Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Precio Fishbone: Delårsrapport Januari - mars 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 46,7 mkr (38,7).
* Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,0 mkr (3,5).
* Rörelsemarginalen (EBITA) blev 6,4 % (9,2 %).
* Resultat efter skatt blev 2,1 mkr (2,7).
* Vinst per aktie före skatt blev 0,31 kr (0,40).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,9 mkr (2,9) vilket
motsvarar 0,21 kr per aktie (0,34).
* Föreslagen utdelning till årsstämman 1,15 (0,75) kr per aktie.
* Produktlansering i mars av Omnia Document Management och Omnia
Quality Management System
* Förnyat partnerskap med Microsoft

VD har ordet
Efter en trög start har vi haft en mycket stark avslutning på kvartalet.
Det gäller både konsultdelen av verksamheten och de licensintäkter vi får
från försäljning av paketerade lösningar. Särskilt den sistnämnda delen har
haft stora variationer under kvartalet. Utvecklingen lokalt för ett av våra
kontor har varit negativ under kvartalet. Offensiva åtgärder är vidtagna
som fullt ut kommer att ha effekt från och med kvartal 3.

Under kvartalet har vi bedrivit ett intensivt produktutvecklingsarbete och
lanserat två nya paketerade lösningar; Omnia Document Management och Omnia
Quality Management System. Vi har tillskjutit resurser för att uppnå detta
vilket inneburit intäktsbortfall och ökade kostnader. Kostnader som vi dock
ser som en investering.

Vi har också börjat bygga upp ett partnernätverk för att kunna leverera
paketerade lösningar baserade på våra produkter på marknader där vi inte
själva har geografisk närvaro. Intresset är mycket stort och vi har tecknat
partneravtal och genomfört våra första utbildningar för partners. Att bygga
upp en partnerorganisation medför kostnader initialt men förhoppningsvis
har vi redan under kvartal 2 genomfört de första affärerna via partners. Vi
har anställt en person för att bygga upp detta först i Norden och sedan i
andra delar av Europa.

En sammanfattning av det ekonomiska utfallet av kvartal 1 är att
omsättningen har ökat med knappt 21 % jämfört med samma kvartal förra året.
EBITA-resultatet har minskat till 3,0 mkr jämfört med 3,5 mkr förra året
och EBITA-marginalen sjönk till 6,4 % (9,2 %). Givetvis är vi inte nöjda
med utfallet. Vi växer visserligen fortsatt men inte med bibehållen
lönsamhet. Vårt arbete är fokuserat på att snabbt komma tillbaka till, och
överträffa tidigare resultatnivåer. Vår strategi med en högkvalitativ
konsultverksamhet kompletterad med paketerade lösningar ligger fast.

Den nordamerikanska marknaden är viktig för den molnbaserade lösning som vi
utvecklat för biståndsorganisationer. För att förstärka vår
marknadsbearbetning och för att tillgodose behov hos befintliga kunder har
vi nu lokalt rekryterad egen personal.

Vi har också äntligen kunnat sammanföra all verksamhet i Göteborg under
samma tak vilket både kommer att minska våra kostnader och ger oss
samordningsfördelar.

Vår strategi är att fokusera på lösningar baserade på utvalda delar av
Microsofts plattform. En avgörande faktor för vår framgång är vårt
partnerskap med Microsoft och vi har under kvartalet förnyat detta. Vi har
fortsatt högsta partnerstatus inom totalt fyra områden och näst högsta
status inom ytterligare två områden. I utvecklingen med fortsatt
digitalisering och för att realisera de fördelar som finns med att flytta
upp IT i molnet och göra den mobilt tillgänglig är Microsoft ledande. Vår
specialisering på Microsoftbaserade lösningar och vår djupa kompetens och
långa erfarenhet av detta är en av våra konkurrensfördelar. Det vi erbjuder
vill vi vara bäst inom. Ett av de områden vi är bäst inom är att realisera
informations- hanterings- och samarbetslösningar baserade på Office 365 och
Azure som direkt skapar mervärde för verksamheten.

Konkurrensen på vår marknad är skarp, men hög kompetensnivå och
kundengagemang hos våra konsulter och en välbalanserad portfölj av
produkterbjudanden ger oss en bra marknadspositionering.

Stockholm den 10 maj 2016

Christer Johansson

Kvartal 1 2016
Intäkterna uppgick under det första kvartalet 2016 till 46,7 mkr (38,7).
Det är en ökning med knappt 21 %.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för kvartalet till 3,0 mkr (3,5).
EBITA-marginalen var 6,4 % (9,2 %).

I rörelseresultatet för första kvartalet ingår avskrivningar enligt plan
med totalt 0,7 mkr (0,4).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,1 mkr (2,7).

Investeringar
Investeringar under kvartal 1 har gjorts med 1,6 mkr och samma period 2015
29,8 mkr varav rörelseförvärv utgjorde 29,4 mkr.

Likviditet och finansiell ställning
Kassaflödet under kvartal 1 från den löpande verksamheten före förändringar
i rörelsekapital, blev 1,9 mkr (2,9).

Totalt kassaflöde blev under kvartal 1 blev 3,9 mkr jämfört med 15,4 under
första kvartalet 2015 varav nyemission utgjorde 10,0.

Likvida medel uppgick på balansdagen den 31 mars 2016 till 23,5 mkr,
jämfört med 19,6 mkr den 1 januari 2016.

Det egna kapitalet uppgick på balansdagen den 31 mars 2016 till 96,5 mkr,
jämfört med 94,5 mkr 1 januari 2016. Kvartalets förändring av eget kapital
utgörs av kvartalets nettoresultat om 2,1 mkr Växelkursdifferenser i eget
kapital utgör -0,1 mkr.

Soliditeten uppgick på balansdagen den 31 mars 2016 till 69,2 % jämfört med
69,3 % vid årets ingång.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2016-05-10.pdf

Precio Fishbone Delarsrapport Q1 2016.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.