Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

PPM: Skarp kritik mot reformförslaget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolagens förening står bakom ambitionen att
säkerställa ett väl fungerande premiepensionstorg som bidrar till högre
pensioner, men anser att de förslag som läggs fram i
premiepensionsutredningen riskerar att leda till lägre pensioner, försämra
konkurrensen och begränsa spararnas valmöjligheter. Det framkommer i
föreningens remissvar på utredningen Ett bättre premiepensionssystem.

Även Aktiespararna har lämnat ett remissvar där de skriver att
PPM-utredningens förslag inte löser några problem utan i stället skapar många
nya.

"Avskaffas det fria fondvalet och ersätts med ett upphandlat torg med färre
fonder så är risken stor att små nischade fonder inriktade mot småföretag,
hållbara bolag eller avgränsade marknader försvinner. Följden blir att
pensionsspararens fria val begränsas och att kapital istället flyttas till
globala fonder. Då blir det ett mer anonymt och passivt ägande och svårare
för innovativa svenska företag att få tillgång till riskvilligt kapital",
skriver Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Både Aktiespararna och Fondbolagens förening är eniga om att fondtorget ska
vara en säker miljö för sparare som bidrar till högre pensioner och att det
tidigare funnits problem med oseriösa aktörer som haft en negativ påverkan på
premiepensionssparare, men de menar att dessa tidigare problem redan
åtgärdats genom det första steget i reformen.

"Utredningen försöker åtgärda problem som redan är åtgärdade. Det finns inga
belägg för att förslagen leder till högre avkastning, tvärtom talar det mesta
för motsatsen vilket innebär lägre pensioner. Den föreslagna
upphandlingslösningen är klumpig och kräver att kapacitetskriterier går före
kvalitet. Dessutom är den föreslagna valarkitekturen ett effektivt sätt att
försvåra för spararna att göra egna fondval", skriver Fondbolagens förening.

Det enda rimliga enligt Aktiespararnas vd är att utredningens förslag läggs i
malpåse i avvaktan på att redan gjorda åtgärder har utvärderats. Han anser
att om regeringen trots allt vill gå vidare med förslaget måste dess risker
belysas ytterligare.

Fondbolagens förening har formulerat nio synpunkter på förslaget:

Förslagen om en komplex valarkitektur med införande av en rad hinder för
sparare som vill göra ett eget val begränsar i praktiken valfriheten
kraftigt, snedvrider konkurrensen och strider sannolikt mot EU:s
statsstödsregler.

Det föreslagna upphandlingsförfarandet går inte att förena med grundläggande
principer för offentlig upphandling. Det urval som ska göras kommer att
innehålla stora inslag av skönsmässighet och subjektiva bedömningar, något
som strider mot syftet med upphandlingslagstiftningen.

Tjänstemän på en myndighet ska enligt förslaget försöka avgöra vilka fonder
som kommer att ge bäst avkastning. Förutsägelser om framtida avkastning för
en lång upphandlingsperiod låter sig emellertid inte göras. Det finns en stor
risk att upphandlingen misslyckas och att det inte är de "bästa" fonderna som
tillhandahålls, en risk som ökar ju längre upphandlings-perioden löper.

Problematiken accentueras genom att pensionsspararnas val vid varje
upphandling kommer att överprövas. Deras pensionsmedel kommer att flyttas
från fonder de valt till fonder de inte valt, men som staten valt. Statens
ansvar för utfallet av upphandlingar och tvångs-flyttar kommer att
ifrågasättas av spararna.

Det föreslagna upphandlingsförfarandet skapar flöden av en storlek som inte
tidigare förekommit på marknaden. Dessa kan inte hanteras utan negativa
effekter på transaktionskostnader och avkastning. Det motverkar syftet att
åstadkomma högre pensioner.

Förslagen innebär att de fonder som ska delta måste kunna ta emot enorma
kapital som flyttas från de fonder som "åker ut". Flertalet aktiva fonder kan
inte ta emot ett sådant kapital utan att göra avkall på sin inriktning och
målsättning att ge god avkastning. Flera av de "bästa" fonderna kommer alltså
inte att kunna delta.

Villkoren för fonderna på fondtorget kommer inte att kunna ändras under långa
perioder. Marknadsutveckling i form av hållbarhetshänsyn, innovation och
prispress kommer inte att kunna beaktas. Utbudet kommer därmed att
cementeras. Det motverkar en hållbar omställning och syftet att fondtorget
ska erbjuda de "bästa" fonderna.

Inrättande av en ny myndighet, genomförandet av komplicerade upphandlingar,
överprövningar och införandet av en ny komplex valarkitektur kommer att bli
kostsamt. Dessa kostnader ska enligt förslagen delas mellan fondbolag och
pensionssparare.

Kostnaderna för att genomföra förslagen står inte i någon rimlig proportion
till eventuell nytta. Tvärtom talar mycket för att förslagen leder till lägre
pensioner.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News