Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-01

PowerCell: Huvudägare utnyttjar teckningsoptioner i PowerCell Sweden

HUVUDÄGARE UTNYTTJAR TECKNINGSOPTIONER I POWERCELL SWEDEN

Huvudägare utnyttjar teckningsoptioner i PowerCell Sweden Idag inleds
lösenperioden för de teckningsoptioner PCELL TO1 som emitterades i samband
med nyemissionen i november 2014. De fyra största huvudägarna har meddelat
att man kommer att utnyttja sina innehavda teckningsoptioner (TO1) för
nyteckning av aktier.

De fyra största huvudägarna har meddelat att man kommer att utnyttja sina
innehavda teckningsoptioner (TO1) för nyteckning av aktier förutsatt en
aktiekurs över 9,63 kr.

Handel med teckningsoptioner pågår på First North till och med måndag den
28 december 2015.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas kommer att förfalla och bli värdelösa
För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste
innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast den 30 december
2015 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja
dem via First North senast den 28 december 2015.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av PCELL TO1 ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in särskild anmälningssedel
till emissionsinstitutet Aktieinvest FK. Anmälningssedeln ska vara
Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 december 2015. Observera att även
betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast den
30 december 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (d v s exempelvis om
innehavet finns i en depå hos bank eller fondkommissionär) ska anmäla
utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och
följa förvaltarens instruktioner avseende anmälan om teckning samt
betalning. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som
infaller ca en vecka innan sista anmälningsdagen, d v s omkring den 23
december 2015.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som
interimsaktier (PCELL IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på
First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och
Euroclear, vilket beräknas ske i mitten av januari 2016.

TO1, villkor i korthet:

* Två (2) PCELL TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie i PowerCell Sweden AB.
* Teckningsperioden för utnyttjande börjar 1 december och slutar den 30
december 2015. Sista dag för handel med TO1 är den 28 december 2015.
* Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 9,63 kr per aktie.

Fullständiga villkor för PCELL TO1 Fullständiga villkor för PCELL TO 1 kan
laddas ner på www.powercell.se . Instruktioner
för utnyttjande av teckningsoptioner samt anmälningssedel finns på
www.powercell.se . Samtliga innehavare av TO1 per
den 1 december 2015 kommer även erhålla anmälningssedeln samt ett brev från
VD per post, skickat till den adress som är registrerad i aktieboken.

Göteborg, 2015-12-01

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor:
PowerCell Sweden AB
Telefon: 031-720 36 20
E-post: info@powercell.se

Aktieinvest FK
Telefon: 08 - 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: per.wassen@powercell.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PowerCell Pressrelease 2015-12-01 Svenska.pdf

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som
utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och
mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som
drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten
är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad
vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin
ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett
bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas,
till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där
utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och
koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm
och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är
av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North
Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies,
Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare
information, vänligen besök: www.powercell.se

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte, och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller handla med teckningsoptioner eller
andra värdepapper i PowerCell Sweden AB. Varken teckningsoptionerna, de
betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras
enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får
inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.