MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,25). Antal aktier vid periodens
utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Helåret 2017, koncernen * Omsättningen för kvarvarande verksamhet för första halvåret uppgick till
36,9 MSEK (24,4).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,7
MSEK (-9,9). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående år
resultat positivt med 6,7 MSEK.
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till -3,3 MSEK (1,1). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående
år resultat positivt med 6,7 MSEK.
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -4,8 MSEK
(-7,8). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års
resultat för perioden positivt med 4,0 MSEK.
* Totalresultatet för perioden uppgick till -8,4 MSEK (-11,7). Erhållet
ackordet i moderbolaget och dotterbolaget påverkar föregående års
totalresultat positivt med 10,7 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,10
(-0,24). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (19 161
988).

Inledning / Kommentarer 2017
SäsongsvariationerBeroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har
säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolagPolyPlank förvärvade det norska bolaget Polyfiber AS i januari 2017 och har
därmed fått en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter
kan säljas. Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt
avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH.
PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 olika profiler till 32
olika profiler av kompositplank.

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om 9,1 MSEK med teckningstiden
31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med
ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades.
Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18
procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten. Totalt
har 36 242 982 aktier emitterats genom emissionen. Aktiekapitalet har ökat
från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgångPolyPlank ingick under februari 2018 ett låneavtal med bolagets huvudägare
Stångåkonsult i Kalmar HB vars ägare är PolyPlanks styrelseordförande Leif
Jilkén. Lånet syftar till att finansiera PolyPlanks rörelsekapital och
omfattar 2,0 MSEK.

Hållbarhet och Miljö
Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk
tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins
grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina
miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt
som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall
och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och
resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen
idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat
material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och
de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och
industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla
komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen
möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan
materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där
PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan
efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen
kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar
miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas
och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot
gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt
fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES
så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa
oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår
erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings
Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna.
Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på
utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av
detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga
kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad
VerksamhetenPolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett
kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna
komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter.
Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

MarknadenKoncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

* System för fastighetssektorn
* System för bullerreduktion
* Profiler för andra applikationer
* Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektornAffärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus,
Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger&Loftgångar och Poly Laundry System
(PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta
område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position
där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt
system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen
ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga
fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje
verksamhetsår.

System för bullerreduktionPolyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller.
Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden
för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och
privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationerAffärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

PolyPlank har ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk
komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. Bolaget har 6 egentillverkade
profiler och kan totalt erbjuda 32 profiler profiler av kompositplank i ett
antal olika färger.

I sortimentet finns även träkompositprofiler för terassgolv. Terassplankor i
träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst
Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta
träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrinBolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin
där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare
förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbrukStyrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller
avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna
delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för
försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i
koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Framtidsutsikter
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolage...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.