Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

POOLIA: KOMMUNIKÉ FRÅN POOLIA AB:S (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 JULI 2018

Vid dagens extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) ("Poolia") fattades
nedanstående beslut. Fullständigt protokoll finns tillgängligt på
Poolias webbplats; www.poolia.com.

Godkännande av fusionsplan

Bolagsstämman beslöt, med erforderlig majoritet, att godkänna den av
styrelserna för Poolia och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") antagna
fusionsplanen daterad den 4 juni 2018, enligt vilken fusionen sker
genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Uniflex som
överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för
fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Uniflex
berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya
aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Uniflex berättigar
innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av
serie B i Poolia. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15
juni 2018 och kungjordes den 19 juni 2018.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske
tidigast under oktober 2018, kommer Uniflex att upplösas och dess
tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av
fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av
fusionen.

Emission av fusionsvederlag

Bolagsstämman beslöt, med erforderlig majoritet, i enlighet med
styrelsens förslag om emission av fusionsvederlag med anledning av
den föreslagna fusionen, innebärande emission av 6 840 485 nya aktier
av serie A och 22 674 387 nya aktier av serie B. Genom emissionen
ökas Poolias aktiekapital sålunda med cirka 5 902 975 kronor till
cirka 9 327 374 kronor. Berättigade att erhålla de nyemitterade
aktierna ska vara innehavarna av aktier i Uniflex per dagen för
Bolagsverkets registrering av fusionen.

Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Poolia
och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller
annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats
gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med
fusionsplanen, och beslutet träder ikraft det datum registrering av
fusionen sker.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Bolagsstämman beslöt, med erforderlig majoritet, att styrelsen i
bolaget efter verkställd fusion oförändrat ska bestå av fem ordinarie
ledamöter, utan suppleanter.

Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf invaldes till nya styrelseledamöter i
Poolia att tillträda när fusionen har registrerats hos Bolagsverket,
vilket beräknas ske tidigast under oktober 2018. Det noterades att
Lennart Pihl och Azita Shariati har begärt att med verkan från
avslutandet av dagens extra bolagsstämma entledigas från sina uppdrag
som styrelseledamöter i Poolia, och att Björn Örås, Dag Sundström och
Anna Söderblom kvarstår som ledamöter i Poolia. Årsstämmans beslut
den 25 april 2018 om styrelsearvode fortsätter att gälla.

Besluten är villkorade av att registrering av fusionen mellan Poolia
och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller
annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats
gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med
fusionsplanen, och besluten träder ikraft det datum registrering av
fusionen sker.

Beslut om incitamentsprogram

Bolagsstämman beslöt, med erforderlig majoritet, i enlighet med
styrelsens förslag om ett incitamentsprogram ämnat att ersätta
nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare
i Uniflex.

Sammanlagt ska incitamentsprogrammet omfatta högst 78 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning
av en ny aktie av serie B i Poolia.

Vid fullt utnyttjande av de maximalt 78 000 teckningsoptionerna som
kan tilldelas inom ramen för incitamentsprogrammet skulle de
nytecknade aktierna utgöra cirka 0,17 procent av det totala antalet
aktier i Poolia efter nyteckning och cirka 0,09 procent av det totala
antalet röster i Poolia efter fusionen.

Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Poolia
och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller
annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats
gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med
fusionsplanen, och beslutet träder ikraft det datum registrering av
fusionen sker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Örås, styrelseordförande Poolia tel: +46 (0 70 526 79 97

Morten Werner, VD Poolia tel: +46 (0) 8-555 650 60, +46 (0) 70 636 25 25

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 26 juli 2018 kl 17.30 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med
rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom
tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång.
Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering,
interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige
från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som
tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life
Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och
Administration.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/kommunike-fran-poolia-ab-s--publ--ext...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.