Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Vd har ordet

Under det år som gått sen jag tillträdde har vi jobbat ihärdigt med
omstrukturering, att skapa ordning&reda, att helt enkelt skapa
förutsättningar för att etablera en långsiktig lönsamhet i bolaget.
Under Q3&Q4 2016 samt Q1 2017 genomfördes en "storstädning" av
produktionen&företaget. En nysatsning på befintliga produkter och avskalning
av en massa projekt gjordes.
Företaget har i grunden mycket fina produkter och det gäller att utveckla
dessa produkter istället för att försöka hitta nya produkter som skall
ersätta bristande försäljning.

En specifik utveckling som vi prioriterat var att utveckla vårt Bullerplank.
Buller är idag ett av samhällets största problem och det som berör flest
människor.

Vi har tagit fram ett helt nytt unikt koncept som klarar Trafikverkets och
övriga myndigheters samtliga krav. Vi är övertygade om att Bullerplank kommer
att bli en av stommarna i vår framgångs success.

All montering av skärmar etc har tidigare inhandlats av en underleverantör.
Detta har vi nu tagit hem och fr.o.m. 1 maj 2017 tillverkas allt inhouse i
våra lokaler. Detta för att dels öka förädlingsgraden internt, dels för att
få bättre kontroll på både leveranser och kvalité.

En annan sak som vi prioterar högt är vår Miljöprofil. Vi är stolta och kan
med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus
redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära
ekonomi&produktionsmetoden vilket innebär att vi med polymerbaserad
fiberkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar
underhållskostnaderna för ägare och nyttjare av våra produkter.

Notera att vi är unika med vår polymerbaserade fiberkomposit, våra
konkurrenter "tvingas" lägga till tillsatser för att kunna producera det vi
gör utan tillsatser. Därmed är vår produkt det mest miljövänliga på marknaden
idag.

Vi har även dokumenterade livscykelanalyser utförda på våra bullerplank samt
vår hylsplugg och de visar på stora miljö och klimatvinster med våra
produkter.

Den nyemission vi står inför och som även är 100 % garanterad kommer att
säkerställa att vi därefter kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Jan-juni 2017 har gått i princip enligt plan i Moderbolaget samt i
dotterföretaget Polyfiber i Norge. Intäkterna har ökat med ca 60 % och
resultatet efter finansiella har förbättrats med ca 74 % jämfört med 2016.
Jämfört med 2015 är ökningen ca 35% resp ca 73%.

Under Q2 (april-juni) har vi gjort en "turn around" i Moderbolaget inklusive
Polyfiber och lyckats visa positivt EBIT resultat. Vi har god kontroll på
kostnadssidan och vid fortsatt god orderingång samt att inget oförutsett sker
har vi nu möjlighet att stabilisera Bolaget.

Dotterföretaget Fröseke Panel har också gått bättre än tidigare år men
fortfarande med stor förlust varför vi nu tack vare Nyemissionen kan
avveckla/sälja företaget

Varför skulle vi lyckas nu? Jo för hela företaget har det senaste året
"omformats" både organisatoriskt och fysiskt.

Ny kompetens har tagits in både i Ledning, Marknad/försäljning och Produktion.
Vi har kraftigt förbättrat resultatet och vi rensar nu bort olönsamma delar
och fokuserar på kärnverksamheten. Det finns en helt ny hunger på att
verkligen lyckas och nu skall det upp till bevis att rätt satsningar är
gjorda.

Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbart
och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Ur ett
livscykelperspektiv så kan vi påvisa att våra produkter förutom den positiva
miljö aspekten också rent ekonomiskt är ett fördelaktigt val. Sen att våra
produkter också design&estetiskt är tilltalande borgar för att flera och
flera kommer att välja våra produkter i en framtid.

Mycket har alltså hänt det senaste året och nu är det dags för en "avslutande"
manöver för att möjliggöra en fokusering på kärnverksamheten, nämligen att
avveckla/sälja dotterbolaget Fröseke Panel som inte passar in i koncernen.

