Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

PostNord: PostNord årsstämma 2020

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 22 april 2020. Stämman beslutade
bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning
ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 % av danska staten och till 60 % av
svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna
fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på
årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid
Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades
av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i
Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
2019 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens
förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med justerat förslag om oförändrade
arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, med undantag
för arvode till arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda
ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes
Christian Jansson. Stämman omvalde vice styrelseordförande Christian
Frigast och ledamöterna Måns Carlson, Sonat Burman Olsson, Peder
Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte Strand. Christian Ellegaard
hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot valdes Susanne
Hundsbæk-Pedersen. Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget
KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som
huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson
utsetts.

Som en konsekvens av den kraftiga spridningen av Covid-19, var stämman
i år inte öppen för allmänheten. Verkställande direktörens anförande
spelades in och finns tillgängligt på PostNords hemsida.

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10,
e-post press@postnord.com

Kontaktperson Magnus Larsson. Denna information är sådan information
som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl.
17.30

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations-
och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,
distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000
anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är
ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på
www.postnord.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/postnord/r/postnord-arsstamma-2020,c3094608
https://mb.cision.com/Main/1545/3094608/1234079.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.