Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

PowerCell Sweden AB: Kommuniké från årsstämma 2020 i PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) Powercell Sweden
AB (publ) höll fredagen den 24 april 2020 årsstämma i Palmstedtsalen,
Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg.
Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från
MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för
räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition
och beslutade efter beaktande av årets vinst om 436 282 770 kronor,
att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 563
315 104 kronor ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om nyval av Uwe Hillman, Riku Peka Hägg och
Annette Malm Justad samt omval av Dirk De Boever, Helen Fasth
Gillstedt, Magnus Jonsson och Göran Linder. Till styrelsens
ordförande omvaldes Magnus Jonsson. Styrelsen omfattar således sju
styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att
Fredrik Göransson utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till
styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill
nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor, varav till
styrelsens ordförande 400 000 kronor och till envar av övriga av
årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 200 000
kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår ett arvode på 100 000 kronor
till ordförande samt 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Till styrelsens ersättningsutskott utgår ett arvode om 30 000 kronor
till ordföranden samt 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats (www.powercell.se).

Fastställande av principer för valberedningen
Årstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med
valberedningens förslag (samma principer som tidigare). Arvode ska
inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock
belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i
samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats (www.powercell.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats (www.powercell.se).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som
ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier
respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering
till ska sammanlagt uppgå till högst 5 763 200 nya aktier motsvarande
en utspädning om ca 10 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för
finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling
av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av
verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en
breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsens fullständiga förslag
finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar
bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för
stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av
ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan
några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta,
modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas
behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell
spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014
föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.
G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/powercell-sweden-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/16816/3096553/1235730.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.