PolyPlank söker därför kapital för att möjliggöra denna fokusering på
kärnverksamheten

Genom att köpa aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare
stärka/bibehålla din position i ett bolag som ligger rätt i tiden. Aktieägare
som har varit med ett tag i alla olika svängningar förtjänar nu också att
vara med när vi stabiliserar företaget och förväntar en stabil ökning av
aktievärdet.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2017, koncernen * Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni som tillgångar som
innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad
verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats
om.
* Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 9,8
MSEK (4,9).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,4
MSEK (2,7). Föregående års resultat förbättrades pga fastställt ackord i
moderbolaget med 5,0 MSEK, vilket innebär en förbättring av
driftsresultatet för kvarvarande verksamhet med 2,7 MSEK för andra
kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till 0,2 MSEK (2,5).
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,2 MSEK
(2,4).
* Totalresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-3,3). Resultat per
aktie uppgick till -0,02 (0,07). Antal aktier vid periodens utgång uppgick
till 48 383 976 (19 161 988).

Första halvåret 2017, koncernen

* Omsättningen för kvarvarande verksamhet för första halvåret uppgick till
16,0 MSEK (10,0).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,6
MSEK (3,5).
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till -0,9 MSEK (3,1).
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,2 MSEK
(2,4).
* Totalresultatet uppgick till Resultat per aktie uppgick till -0,07 (0,07).
Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 48 383 976 (19 161 988).

Inledning
SäsongsvariationerBeroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har
säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolagDotterbolaget Fröseke Panel AB har haft svårt att skapa tillräcklig
orderingång under 2016 och 2017. Panelmarknaden är enormt prispressad och det
krävs en kraftig ökning av volymerna eller ett helt annat kundsegment för att
uppnå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. För att utveckla Fröseke Panel
till en lönsam enhet krävs ett helt annat fokus samt komplettering med andra
produkter vilka egentligen inte passar in i PolyPlanks affärsmodell.
Ledningen och styrelsen har därför beslutat om en avyttring eller nedläggning
av Fröseke Panels verksamhet, vilket kommunicerades i kvartalsrapporten för
Q1 2017. Förhandlingar har förts med flera intressenter under de senaste
månaderna men någon bindande överenskommelse har inte träffats ännu. I
årsbokslutet 2016-12-31 har nedskrivning gjorts av bokfört värde på
tillgångar som används i Fröseke Panel AB:s verksamhet. Styrelsen bedömer att
nedskrivningarna är tillräckliga.

PolyPlank erhöll en order från NCC Sverige AB värd ca 1,2 MSEK. PolyPlank
kommer att leverera till NCC som på uppdrag av Växjö fastighets AB, VÖFAB
skall uppföra ett bullerplank i kvarteret Saturnus. Största delen skall
levereras i juni&juli 2017.

PolyPlank erhöll en order från NCC Sverige AB värd ca 0,9 MSEK. PolyPlank har
under juni 2017 levererat 3 st Miljöhus till P-hus BRF Arenan i Luleå. Detta
var PolyPlanks första stora order i Luleå och vi sprider därmed ut oss mer
och mer över landet

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgångStyrelsen har beslutat föreslå att en extra bolagsstämma, som kommer att
hållas den 21 augusti 2017, fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare om 9,1 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare
erhåller tre (3) teckningsrätter för, på avstämningsdagen, fyra (4) innehavda
aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
Polyplank. Teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för Emissionen
är den 29 augusti 2017. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare har
erhållits motsvarande cirka 45 procent av Emissionen. Stångåkonsult i Kalmar
HB (Leif Jilkén) styr. ordf., Företagshuset Kalmar AB (Mette Wichman,
styrelseledamot) och Macay AB (Cay Strandén, VD i PolyPlank) tecknar fullt ut
för sina delar. Därtill har ett garantikonsortium som utgörs av externa
investerare ingått emissionsgarantier motsvarande cirka 55 procent av
Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 100 procent av
emissionsbeloppet.

Miljö
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och
konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest
prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande
av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och
återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre
grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process,
kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av
termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna
kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället
för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan
ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det
tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på
applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet
inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva
miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och
applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering
av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av
detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar
som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad
VerksamhetenPolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett
kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna
komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter.
Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

MarknadenKoncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

* System för fastighetssektorn
* System för bullerreduktion
* Profiler för andra applikationer
* Hylsplugg till pappersindustrin
* Paneler för inomhusbruk, verksamhet innehas för f...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.