Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

PolyPlank AB : Delårsrapport januari-mars 2016

Vd har ordet

Under första kvartalet har projektet avseende lanseringen av fristående
tvättstugor i PolyPlanks material påbörjats. Lanseringen görs tillsammans med
Electrolux. Stora fastighetsägare uppvaktas och informeras om dess fördelar
ur många aspekter, mer information och film finns på vår hemsida
www.polyplank.se

Via pressmeddelande har vi informerat om att ackordet i moderbolaget har
vunnit laga kraft. Effekten blir 6,7 MSEK i moderbolaget. Nedskrivningen av
konvertibelskuld om 1,7 MSEK redovisas i kvartal ett och ackordsvinst om 5,0
MSEK kommer att redovisas i kvartal två. Detta innebär att det registrerade
aktiekapitalet är återställt.

Koncernen har förbättrat rörelseresultatet under 1:a kvartalet med 1,1 MSEK
exklusive nedskrivning av konvertibellån. Kostnader för rekonstruktionen
ingår med 0,4 MSEK för koncernen. Januari-mars är traditionellt en period
som avviker negativt främst beroende på lägre volym av leveranser och
systemarbeten mot fastighetssidan. Vi kan trots lägre omsättning visa ett
förbättrat resultat, som framför allt beror på ökade marginaler i samband med
flytten och avvecklingen av OFK Plast AB i Karlskoga. Omsättningen har
påverkats negativt under rekonstruktionstiden beroende på den osäkerhet
kunder har känt för den fortsatta driften.

Investeringar i pluggproduktionen har genomförts och vår nya pluggmaskin är på
plats men inte fått någon effekt under 1:a kvartalet. Vårt nya verktyg för
småpluggtillverkningen, en fördubbling, har endast fått effekt under del av
kvartalet.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB's motsvarande förslag på ackorduppgörelse
kommer att förhandlas under maj månad och förväntas vinna laga kraft därefter
och redovisas i kvartal två.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB fortsätter redovisa negativa resultat utöver
vad vi räknat med. Volymerna är alltför små och vidtagna kostnadsminimeringar
är inte tillräckliga för att kompensera volymerna. Ytterligare åtgärder
kommer att vidtas. Marknaden både i Norge och Sverige för vägg- och
takpaneler i MDF är prismässigt pressade mycket beroende på en mindre
efterfrågan i Norge under deras lägre byggaktivitet.

Bengt Nilsson, VD
Första kvartalet 2016, koncernen * Omsättningen för perioden uppgick till 5,6 MSEK (9,3).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-3,3).
* Nedskrivning av konvertibellån har förbättrat periodens resultat med 1,7
MSEK.
* Rekonstruktionskostnader har belastat periodens resultat med 0,4 MSEK.
* Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,7 MSEK (-3,6).
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-3,10). Antal aktier vid periodens
utgång uppgick till 19 032 370 (1 149 405).

Inledning
SäsongsvariationerBeroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har
säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolagEn nyemission har under januari 2016 genomförts som medfört en ökning av egna
kapitalet med 2.8 MSEK och med ett likvidtillskott på 1,3 MSEK.

PolyPlank tidigarelade och utökade med ytterligare ett tillfälle för teckning
av aktier genom teckningsoptioner i mars 2016. Sammantaget tecknades aktier
för 4,6 MSEK, vilket tillförde bolaget 4,6 MSEK ytterligare i eget kapital.
Aktiekapitalet ökades med 0,2 MSEK och överskjutande del, 4,4 MSEK,
tillfördes överkursfonden. Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter emissionen
att uppgå till 951 618 kr. Antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår
till 19 032 370 st. Likviditeten stärktes med 2,1 MSEK och lån minskades med
2,5 MSEK genom kvittning av fordran av huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB.
Räntekostnader minskar också med 0,2 MSEK per år. Det återstår totalt 2 794
874 antal Teckningsoptioner som kan användas för teckning av aktier till en
kurs om 1,25 kr/st. Datum för teckning av aktier mot återstoden av TO är 31
maj 2016.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgångPolyPlank AB har utvecklat en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och
återvinningsbar fristående tvättstuga, benämnt PLS (Poly Laundry System) med
Electrolux som partner, vilken lanseras under våren 2016. Tvättstugan byggs i
PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt
som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga
tvättsystemprodukter. Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka
redan är PolyPlanks kunder. Fastighetsbolag har idag ett stort behov av
fristående tvättstugor, då det frigör lokaler i fastigheten som kan utnyttjas
till annat. PLS bedöms enligt Bolaget vara en unik produkt som kommer att
öppna nya möjligheter för framtidens miljökrav. Presentation skedde den 21
april 2016.

Kalmar Tingsrätt beslutade 2016-04-08 att fastställa ackordsförslag för
PolyPlank, innefattande ett 25 % igt ackord, vilket innebär att oprioriterade
skulder minskar med 5,0 MSEK och hela den totala konvertibelskulden helt
försvinner med 1,7 MSEK. Totalt förstärks Bolagets egna kapital med 6,8 MSEK.
Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga
kraft. Beslutet vann laga kraft den 9 maj.

PolyPlank har anställt Cay Strandén som ny VD och koncernchef. Cay börjar
formellt sin anställning den 1 augusti 2016, då nuvarande VD Bengt Nilsson
kommer att gå i pension. Cay Strandén är 57 år gammal och har lång erfarenhet
från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk
chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD.

Miljö
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och
konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest
prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande
av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och
återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre
grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process,
kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av
termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna
kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället
för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan
ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det
tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på
applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet
inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva
miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och
applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering
av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av
detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar
som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad
VerksamhetenPolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett
kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna
komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter.
Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

MarknadenKoncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

* System för fastighetssektorn
* Profiler för andra applikationer
* System för bullerreduktion
* Hylsplugg till pappersindustrin
* Paneler för inomhusbruk

System till fastighetssektornAffärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus,
Terassavskiljare, Avskärmningar och Balkonger&Loftgångar. Bolagets fokus har
under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar
har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra
systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där
polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger
möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga
fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje
verksamhetsår.

Profiler för andra applikationerAffärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a
leveranser till San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och
miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta
affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många
länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten
kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex
uteplatser.

System för bullerreduktionPolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller.
Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden
för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och
privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrinBolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom
pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd
i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare
förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbrukI det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en
massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk
bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och
takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos
köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats,
vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i
vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå.
Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer
att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss
goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute
i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom
medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den
globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med
funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och
miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat
tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka
för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansier...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.